РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ
1. Доротюк В. І. Педагогічні умови професійного самовизначення старшокласників
Статтю присвячено актуальним питанням професійного та особистісного самовизначення старшокласників. Зокрема проаналізовано психолого-педагогічні передумови
формування такого новоутворення як «професійне самовизначення», визначено систему
чинників, що впливають на його формування. Встановлено що, професійне самовизначення – це складне структурне новоутворення взаємопов’язаних і поєднаних
переконаннями морально-вольових якостей особистості, способів поведінки, знань про
професії, практичні вміння і навички, сформовані відповідно до вимог суспільства й можливостей навчально-виховного процесу в школі. Професійне самовизначення є невід’ємним
компонентом особистісного самовизначення. Ці явища проходять паралельною лінією
впродовж усього людського життєвого шляху, і від того, як людина справляється з
поставленими завданнями вибору на різних етапах свого життя, залежить успішність
життя в цілому.

The article is devoted to topical issues of professional and personal self-definition of seniors. In particular, it is
analyzed the psychological and educational prerequisites of formation of such tumors as «professional self-definition»,
defined the system of factors that influence on its formation. It is established that the professional self-definition – is a
complex structural neoplasm combined and interrelated of beliefs by moral and volitional qualities of personality,
methods of behavior, knowledge of the profession, practical skills, formed in accordance with the requirements of
society and opportunities of the educational process in school. Professional self-definition is an integral component of
personal identity. These phenomena are parallel lines throughout the human life course, and how a person copes with
the tasks of choice at different stages of your life, depends on the success of life in general.

Ключові слова: Ключові слова: професійне самовизначення особистісне самовизначення передумови учні старшої школи чинники впливу.
2. Калашнікова Л. Ю. Навчально-виховне середовище педагогічного університету як один із чинників формулювання соціальної позиції студентів
Запропоновано впровадження в навчально-виховне середовище педагогічного
університету науково обґрунтованих педагогічних чинників формування соціальної
позиції студентів у сучасних умовах покращення якості фахової підготовки. У процесі
роботи проаналізовано чинники, що розкривають можливості навчально-виховного
середовища педагогічного університету для формування соціальної позиції студентів.
Подальші дослідження мають забезпечити ефективність формування соціальної
позиції студентів і стати основою навчально-виховного процесу.

This article deals with the factors of forming students’ social position in educational environment on the basis of
scientific literature analysis the core and structure of social position of future teachers are revealed, the organizational
features of educational environment in pedagogical university are described, the pedagogical terms of efficiency of
forming students’ social position are grounded.
Teacher’s social position is the component of his professional position, which is based on his reasons and purpose,
interests, experience, ideology and ideals, social values, social behavior and activity which become the source of his
professional and public activity.
The new model of education must be based on principles of democracy and humanism and become an instrument in
conditioning of personality development and personal self-realization. A leading role in forming future creators of new
life in Ukraine, of educating national consciousness, political culture, ethics qualities and culture of personal behavior,
in education of patriotism and forming the culture of ethnic relations and planetary consciousness in them belongs to
the teacher.
Social position of a teacher is the component of his professional position, reasons and purpose of teacher, interests,
experience, views, ideals, civil values, civil behavior and activity which become the source of his professional and
public activity.
In forming of personality qualities and properties of future teacher a leading role is played by pedagogical it is an
expediently organized educational environment, which enables to provide optimal motion of processes of studies,
education and development of students.

Ключові слова: Ключові слова: навчально-виховне середовище соціальна позиція педагогічний університет студенти.
3. Каленський А. А. Вибір методів емпіричного дослідження розвитку професійно-педагогічної етики
В статті розглянуто емпіричні методи дослідження розвитку професійно-педагогічної
етики. Це методи збору та накопичення даних, аналізу документів і продуктів діяльності, вивчення та узагальнення педагогічного досвіду, оцінювання, методи вивчення
педагогічного процесу в змінених і точно врахованих умовах, дослідна перевірка висновків
дослідження в умовах масового залучення навчальних закладів, контролю та виміру,
обробки даних.

This article considered the empirical research methods of professional and pedagogical ethics. These methods are
data acquisition analysis of documents and products, research and compilation of teaching experience evaluation
methods of studying the educational process within the altered and accurately accounted conditions experimental
verification of the research findings in a mass involvement of educational institutions control and measurement data
processing.

