Педагогіка
1. Коваль Г. В., Алєксєєнко Г. О. Сучасні підходи до визначення та класифікації булінгу в шкільних підліткових коллективах
У статті представлено матеріали дослідження проблеми шкільного насильства, що отримало сучасну назву «боулінг». Актуальність теми зумовлена гостротою проблеми, що підтверджується великою кількістю відповідних досліджень, численними спробами запобігання цьому явищу та послаблення його впливу на соціальне середовище загалом та конкретних осіб зокрема, що впроваджуються в усьому світі. Стаття представляє загальний теоретичний огляд проблеми булінгу, у якій порушуються питання поширення шкільного насильства в закордонних країнах та безпосередньо в Україні. Узагальнено статистичні дані стосовно поширення проявів булінгу в закордонних країнах і в Україні. Обґрунтовано та стверджено необхідність подальших досліджень проблеми булінгу в підлітковому шкільному колективі.

The materials of research of the problem of school violence that received contemporary title «bullying» are presented in this article. The main purpose of scientific article is the characterization of contemporary approaches to definition and classification of bullying in school teenage collectives. The actuality of the topic is caused by the severity of the problem. This statement is confirmed by the big variety of researches in this sphere, various attempts to stop this type of violence and to make its impact less visible on the social environment in general and on the particular people in particular, which are being implemented through the world. This article makes general theoretical overview of the problem of bullying. It rises questions of expansion of school violence in foreign countries and in Ukraine. The statistical data is generalized about the expansion of bullying in foreign countries and in Ukraine.
Ключові слова: булінг насильство насильник школа підлітки жертва спостерігач булінгу шкільне середовище систематизація.
2. Попова Т. С. Роль дисципліни «Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів» у формуванні професійної компетентності майбутніх соціальних працівників
Стаття висвітлює місце та роль професійно орієнтованої навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними категоріями та групами клієнтів» в системі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Основну увагу зосереджено на фахових компетенціях, формування та розвиток яких здатна забезпечити ця навчальна дисципліна. У статті розкривається також авторське бачення змісту дисципліни стосовно переліку категорій та груп клієнтів – об’єктів соціальної роботи, пропонується уніфікована схема подання лекційного матеріалу.

The article highlights the place and role of professionally focused discipline «Social work with different categories and groups of clients» in the system of vocational training of future social workers. Main attention is focused on professional competences, formation and development of which the discipline can ensure. The article also provides author’s vision of the discipline’s content concerning the list of categories and groups of clients – objects of social work reveals, and offers a unified scheme of presentation of lecture material.
Ключові слова: навчальна дисципліна категорії та групи клієнтів соціальна робота фа- хові компетенції професійна компетентність соціального працівника.
3. Костєва Т. Б. Роль іміджу в професії соціального працівника
У статті аналізується сутність поняття іміджу в процесі професійної діяльності особистості, визначається значення іміджу для особистісного та професійного зростання соціального працівника, діяльність якого ще не визнано в Україні як важливу, складну та необхідну роботу в соціальному суспільстві.

This article analyzes the essence of the concept of image in the professional activity of the individual, determine the value of the image for personal and professional growth of the social worker, whose work is not recognized in Ukraine as an importan, difficult and necessary work in the social community.
Ключові слова: іміджпрофесійний образ професійна компетентність фахівця соціальний працівник.
4. Файчук О. Л. Готовність майбутніх соціальних працівників до роботи з бездомними громадянами
У статті розкриваються особливості, чинники, проблеми та пріоритетні завдання формування патріотизму та національної свідомості дітей та молоді в сучасних умовах показується, що виховання означених морально-етичних рис особистості є питання національної безпеки, від ефективності втілення яких залежить успішність розвитку всіх інших сфер держави та українського суспільства доводиться нагальна потреба запровадження загальнодержавної системи національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

