РОЗДІЛ 1. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Мещанінов О. П. Еволюція моделі розвитку університетської системи освіти
Феномен університетської системи освіти проаналізовано з позиції потреб та
тенденцій, що властиві постіндустріальному суспільству, яке прагне здійснити
розвиток до інформаційного суспільства. Висвітлено актуальну проблему вибору
шляхів розвитку університетської системи освіти в Україні та формування
інноваційної моделі розвитку. Простежено процес еволюції моделей від традиційних,
глибоко досліджених, до моделей розвитку. Визначено ключові наукові положення для
забезпечення сталого розвитку інноваційної університетської системи освіти. У
подальших дослідженнях доречна розробка оновленої синергетичної моделі розвитку,
що спирається на новий вимір, вимір у категоріях організаційної культури.


The phenomenon of the university education system are analyzed from the perspective of the needs and tendencies
inherent in the post-industrial society, which seeks to implement the development of the information society. Highlight
the actual problem of choice of ways of development of university education system in Ukraine and the formation of an
innovative model of development. Traced the evolution of models, from traditional, deeply investigated to model
development. Identifies key scientific principles for sustainable development of innovative university education system.
In further studies, the development of criteria pertinent features the innovative nature of the university education system
and updated synergetic model of development based on a new dimension, the dimension in terms of the dominant types
of organizational culture and development model in the coordinates of the frame structure of competing values.
Ключові слова: Ключові слова: університетська система освіти якість та ефективність баланс потреб економічній ріст та соціальний розвиток соціальна функція новий профіль свідомості ключові наукові положення еволюція моделі модель розвитку сталий розвиток.
2. Мелінчук Н. В. Сучасна модель університетської освіти Німиеччини
У статті розглянуто сучасну модель розвитку університетської освіти Німеччини,
яка виформовувалась в умовах складних політичних (період НДР та ФРН, Обʼєднання
Німеччини) та соціально-економічних подій. На відміну від НДР, де процес становлення
університетів майже не відбувався та все нівелювалось, найбільш активного розвитку
та динаміки вища освіта зазнала в період існування ФРН. Вершиною моделі освітньої
системи Німеччини є університети. У них студенти мають право вступати до
аспірантури. Особливістю сучасної вищої освіти Німеччини є те, що університети
мають автономію та широкі повноваження.


The topic of the article is contemporary model of German university education, formed in a drastic period of
political and socially-economical instability (GDR and FRG, United Germany and its establishment). Unlike the FRG,
where the process of university foundation was almost stagnated, it was the very United Germany as a Republic when
the dynamics of the higher education development has reached its peak. Top of the German education system are its
universities. Students have a right to enter the postgraduate course. Another peculiarity of German higher education is
the fact that universities have autonomy and wide range of privileges.
Ключові слова: Ключові слова: вищий навчальний заклад ВНЗ кіно ВНЗ прикладного напряму модель музичні університети обʼєднаний ВНЗ приватні університети університетська освіта Німеччини.
3. Карпюк В. А. Диференціація навчання у вітчизняній системі іншомовної освіти
У статті розкрито сутність процесу диференціації, причини необхідності диференціації
сучасної системи освіти і запропоновано можливі способи її практичної реалізації на
основі сформованих принципів і змісту диференціації навчання. Висвітлюються
питання розкриття індивідуальності студента та створення для нього найбільш
сприятливих умов формування механізмів самоорганізації, само-розвитку та
самореалізації за допомогою такої системи управління навчально-виховним процесом, яка
індивідуальними шляхами приведе всіх студентів до поставленої мети навчання.
Показано значимість та ефективність внутрішньої диференціації навчання, її здійснення як
у традиційній формі з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, так і у
формі рівневої диференціації на основі відповідного планування результатів навчання.
Здійснено аналіз диференціації навчання іноземної мови, що відображається в реально
існуючому розмаїтті цілей і умов навчання і є породженням дидактичного принципу
доступності та використання в навчанні різних методів і прийомів, різних вправ
залежно від цілей навчання, видів мовленнєвої діяльності, етапу навчання, мовного
матеріалу, здібностей і якостей учнів.