Ключові слова: Ключові слова: емпіризм спостереження порівняння бесіда анкетування тестування інтерв’ю тести експеримент.
4. Микаілов Руслан Паша огли Теоретико-методологічні засади дослідження народно-педагогічних традицій виховання в азербайджанській сім'ї
У статті проаналізовано теоретико-методологічні засади народно-педагогічних
традицій виховання в азербайджанській сім’ї. У процесі роботи розглянуто понятійний
апарат дослідження, його теоретичну значущість. Виокремлено функції, засоби, прийоми і
методи сімейного виховання. Подальші дослідження будуть направленні на розширення
та доповнення методологічної частини азербайджанської народної педагогіки та
сімейного виховання.

In the present article we analyzed the theoretical and methodological foundations of folk and pedagogical traditions
of Azerbaijani family education. In the work, the conceptual framework of the study, its theoretical importance,
distinguished features, tools, techniques and methods of family education are taken to consideration. Further research
will be directed to the broadening and supplementing methodological part of Azerbaijani folk pedagogics and family
education.

Ключові слова: Ключові слова: виховання етнопедагогіка етнопсихологія етнос культура народна педагогіка сімейне виховання сім’я традиції ціннісні орієнтації.
5. Кузьменко Л. В. Теоретико-методичні засади формування у старшокласників інтернатних закладів почуття взаємодопомоги як сімейної цінності
У статті на основі аналізу наукової філософської, психологічної, соціологічної,
педагогічної літератури розкрито концептуальні засади досліджуваної проблеми
уточнено зміст і структуру поняття «почуття взаємодопомоги як сімейної цінності»
визначено компоненти та критерії формування у старшокласників інтернатних
закладів цього особистісного утворення.

The article, based on the analysis of philosophical, psychological, sociological, pedagogical literature, describes
the conceptual basics of the problem under research it defines the contents and structure of the «feeling of mutual help
as a family value» term it defines the components and criteria of forming the given personal formation in senior
students.

Ключові слова: Ключові слова: цінності сім’я, почуття взаємодопомога старшокласник інтернатний заклад компоненти критерії.
6. Михайловський О. В. Дистанційне навчання як ефективний інструмент розвитку економічного мислення вчителів інформатики
У статті розкрито проблема розвитку економічного мислення вчителів інформатики в післядипломній освіті . Проведѐн теоретичний аналіз дистанційного освіти як одного з педагогічних умов розвитку економічного мислення вчителів інформатики в післядипломній освіті . Визначено принципи організації системи дистанційного навчання , в рамках якого має ефективно здійснюватися процес розвитку економічного мислення вчителів інформатики в післядипломній освіті .
учителей информатики в последипломном образовании. Определены принципы организации системы дистанционного обучения, в рамках которого должен эффективно
осуществляться процесс развития экономического мышления учителей информатики
в последипломном образовании.

The article discusses the problem of economic thinking of computer science teachers in postgraduate education.
Theoretical analysis of distance education as a pedagogical condition for development of economic thinking of
computer science teachers in postgraduate education is conducted. The principles of distance education are defined
wich encompas the process of an effective development of economic thinking of computer science teachers in
postgraduate education.

Ключові слова: Економічна освіта, економічне мислення, дистанційне навчання, моделі дистанційного навчання, післядипломна освіта.
7. Янченко Т. В. Вивчення дитячого колективу в українській педології (20-ті - початок 30-х років XX ст.)
У статті розглянуто основні положення вітчизняної педології (науки про дитину)
стосовно утворення та функціонування дитячого колективу. Встановлено, що увага
науковців до колективу була зумовлена пріоритетом колективних цінностей порівняно
з індивідуальними, що утвердився в радянському суспільстві. Автор характеризує
педологічні дослідження різноманітних дитячих колективів, здійснені українськими
науковцями впродовж 20-х – початку 30-х років ХХ ст.

The article is considering main provisions of domestic pedology (science about child) regarding the formation and
functioning of the children’s collective. The attention of scientist to the collective was caused by the priority of
collective values compared with the individual that was established in the Soviet society. The author characterizes the
pedology study of various children’s groups, performed by Ukrainian scientists during the 20-ies – early 30-ies of the
twentieth century.