The article describes the features, the factors, challenges and priorities of formation of patriotism and national consciousness of children and youth in modern conditions It shows that upbringing of the named moral and ethical qualities of the person is a matter of national security, success of all other spheres of the state and the Ukrainian society depends on their effective implementation It proved an urgent need for the introduction of the national system of national-patriotic upbringing of the younger generation.
Ключові слова: патріотизм національна свідомість національна безпека Українська держава національно-патріотичне виховання дітей та молоді.
5. Гич Г. М. «Кліпове» мислення молоді: друг чи ворог навчання?
У статті розглядається проблема феномену «кліпового» мислення як форми сприйняття
навколишньої дійсності за допомогою різноманітного, мозаїчного, фрагментарного сприйняття інформації. Вивчення цього феномена дозволить більш ефективно будувати процес навчання. Розглянуто позитивні та негативні сторони кліпового мислення, позначено специфіку його прояву в процесі навчання. Вивчення та аналіз такого способу розумової діяльності сучасних юнаків та дівчат дозволить враховувати цю специфіку в організації та реалізації процесу навчання в загальноосвітніх установах на принципово інших методичних підходах із широким використанням інноваційних форм подачі навчального матеріалу.
Ключові слова: кліп кліпова свідомість кліпове мислення молодь навчання.
6. Клименюк Н. В., Пашкова І. І. Творчість як засіб підвищення соціальної активності пенсіонерів в умовах «університету третього віку» в процесі неформальної освіти
У статті розглянуто та проаналізовано засоби підтримки соціальної активності пенсіонерів в умовах освітнього центру «університет третього віку». Запропоновано основні види та техніки для оптимізації цього процесу.

The article analyses and discusses means to support the social activity of seniors in terms of educational center University of the third age. The main types of equipment to effectiveness this process.
Ключові слова: творча активність соціальна активність пенсіонери «університет третього віку» неформальна освіта.
7. Палічук Т. С., Стремецька В. О. Підготовка волонтерів некомерційних організацій до здійснення фандрайзингової діяльності
У статті розглянуто результати історико-теоретичного та емпіричного досліджень
процесу здійснення фандрайзингу недержавними організаціями. Проаналізовано труднощі на
шляху здійснення фандрайзингової діяльності працівниками та волонтерами некомерційних
організацій. Наведено результати експериментальної роботи з підготовки волонтерів неко-
мерційних організацій до здійснення фандрайзингу.

In the article the results of historical and theoretical, empirical research of the process of fundraising in the activity of nongovernmental organizations are shown. The difficultiesto the implementation of fundraising in the work of the staff and volunteers of non-profit organizationsare analyzed. The results of experimental work on the training of volunteers of non-profit organizations to the implementation of fundraising are given.
Ключові слова: фандрайзинг недержавні організації волонтер підготовка.
8. Букач М. М., Жело Х. А. Академічна честність, як основа становлення майбутнього науковця
У статті розглядається проблема академічної чесності в науковому середовищі вищих
навчальних закладів. Проаналізовано заходи, яких треба вжити з метою боротьби з академічним шахрайством.

In this article is discussed the problem of academic honesty in the scientific community of higher education institutions. Analyzed the means to be implemented to deal with the academic fraud.
Ключові слова: академічна чесність наукове середовище академічне шахрайство плагіат.
9. Кутковецький В. Я. Оптимізація потоків міжгалузевого балансу
Розглянуто оптимізація планування роботи галузей, для логістичного циклу Витрати – Випуск – Продаж за наступних особливостей: використання фізичних законів економіки,удосконалення економічного аналізу шляхом уведення еквівалентної «моделі оптимізації потоків», яка використовує «матричне рівняння Леонтьєва», але додатково застосовує функцію мети ураховує бюджет, обмеження за виробничою потужністю, пропускною здатністю гілок та вузлів мережі, трудовими ресурсами, ринками, запасами лісу, води, корисних копалин тощо. Розглянуто використання ресурсів держави з урахуванням розподілу логістичного циклу на дві частки: виробництво товарів та їх реалізацію.

It is considered optimization planning areas for logistics cycle Сosts – Production – Sales for the following features: using the physical laws of the economy, improving economic analysis by introducing an equivalent «model for optimization of flow,» which uses «Leontief’s matrix equation» but additionally applying the goal functionconsidering budjet, restrictions of production capacity, bandwidth of branches and nodes, labor resourses, markets,forests, water, minerals and more. It is considered the using of the state resources by dividing the logistic cycle into two parts: the production of goods and their sale.
Ключові слова: фізичні закони економіки оптимізація міжгалузевого балансу оптимальне використання ресурсів мережа з потоками максимальне збагачення в часі.
10. Шевчук С. П., Шевчук О. С. Коучинг як метод навчання студентів у контексті реформування вищої освіти України
У статті обґрунтовано роль коучингу в процесі підготовки фахівців у системі вищої освіти розкрито сутність концепції «Освіта 3.0» визначено принципи, зміст і стилі освітнього коучингу узагальнено практику коучингових технологій і процедур їх реалізації з урахуанням рівня підготовленості студентів та видів навчальної діяльності. Для роботи зі студентами молодших курсів пропонується техніка «спіраль практики». Для студентів старших курсів можуть бути корисними техніка GROW, «структурна» техніка і метод «3D».

The paper studies the role of coaching in the process of training in the higher education system The essence of the concept and principles of education 3.0 The essence, principles and styles of coaching education disclosed the contents of the coaching process steps generalized practice coaching techniques and procedures for their implementation, taking the level of training of students and learning activities. To work with junior students most useful is coaching technique «helixof practice». Techniques GROW, «competitions structure», as well as «Three dimensions» (3D) are best for senior students.
Ключові слова: коучинг концепція «Освіта 3.0» стилі коучингу коучингові техніки («спі- раль практики» структура компетенцій техніка GROW) метод «3D».
11. Кутковецький В. Я. Статика і динаміка мереж відносних імовірністних та детермінованих потоків
Ациклічна мережа з імовірнісними та детермінованими потоками призначена для отримання Байєсових висновків. Формула Байєса при цьому замінюється на відношення між потоками мережі. Універсум (у вигляді стохастичної вибірки та множини детермінованих подій) розглядається як одиничний потік, який входить у мережу (включно з економічною) і, не змінюючи свого загального одиничного числового значення, за методом ієрархічних потоків розгалужується у вигляді локальних потоків, які входять в інші ієрархічно нижчі вершини. Сума локальних вихідних потоків вузла дорівнює 1. Мережу можна змінити на еквівалентну електричну схему зі змінною структурою з використанням перемикаючих функцій, яка дозволяє моделювати за законами Кірхгофа детерміновані, стохастичні, статичні й динамічні процеси за умови зміни в часі параметрів, потоків мережі та подій керування.

Noncyclical network with probabilistic and deterministic flows is designed to obtain Bayes’ conclusions. Bayes’ formulae in the analysis are replaced by the mathematical ratios of flows. Universum (in the form of probability sample and multitude of deterministic events) is considered as flow equal to 1, which enter in vertex of network (including economical network) and, without changing common quantity to 1, by the method of hierarchy flows, is divided in the number of local flows, which enter in others hierarchically lower vertexes. The sum of local running out flows of vertex is equal 1. The network can be performed to electrical equivalent circuit with variable structure, in which there are used the switching functions, which allow to model by the Kirchhoff’s laws the deterministic, stochastic, static and dynamic processes by changing in time the parameters, flows of network and events of control.
Ключові слова: Байєс мережа відносних стохастичних та детермінованих потоків статика та динаміка закони Кірхгофа електрична схема заміщення.
12. Ромакін В. В. Масові онлайнові відкриті курси як перспектива безперервної освіти
Сучасний випускникуніверситету змушений наздоганяти науково-технічний прогрес одразу із закінченням університету й далі робити те саме протягом усього життя. На старті про-фесійної кар’єри на нього чекає найбільш складна ситуація, тому що університети недо-статньо слідкують за потребами бізнесу. Тепер молоді освічені слухачі, які шукають роботу, уже складають переважну більшість масових онлайнових відкритих курсів (МООСs), що ство-рює перспективу для МООСs стати лідером у забезпеченні безперервної освіти.