Ключові слова: Ключові слова: педологія педологічні дослідження дитина дитячий колектив вплив колективу на особистість.
8. Ткачов С. І. Проблема громадянського виховання в українській педагогічній науці кінця XX - початку XXI століття: історіографічний аспект
У статті актуалізовано дослідження з історіографії щодо розвитку вирішення
проблеми громадянського виховання. З’ясовано, що наприкінці ХХ століття основою
розв’язання проблеми виступила українська національна ідея, що забезпечила
визначення мети, принципів, змісту на початку ХХІ століття розв’язання проблеми
активно здійснювалося у площині поєднання традиційних і новаторських підходів
подальшим якісним «кроком» стало вивчення теоретичних питань та узагальнення
відповідного педагогічного досвіду періоду кінця ХІХ – першої третини ХХ століття.

In the article are actualized researches on historiography about development of decision of problem of civic
education. It is defined that in the end of ХХ century basis of decision of problem was the Ukrainian national idea
which provided determination of purpose, principles, maintenance at the beginning of ХХ century the decision of
problem was actively carried out in plane of combination of traditional and innovative approaches next quality step
was the study of theoretical questions and generalization of the proper pedagogical experience during in the end of ХХ–
in the beginning of third part of XXI century.

Ключові слова: Ключові слова: педагогічна історіографія проблема громадянського виховання українська національна ідея ідеї та досвід на західноукраїнських землях.
РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
9. Аймедов К. В., Нікогосян Л. Р., Сторож В. В. Проектування а професійній діяльності майбутніх фахівців соціономічної сфери
У статті розглянуто різні підходи до визначення сутності технології проектування,
соціальне проектування, загалом проектування, представлені у психологічній та
соціально-педагогічній літературі. Обґрунтовано сутність «проектування», «соціальне
проектування» в професійній діяльності фахівців соціономічної сфери, зокрема соціальних працівників.

In this article the author discusses various approaches to the definition of design technology, social engineering and
design in general, presented in the psychological and socio-pedagogical literature. Substantiates the essence of
«design», «social engineering» in professional activity of socionomic sphere specialists, in particular – social workers.

Ключові слова: Ключові слова: проект проектування соціальне проектування соціально-педагогічне проектування технології проектування.
10. Аймедов К. В., Стрельбицька С. М. Професійна мобільність фахівців у процесі навчання у ВНЗ: компетентнісний підхід
Статтю присвячено теоретичному осмисленню та аналізу тенденцій щодо різностороннього висвітлення проблеми визначення сутності поняття «професійної
мобільності» як наукової дефініції. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти
професійної мобільності як невід’ємної складової якостей особистості майбутніх фахівців у
процесі навчання у ВНЗ. Визначено складові професійної мобільності майбутнього
фахівця. Приділено велику увагу компетентнісному підходу з метою виділення
компетенцій та компетентностей, що забезпечують професійну мобільність фахівця.

The article is devoted to theoretical understanding and analysis of trends regarding diverse coverage of the
problems of defining the essence of the concept «professional mobility» as a scientific definition. Theoretical and
practical aspects of occupational mobility as an integral part of the personal qualities of future specialists in the
learning process at the university are also discussed. The components of the professional mobility of the future
specialists are identified. Great attention is paid to competency-based approach with the aim of identifying competency
and competencies that ensure professional mobility of the specialist.

Ключові слова: Ключові слова: мобільність професійна мобільність компетенція компетентність конкурентоспроможність компетентнісний підхід.
11. Білан Л. Л. Формування системи підготовки викладачів для закладів аграрної освіти України
У статті розкрито історію формування вітчизняної системи підготовки педагогічних
та науково-педагогічних працівників для закладів аграрної освіти, а також доведено що
її постійне вдосконалення зумовлене зміною ролі людини в суспільстві, баченням ідеалу
її освіченості та висуванням нових вимог до якості людського капіталу відповідно до
культурно-духовних, суспільно-економічних і технологічних трансформацій.

The article deals with the history of the formation of the national system of training of pedagogical and scientificpedagogical workers for agricultural education institutions, as well as to prove that its continuous improvement
predetermined change in the role of man in society, the ideal vision of its formation and withdraw the new requirements
to the quality of human capital in accordance with the cultural-spiritual, socio-economic and technological
transformation.