An average university alumni is bound not only to catch up with scientific and technological progress soon after graduation but also to keep up with it all his/her life. The most challenging moment is surely at the beginning of his career because University courses are normally at least a few years late behind the needs of the rapidly changing business. A high demand of Massive Online Open Courses (МООСs) among young specialists, who now make a majority of the MOOCs, promises to grow with time and bring MOOCs to a leading position in lifelong learning.
Ключові слова: масові онлайнові відкриті курси університетська освіта освіта впродовж життя.
13. Бухнієва О. А. Українознавча складова змісту вищої освіти
Стаття висвітлює деякі аспекти підходу до викладання фахових дисциплін у виші гума-нітарного спрямування з позицій українського народознавства, зумовленого насамперед дедалі більшою роллю гуманітарних знань, пошуків нових імпульсів, здатних позитивно впли-нути на історичні процеси, духовний розвиток і виховання людини. Підкреслено, щовміння забезпечити навчальне середовище, яке сприяє розумінню національної самоідентификації людини, визначено як одну з найважливіших компетентностей педагога XXI ст.

The article covers some aspects of approach to the teaching of special disciplines in higher educational establishments of humanitarian direction from the position of Ukrainian study.It is caused by the growing role of human knowledge. In the article the new impulses of searching the positively influence of the historical of the person is discussed.It was emphasized that the ability to provide a learning environment which promotes the understanding and definition of national identity a person is defined as one of the core competencies of the teacher of the XXI century.
Ключові слова: народознавство гуманітарізація духовний розвиток навчання та вихо-вання особистості.
14. Кірей К. О. Методичні засади використання комп’ютерного тестування для студентів напряму підготовки «облік і аудит»
Нині ефективність використання комп’ютерного тестування щодо контролю знань сту-дентів не викликає сумнівів, проте тут існують певні проблеми. Комп’ютерне тестування має бути інтегрованим у систему методів та засобів контролю як однин з її компонентів. Аналіз досліджень виявив недостатню розробленість цього підходу, зокрема для організації поточ-ного контролю студентів напряму підготовки «Облік і аудит». У статті розглянуто мето-дичні підходи щодо використання комп’ютерних дидактичних тестів як допомогу студентам в опануванні теоретичним матеріалом та засіб проведення поточного контролю з дисцип-ліни «Інформаційні системи і технології в оподаткуванні» напряму підготовки 6.050201 «Облік і аудит».

Nowadays no one doubts the efficiency of use of computer-based testing for controlling students’ knowledge, at that there are certain problems about it. Computer testing should be integrated into the system of control methods and means, as a component. Research analysis revealed insufficient development of this approach, in particular for organizing learning progress control among "Accounting and audit" program students. This article reviews methodical approaches for using computer-based didactic tests to help students master the theoretical material, and as a mean of conducting progress control in "Information systems and technologies in taxation" discipline of "Accounting and audit" 6.050201 program. We have created and tried out computer-based didactic tests in specified discipline to help students to learn the terms and the basic notions of the laws overviewed within this discipline, and to conduct progress control in learning of these terms and basic notions. The tests were put in the local network of Mykolaiv National Agrarian University. The article focuses on the efficiency of use of computer-based testing, considering the discipline’s specifics. The specifics of knowledge in the framework of information systems and technologies in taxation is that students should be familiarized with statutory-regulatory and legislative bases of making and submitting accounting reports by the means of informational and telecommunication technologies. This way, students should get familiarized with the actual legal basis for receiving and computer processing of taxation reports by the organs of the State fiscal service of Ukraine, as well as with the basic terms and abbreviations to acquire the skill of working with the documents. Getting familiarized with the legal bases mainly implies learning abbreviations and terms used in the laws, guidelines and methodical articles. In this area using computer-based didactic tests created with offered methodic is efficient, it provides students and professors with effective means of control and self-control.
Ключові слова: дидактичні тести, комп’ютерне тестування, поточний контроль, інфор-маційні системи і технології в оподаткуванні, комп’ютерні мережі та телекомунікації.
15. Малинівська Л. І. Характеристика базових понять (культура, безпечна поведінка, безпека) у фокусі традиційних дисциплін екологічного спрямування в університеті
У запропонованій статті проаналізовано категоріально-понятійний апарат вітчизняної психолого-педагогічної літератури, підкреслено, формування правильної соціальної позиції особи щодо власної безпеки, мотивацію її безпечної поведінки в побуті, на виробництві, в інших сферах життєдіяльності, засвоєння певних знань та вмінь з акцентом на запобігання мож-ливим ризикам та загрозам здоров’ю і життю як на необхідній умові безпечного способу життя.