Ключові слова: Ключові слова: науково-педагогічний працівник вищий навчальний заклад аграрна освіта.
12. Васюк О. В. Застосування технології контекстового навчання в методиці формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів
У статті розкрито аспекти методики формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів на діяльність в умовах сільського соціуму із застосуванням
технології контекстового навчання, теоретична основа якого ґрунтується на принципі
«навчання через діяльність». Наведено приклади прийомів професійно спрямованого навчання
на лекції, соціально-педагогічних ситуацій. Описано навчальну ділову гру «Соціальне
інспектування», яка передбачає імітацію соціального інспектування неблагополучних сімей.

The article highlights the aspects of the method of formation of future social pedagogues professional orientation
towards work in a rural society using context technology of education, theoretical framework of which is based on the
principle of «learning by doing». Examples of application of methods of professionally directed training during
lectures, social and educational situations are provided. A business game «Social inspection», which provides a
simulation of such inspections of disadvantaged families, is described.

Ключові слова: Ключові слова: педагогічна технологія соціальний педагог професійна спрямованість контекстове навчання.
13. Кічук Н. В. Формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів: деякі методологічні орієнтири
У статті охарактеризовано методологічні підходи, що застосовуються у формуванні
професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах,
які актуалізуються в ракурсі професійної підготовки майбутніх фахівців-педагогів на
початку XXI століття. Методологічною основою формування професійної спрямованості
майбутніх соціальних педагогів є: системний, синергетичний, особистісно-орієнтований,
компетентнісний, аксіологічний, акмеологічний, діяльнісний, культурно-цивілізаційний. Інтеграцiя цих підходів сприяє оптимізації механiзмiв особистісного розвитку і професійної
спрямованості майбутнього фахівця соціально-педагогічної сфери.

The article describes methodological approaches used in the formation of professional orientation of future social
pedagogues in universities, which are becoming an important part in the light of training of future professionalspedagogues at the beginning of the XXI century. Methodological basis of the formation of professional orientation of
future social workers comprises the following approaches: systemic, synergistic, personality-centered, competencebased, axiological, acmeological, activity-based, culture and civilization-based. Integration of these approaches helps
to optimize the mechanisms of personal development and professional orientation of the future expert of social and
educational spheres.

Ключові слова: Ключові слова: соціальний педагог професійна спрямованість методологічні підходи.
14. Михайленко І. П. Зображально-вербальна модель змісту тексту як спосіб керування самостійним читанням студентів немовних спеціальностей
Проведено аналіз самостійної роботи студентів немовних спеціальностей з професійноорієнтованим текстом для читання. Показано процес складання зображальновербальної моделі змісту тексту та запропоновано зображально-вербальну модель
змісту тексту як засіб керування самостійним читанням професійно-орієнтованих
текстів студентами немовних вищих навчальних закладів.

The analysis of non-linguistic students’ independent work in the process of reading of the professionally oriented
texts has been done. Actual problems of independent reading of professionally oriented texts by non-linguistic students
have been revealed. A descriptive and verbal model of text content as the tool of guiding the process of independent
reading of non-linguistic students has been suggested.The usage of the above mentioned model has significantly
increased text comprehension.

Ключові слова: Ключові слова: професійно орієнтовані тексти самостійна робота студентів зображально-вербальна модель змісту тексту опорні елементи тексту
15. Осіпов В. М. Впровадження в підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації спецкурсу "Реабілітація в спорті"
Розглянуто місце спецкурсу «Реабілітація в спорті» в підготовці майбутніх фахівців
з фізичної реабілітації до роботи зі спортивними резервами. Спецкурс дає можливість
узагальнити всі основні відомості й механізми існування людини в умовах спортивної
діяльності та дозволить більш точно і змістовно пояснювати та будувати методи
контролю, інноваційні спортивно-педагогічні та реабілітаційні технології, а також
підвищить якість підготовки майбутніх реабілітологів до проведення профілактичнореабілітаційної роботи серед юних спортсменів.

The place of the course «Rehabilitation in Sports» in the training of future specialists in physical rehabilitation that
work with sport reserves is discussed. Special course provides an opportunity to summarize all information and
mechanisms of human existence in terms of sports activities and will allow to provide more accurate and meaningful
explanation and create quality monitoring procedures, develop innovative sports, educational and rehabilitation
technologies, enhance the quality of training of future rehabilitation specialists in the domain of prevention and
rehabilitation work performed with young athletes.

Ключові слова: Ключові слова: реабілітація в спорті спортивні резерви спецкурс професійна підготовка спортивна адаптологія.
16. Самсутіна Н. М. Діяльнісно-практичний компонент у формуванні професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури
З’ясовано критерії та рівні сформованості діяльнісно-практичного компонента
професійних функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури.
Емпіричними та статистичними методами визначено динаміку рівнів сформованості
діяльнісно-практичного компонента професійних функціональних компетентностей
майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки. Подальші
дослідження мають забезпечити вивчення мотиваційного компонента професійних
функціональних компетентностей майбутніх учителів фізичної культури.

The article clarifies the criteria and development levels of activity-practical component of functional professional
competence of future teachers of physical education. It determines by empirical and statistical methods the dynamics of
the development levels of action and practical component of functional professional competence of future physical
education teachers in the professional training process. Further research should focus on a study of the motivational
component of functional professional competence of future teachers of physical education.

Ключові слова: Ключові слова: майбутні учителі фізичної культури професійні функціональні компетентності діяльнісно-практичний компонент.
17. Устинова Н. В. Формування етичної компетентності сучасного вчителя
У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування етичної компетентності сучасного вчителя. Доведено, що етична компетентність є однією з
ключових компетентностей, якими він має володіти, показано, що вона постає
показником і одночасно результатом професійно-особистісної готовності педагога до
роботи в школі, з’ясовано, що в основі професійної етики в педагогічній сфері лежить
спрямованість на задоволення людських потреб, повага до людини, її професії, стилю і
способу життя.

Theoretical and methodological foundations of forming of ethic competence of modern teacher are considered in the
article, it is well-proven that an ethic competence is one of key, competences a modern teacher must own that, it is
shown that she becomes an index and simultaneously result of professionally-personality readiness of teacher to work
at school, it is got a clear idea of, that in basis of professional ethics an orientation on satisfaction of human
necessities, respect to the man, his professions lies in a pedagogical sphere, to style and method of life.

Ключові слова: Ключові слова: етика етична компетентність професійно-педагогічна освіта професійно-особистісна готовність учителя до роботи в школі.
18. Чубук Р. В. Теоретичні засади формування професійної мобільності майбутніх соціальних працівників
Мета статті полягає в з’ясуванні теоретичних засад формування професійної
мобільності соціальних працівників. Завданням даної статті є аналіз тенденцій, що
спонукають до вимушеної зміни професії, яку, водночас, можна розглядати як прагнення
до активної самореалізації та самоствердження особистості в іншій професії.
Доцільність дослідження проблеми формування професійної мобільності
соціальних працівників ми вбачаємо в теоретичній та практичній значущості її
завдань. Аналіз сутності і структури поняття «професійна мобільність» свідчить про
неоднознач-ність поглядів науковців на цю проблему, яка є провідним завданням і
необхідною складовою професійної підготовки фахівців.

The purpose of this paper is to study the theoretical aspects of social workers’ occupational mobility formation. The
task of this article is the analysis of trends contributing to career changes. These trends are viewed as the individual’s
active pursuit of self-realization and self-affirmation in another profession. We perceive the theoretical and practical
significance of this problem due to advisability of studying the social workers’ occupational mobility formation. The
analysis of the nature and structure of the concept of «occupational mobility» indicates different views on this issue,
and makes it a leading task and a necessary component of professional training.

Ключові слова: Ключові слова: професійна мобільність формування зміна професії тенденції готовність здатність.
19. Шапран Ю. П. Діагностування сформованості професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей
У статті розглянуто питання використання комплексу діагностичних процедур із
метою з’ясування сформованості професійної компетентності майбутніх учителів
природничих спеціальностей. Доведено доцільність діагностування мотиваційноціннісного, когнітивно-діяльнісного і особистісно-рефлексивного компонентів. Запропоновано авторську діагностичну методику виявлення поведінкових проявів складових
професійної компетентності за позитивними і негативними індикаторами.

The article discusses the use of complex diagnostic procedures to determine the level of formation of professional
competence of future teachers of Natural Sciences. The feasibility of diagnosing motivational-value, cognitive-activity
and personal-reflective components is identified. The author proposes a diagnostic method for the identification of
behavioral manifestations of professional competence by using positive and negative indicators.