The proposed article analyzes categorial – conceptual apparatus of domestic psychological-pedagogical literature, said that forming correct social position of the person for their own safety , motivation of safe behavior at home, at work, in other spheres of life, learning the specific knowledge and skills with a focus on prevention risks and threats to health and life, as a prerequisite for safe lifestyle.
Ключові слова: культура безпечна поведінка безпека.
16. Устименко Ю. С. Філософські, соціологічні та психологічні витоки проблеми взаємодії
У статті на основі аналізу наукових наробків філософів, соціологів, психологів розкрито сутність феномену взаємодії, виявлено принципи взаємодії (повага до співрозмовника, неупе-реджене ставлення до суб’єкта, врахування його індивідуальних, психологічних особливостей, власних інтересів, створення ситуації успіху, стимулювання, інтерактивність та ін.), харак-теристики взаємодії (активність суб’єктів, необхідність співвіднесення власних цілей та цілей взаємодії, розуміння контексту інформації, важливість вибору власних позицій щодо досяг-нення взаєморозуміння та ін.).

The essence of the phenomenon «co-operation» on the basis of analysis of scientific research conducted by philosophers, sociologists, psychologists, has been exposed, some principles of co-operation (respect to the inter-locutor, impartial attitude to a subject, considering individual and psychological features, personal interests, creation of situation of success, stimulation, interactivity etc.), co-operation features (activity of subjects, necessity of correla-tion of personal goals and co-operation objective, understanding of information context, importance of having individual positions for achievement of mutual understanding etc.) have been found out in the article. Such important features of co-operation as system, participants’ activity, bilateral connections, interchange of a subject into an object and vice versa, connection regularity at the level of essence, inter-determining of the sides’ change, internal activity of subjects, selectivity of contacting sides, «binary» of co-operation, the necessity of high-quality information exchange during a co-operation, concordance of individual aims, actions of subjects, submission to a general purpose, achievement of mutual understanding, considering dominant factors of motivation of a subject’s actions have been revealed. Attention is paid to the fact that co-operation is the set of components (communicative, interactive and perceptive) subjects exchange not only information but also actions during a co-operation (provide planning of joint activity, co-ordination and functions sharing) have the varieties of relations (subject-object, subject-object-subject and subject-subject). Presented work has becomefundamental for grounding the technology of future dentists’ preparation to professional co-operation by the methods of interactive learning.
Ключові слова: взаємодія суб’єкт взаємодії майбутні стоматологи.
17. Малюченко І. О. Обгрунтування змін профілю свідомості студента-еколога в процесі професійної підготовки в університеті
У статті обґрунтовано зміни профілю свідомості майбутнього фахівця-еколога в процесі фахової підготовки в університеті з позиції сталого розвитку суспільства, спираючись на ресурси електронної платформи MOODLE та розміщеної на них рамкової конструкції конку-руючих цінностей, запропонованої американськими вченими К. С. Камероном та Р. Е. Куїнном.

The inalienable sign of the university level of education is a combination of studies and research. The university system of formation of the Petro Mohyla Black Sea State University started from 2005 year executes the noted combination through the proper development of the learning management system (LMS) in the opened non-commercial type of MOODLE.
The professional preparation of the ecologists at university needs leading the deep and systematic scientific and practical researches in the branch of the guard of natural environment, executing an important social function – pedagogical providing of sustainable development of the society and civilization.
Forming the students’ attitude toward the questions indicated higher is considered us expedient through the influence on their consciousness while studying at university.
The determinations of concept consciousness as a pedagogical and psychological category given by the author are based on the works of native and foreign scientists.
The measure how to change the type (graphic image) of consciousness of the student, his relation, to the society is considered for us to be expedient through an organizational or corporate culture.
During the experiment our own attitude to the participants is certain determinated toward the problem of the situations of ethics and ecological direction before and after listening the scientific-studding cycle of disciplines «Sustainable development as a dominant strategy on the way of the survival of the civilization: the ecological aspect» and found out four levels of changes: low, middle, high enough and high.
Ключові слова: Профіль свідомості професійна підготовка еколога електронна плат-форма MOODLE рамкова конструкція конкуруючих цінностей свідомість ставлення.
18. Нєпєіна Г. В. Аналіз відповідності змісту університетської підготовки екологів щодо концепції сталого розвитку цивілізації
Дослідження сучасних учених показують, що формування фахівців для суспільства сталого розвитку необхідно починати на базі підготовки фахівців-екологів, оскільки базовою освітою для сталого розвитку є саме екологічна з урахуванням її спрямованості на розв’язання про-блем збалансованого розвитку. У цій статті проаналізовано зміст навчальних програм нормативних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за напрямом «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Наве-дений нижче аналіз дає можливість констатувати незначну кількість нормативних навчальних елементів, спрямованих на вивчення теоретичних та практичних аспектів сталого розвитку цивілізації, майже повну відсутність посилань на основні програмні документи зі сталого розвитку (як міжнародні, так і європейські), а також, як наслідок, низький рівень упровадження екологічного компонента концепції сталого розвитку в зміст навчальних дисциплін.