Ключові слова: Ключові слова: педагогічна діагностика професійна компетентність майбутні вчителі природничих спеціальностей.
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
20. Архипова С. П., Смеречак Л. І. Формування професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів
У статті проаналізовано сутність поняття «професійно значущі якості соціального
педагога» обґрунтовано педагогічні умови формування професійно значущих якостей
майбутніх соціальних педагогів в умовах педагогічного університету (дотримання
цілеспрямованого підходу формування професійно значущих якостей майбутніх соціальних педагогів урахування об’єктивних і суб’єктивних чинників формувального
впливу використання тренінгових технологій, спрямованих на вироблення навичок
рефлексивного аналізу сформованих професійних професійно значущих якостей тощо).

The article analyses the essence of the concept «professionally significant qualities of a social pedagogue», justifies
pedagogical conditions of formation of professionally significant qualities of future social pedagogues in higher
educational establishment (following a focused approach of formation of professionally significant qualities of future
social pedagogues taking into consideration subjective and objective factors of formation of influence using training
technologies aimed at formation of skills of reflective analysis of formation of professionally significant qualities).

Ключові слова: Ключові слова: соціальний педагог професійно значущі якості професійно значущі якості соціального педагога професійні знання професійні вміння.
21. Вовк Л. М. Психолого-педагогічні аспекти теорії гендеру
Розглянуто передумови виникнення гендерних відносин, вивчено трактування різними
авторами поняття «гендер». Проведено аналіз психологічної, соціальної та культурної
відмінностей між чоловіками й жінками. Розкрито сутність гендерного підходу, через
такі поняття як рівність статей, рівність прав та рівність можливостей. Досліджено
такі складові гендеру, як ідентичність, ідеал, роль і біологічна стать. Виділено
гендерний ідеал маскулінності, що протистоїть і виключає ідеал фемінності. Показано
психофізіологічні відмінності жіночої та чоловічої статі.

The article considers the predictors of emergence of gender relations, the interpretation of different authors of the
concept «gender». The analysis of the psychological, social and cultural differences between men and women is
conducted. The essence of the gender approach is showed through such concepts as gender equality, equal rights and
equal opportunities.The following components are examined: gender as identity, the ideal role and biological sex.
Gender ideal of masculinity is singled out it confronts and exludes the ideal of femininity. Physiological differences of
women and men are shown.

Ключові слова: Ключові слова: гендер стрктура гендеру гендерна ідентичність маскулінність фемінність ідентичність ідеал роль біологічна стать андрогінний тип психофізіологічні відмінності.
22. Завацька Л. М. Дослідження стану схильності учнів професійно-технічних училищ до девіантної поведінки
Статтю присвячено виявленню та аналізу чинників, що сприяють проявам та
формуванню девіантної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів.
Автором проаналізовано результати вивчення впливу сімейного виховання та
особистісних характеристик учнів «групи ризику» ПТУ на їхню схильність до поведінки,
що відхиляється від норми. За результатами дослідження, запропоновано форми
роботи соціального педагога освітнього закладу щодо попередження та профілактики
розвитку в неповнолітніх схильності до девіантної поведінки.

The article is devoted to detection and analysis of factors that promote manifestation and formation of vocational
education students’ behavior. The author analyses the results of studying the influence of family upbringing and
personal characteristics of students from the «risk group» in vocational education on their predisposition to behavior
that deviates from norm. According to the results of research, the forms of work for social pedagogue in educational
institution as to warning and prevention of development infants’ predisposition to deviant behavior are proposed.

Ключові слова: Ключові слова: девіантна поведінка схильність до девіантної поведінки формування дезадаптаційної поведінки учні професійно-технічних навчальних закладів сімейне виховання діти «групи ризику».
23. Леонова В. І. Теоретичні засади становлення соціального захисту дітей: соціально-педагогічний аспект
Детально розглянуто поняття «соціальний захист» та проаналізовано систему
державних заходів, спрямованих на попередження й подолання кризових ситуацій у житті
кожної дитини. Приділено увагу дослідженням за останні роки у психології, педагогіці
визнання того, що розвиток, виховання дитини найкраще відбуваються у сім’ї. Проаналізовано конституційні права людини на соціальний захист. Подальші дослідження
закладів соціального захисту дітей мають покращити проживання, виховання дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у цих закладах.

The concept of «social protection» is examined in detail. The system of government measures aimed at preventing
and overcoming crises in the life of every child is analyzed. Attention is devoted to the research that has been performed
in psychology, pedagogy during recent years. It is recognized that the best place for education and development of a
child is family. The constitutional rights of a person to social protection are analyzed. Further research of the
institutions of social protection of children should focus on improving their living, care for orphans and children
deprived of parental care in these institutions.

Ключові слова: Ключові слова: соціальний захист соціальний захист дітей заклади соціального захисту.
24. Луганцева О. Г. Методи навчання як засоби формування і розвиток професійно важливих якостей для соціально-педагогічної роботи з сім'ями
У статті розглянуто функціональні характеристики методів навчання, що
виступають як засоби формування й розвитку професійно важливих для роботи із
сім’єю якостей соціального педагога. Представлено характеристики двох груп
методів (спільних для формування всіх якостей і особливих). До першої групи увійшли
такі методи, як методи лекційного викладу, ділова гра, кейс-метод, діалогові методи,
арт-технології, тренінгові вправи, до другої – рольова гра, евристичні методи й метод
проектів.

The article deals with the functional characteristics of teaching methods, that act as means of forming and
development of professionally important qualities to work with the family. The paper presents the characteristics of the
two groups of methods (common group for forming of all qualities and special group). The first group includes methods
such as lecture methods, business game, case method, dialog methods, art-technology, training exercises, the second
group includes methods such as role-playing game, heuristic methods and project method.

Ключові слова: Ключові слова: професійна підготовка формування й розвиток професійно важливих якостей соціальний педагог робота із сім’єю.
25. Михайленко О. В. Використання інтегративних методів навчання в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів
У статті автором порушено проблему використання інтерактивних методів у
процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів як шляхів оптимізації навчальновиховного процесу у вищих навчальних закладах проаналізовано тлумачення поняття
«інтерактивне навчання», «активні методи навчання», «інтерактивні методи навчання»
схарактеризовано найбільш оптимальні інтерактивні методи навчання майбутніх
соціальних педагогів.

In the article the author focuses on using interactive methods in the training of future social pedagogues as ways to
optimize the educational process in higher education institutions the interpretation of the concepts «interactive
training», «active training methods», «interactive teaching methods» are analyzed the optimal interactive methods of
training for social teachers are characterized.

Ключові слова: Ключові слова: інтерактивне навчання активні методи навчання інтерактивні методи навчання кейс-метод бесіда дискусія «мозковий штурм» ділова гра.
26. Платонова О. Г. Особливості соціалізації дітей з обмеженими функціональними можливостями
У статті розкрито особливості формування особистості дітей з вадами зору.
Особливу увагу приділено питанням розвитку адаптаційних механізмів зазначеної
категорії дітей до соціуму, корекційну та роз’яснювальну роботу з ними, оскільки при
глибоких порушеннях зору можуть сформуватися занижена або завищена самооцінка,
усвідомлення несамостійності, недостатньої компетентності, а також через косметичний дефект, занепокоєння і тривожні очікування. Саме тому фахівцям потрібно
здійснювати навчання всіх членів сім’ї про особистісні характеристики їхньої дитини.

The article discusses the pecularities of the personality formation of children with visual impairments. Special
attention is devoted to the questions of development of adaptation mechanisms of this category of children to society,
correctional work with them. Severe visual impairments can be the reason for the formation of overly high or low selfesteem, awareness of ones dependence, insufficient competence, and because of a cosmetic defect – sence of anxiety
and and anxious expectations. That is why the specialists must educate all members of the family about personality
traits of their child.

Ключові слова: Ключові слова: соціалізація діти з обмеженими функціональними можливостями вади зору адаптація соціальний захист.
РОЗДІЛ 4. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
27. Білик Л. В. Педагогічне моделювання формування паліативної компетентності медичних сестер-бакалаврів
У статті розглянуто проблему педагогічного моделювання процесу формування
паліативної компетентності бакалаврів медицини в процесі їхньої професійної підготовки.
Запропоновано чотири етапи побудови структурно-функціональної моделі, яка включає
теоретико-методологічний структурно-діагностичний, змістовно-технологічний і динамікорезультативний блоки. У структурі паліативної компе-тентності медичних сестербакалаврів виокремлено ціннісно-мотиваційний, когнітивно-праксіологічний, соціальнокомунікативний і особистісно-рефлексивний компоненти. Запропоновано комплекс діагностичних методик досліджуваного феномену.