The problem of sustainable development is one of the most relevant in the modern world. A prerequisite for social and economic growth of society is the educational level of the population. Education ensures the development of society and the state. In 2005 the un general assembly announced the decade of education for sustainable development. The education for a sustainable development is the modern approach to the organization of educational process which includes informing of members of a society about the basic problems of a sustainable development, formations of the outlook which is based on principles of a constancy, reorientation of study from transfer of knowledge on a dialogue establishment, orientation to infringements and the practical decision of local problems. The education for a sustainable development lasts during all life and includes all levels and categories of education.The education for a sustainable development is based on the fundamental assumption that the humanity should drastically change modern course of economic, ecological and social development for providing healthy and qualitative life for future generations.The goal of education for a sustainable development consists in assistance to acquisition of knowledge, skills and persuasions which allow to accept and inculcate decisions at the local and global levels, directed on increasing a qualitative standard of living and don’t threaten the future generations to satisfy their exigencies.The education for a sustainable development assumes changes in the educational process concerning teachers, pupils and education control. So, the analysis shows that educational programs should be richerby information on the environmental component of sustainable development. In addition, it is important to analyze the content of the basic documents on sustainable development and satisfy educational programs by elements that are in the aforementioned documents.
Ключові слова: університетська освіта сталий розвиток освіта для сталого розвитку підготовка екологів навчальний елемент модуль нормативна дисципліна.
19. Мелещенко А. А. Вплив соціально-економічних чинників на становлення єврейського шкільництва на Волині наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ століття
У статті обґрунтовано сукупність положень, що складають теоретичні орієнтири до-слідження історії вітчизняної єврейської початкової освіти визначено сучасний стан розробки проблеми. На основі аналізу архівних джерел, історичної та педагогічної літератури охарак-теризовано єврейське шкільництво в структурі освіти Волині досліджуваного періоду. Розкрито соціально-економічні чинники становлення єврейського шкільництва на Волині.

The article lays the theoretical foundations for the study of the history of the national Jewish primary education and reviews the current state of the problem. Based on the analysis of archival sources, historical and pedagogical literature, Jewish schooling in the structure of education in Volyn within the period of study is outlined.The social, economic factors of Jewish education in Volyn are identified the major areas and stages of the development of state and public institutions in Volyn province.
Ключові слова: єврейське шкільництво Волинь єврейські навчальні заклади зміст форми й методи єврейського навчання й виховання.
20. Антонішина В. Л. Підготовка батьків вихованців дошкільних навчальних закладів до виховної діяльності
У статті розкриваються основні форми й методи взаємодії дошкільного навчального закладу й сім’ї в підготовці батьків дітей старшого дошкільного віку до виховної діяльності. Розглядаються групові дискусії, тренінги, педагогічні ситуації, рольові ігри, складання педаго-гічного паспорту сім’ї, використання щоденника педа-гогічних спостережень.

The article reveals the basic forms and methods of interaction of preschool educational institution and family in the preparation of the parents of children of the senior preschool age in educational activities. We consider the group discussions, training, pedagogical situations, role playing, drawing up family passports, the use of the diary of pedagogical observations.
Ключові слова: сім’я педагогічна освіта батьків педагогічна взаємодія діти старшого дошкільного віку дошкільні навчальні заклади.