The article deals with the problem of pedagogical modeling of bachelors’ in nursing palliative competence in the
process of their professional training. The four phases of forming structural and functional model are suggested
including theoretic and methodological, structural and diagnostic, informative and technological, dynamic and effective
blocks. The following components in the structure of bachelors’ in nursing palliative competence are allocated: value
and motivation, cognitive and praxeological, social and communicative, as well as personal and reflexive. A complex of
diagnostic methods is suggested for the phenomenon under investigation.

Ключові слова: Ключові слова: паліативна компетентність педагогічне моделювання модель медичні сестри-бакалаври.
28. Осіпцов А. В. Проектування теоретичної моделі загальнолюдських цінностей особистості в студентів класичних університетів
У статті проаналізовано розробку та обґрунтування алгоритму структурування
теоретичної моделі виховання загальнолюдських цінностей особистості студентів
класичних університетів, яка забезпечила моделювання педагогічної системи як
поліблочної та цілісної, аксіологічно спрямованої конструкції, що виконує проективну
функцію. Показано, що зазначена регламентація гносеологічних функцій теоретичної
моделі забезпечила можливість не тільки теоретичної інтерпретації її орієнтаційної,
діагностуючої, перетворюючої, прогностичної функцій, а й емпіричної інтерпретації,
яка полягає у співвідношенні структур, що моделюються з реальними структурними
параметрами системи виховання загальнолюдських цінностей особистості.

The article analyzes the development and the study of structuring algorithm of theoretical model of upbringing of
human values of students’ personality in traditional universities which provided the simulation of educational system as
an integral and polybloc, axiologically-oriented construction that performs projective function. It is shown that the
mentioned above regulation of epistemological functions of theoretical model provided an opportunity not only for
theoretical interpretation of its orientation, diagnosing, transforming, prognostic features, but also for empiric
interpretation which is a ratio of structures that are simulated with real structural parameters of the system of
upbringing of universal values of the individual.

Ключові слова: Ключові слова: загальнолюдські цінності класичний університет виховний процес професійна освіта студентська молодь.
29. Шапран О. І. Технології формування управлінської компетентності майбутніх керівників у системі післядипломної педагогічної освіти
У статті розглянуто сутність управлінської компетентності та подано визначення
поняття «управлінська компетентність майбутнього керівника навчального закладу».
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено шляхи формування
управлінської компетентності майбутніх управлінців у системі післядипломної педагогічної освіти. Наголошено на активізації технологічного підходу та використанні в
практиці професійної підготовки таких технологій, як метод проектів, ситуативне та
інтерактивне навчання, тренінгові технології.

The article considers the essence of managerial competence, gives the definition of «managerial competence of the
future head of the educational institution». Based on the analysis of psychological and pedagogical literature the ways
of formation of managerial competence of the future heads of schools in the system of postgraduate education were
identified. Focus of the work is done to enhance the technological approach and use in the training of such technologies
as a method of projects, situational and interactive training, and training technologies.

Ключові слова: Ключові слова: управлінська компетентність управлінська компетентність майбутнього керівника навчального закладу післядипломна педагогічна освіта метод проектів ситуативне навчання (case study) інтерактивне навчання тренінгові технології.
30. Вербицький В. А. Досвід оздоровлення школярів у Російській імперії (кінець XIX - початок XX ст.)
У ході дослідження вивчено досвід активного відпочинку та відновлення здоров’я
школярів під час літніх канікул. Встановлено, що в дореволюційний період у Росії
проводилися заходи щодо рекреації дітей. Основною формою оздоровлення учнів були
табори відпочинку (дачі-колонії), які влаштовувалися громадськими організаціями
на власні кошти. Зроблено висновок, що використання нових форм фізкультурнооздоровчої роботи в практиці навчальних закладів позитивно впливало на фізичний і
емоційний стан здоров’я школярів. Подальші історико-педагогічні розвідки з цієї
проблеми є перспективними з огляду на те, що їхні результати можуть бути
використанні в сучасній педагогічній практиці.

During the research studied the experience of active recreation and restoring the health of school children during
the summer holidays. Found that in the pre-revolutionary period in Russia are measures for the recreation of children.
The main form of recreation students were camps of rest (cottage-colony), which were made by common organizations
with their own funds. Concluded that the use of new forms of physical culture and health work in the practice of
educational institutions had a positive impact on physical and emotional health of students. Further historicalpedagogical explorations of this issue are promising in view of the fact that their results can be of use in modern
pedagogical practice.

Ключові слова: Ключові слова: фізична культура оздоровлення рекреація екскурсії прогулянки літні дитячі колонії.