The notion of differentiation, the importance of its implementation as one of the most effective forms of
individualizing the educational process and providing a base for favorable conditions for a student (providing tasks
that are appropriately challenging and paying attention to the didactic principles of ensuring an appropriate level of
task difficulty) are under consideration in this article. It is necessary to overcome the gap between the established
educational traditions and the dynamic of formation of an individual’s self-development, transformations under the
influence of higher education. The approach of differentiation in higher educational establishments allows focusing on
peculiarities of certain students’ groups, ensuring a gradual process of learning which results in qualitative and
quantitative changes in the foreign language knowledge level and standard of speech, formation of communicative
skills, and development of the cognitive sphere as a whole. Speech development enables to gain intellectual, moral and
aesthetic experience and spiritual, cultural one if in the broad sense. This process is possible only if there is an
individual and gradual approach both in depth and motivation. Preferring inner differentiation in higher educational
establishments which doesn’t single out stable groups but focuses on the necessity of differentiation approach to
students within groups we are convinced of the need of such division to provide the process of learning on different
levels and by different methods. The flexibility and variety of methods, different levels of task difficulty would lead to the
development of subjective experience of educational activity of future specialists in foreign languages.
Ключові слова: Ключові слова: диференціації навчання рівнева диференціація внутрішня диференціація іноземна мова індивідуалізація навчання різнорівнева група.
4. Качалова Т. Г. Педагогічні умови формування соціальної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі навчання гуманітарних дисциплін
У статті розглянуто процес становлення проблеми формування соціальної
компетентності студентів вищих навчальних закладів. Поняття «соціальна
компетентність» як інтегрований комплекс парціальних (часткових) компетенцій, що
базуються на системі особистісних психологічних здібностей, моральних цінностей, які
у своїй сукупності дозволяють конкретному індивіду успішно взаємодіяти із
суспільством з метою самоактуалізації. Описано базові компоненти (парціальні
компетенції) соціальної компетентності: когнітивна (здатність до навчання, прагнення до
поповнення соціальних знань), інтерактивна (здатність до соціально ефективної
взаємодії), операційна (здатність до соціальної діяльності), імплементаційна (здатність
практично використовувати набуті соціальні вміння та навички), рефлексивна (здатність
до самоконтролю та осмислення своєї діяльності). Запропонований комплекс дидактичних
умов формування соціальної компетентності студентів вказує на необхідність
використання сучасних технологій активного та інтерактивного продуктивного
навчання гуманітарних дисциплін на засадах компетентнісно орієнтованої освіти.


The social competence is seen in pedagogy as an integrated personality characteristic that simultaneously combines
the mobilization of knowledge, skills, and behavioral aspects. The concept of social competence includes not only the
cognitive component, but also motivational, ethical, behavioral and social side value orientations. That is, social
competence is defined as a psychological and educational characteristic of the individual that requires a social
knowledge and skills for self-actualization and adequate interaction with society.
The composition of any of competence, the findings of many scientists include: a) knowledge of the nature of business
b) the ability to navigate in situations related to the subject c) the ability to correctly identify their own resources, the
resources of others, put problems and find appropriate solutions d) the development of intuition and reflection.
We believe that social competence can be divided into basic components, consisting of partial competences:
cognitive (the ability to learn, the desire to replenish social knowledge), interactive (social ability for effective
interaction), operational (capacity for social activities), the implementation (the ability to practically use the acquired
social skills), reflective (capacity for self-control and understanding of the activity).
The complex formation conditions of teaching social competence of students indicates the need to use modern
technology active and productive interactive teaching humanities based on a competency based education.
Ключові слова: Ключові слова: компетентність парціальні компетенції когнітивна компетенція інтерактивна компетенція імплементаційна компетенція педагогічні умови компетентнісний підхід.
РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
5. Герганов Л. Д. Формування професійної компетентності рядового плавскладу морських суден: проблеми та перспективи
Проаналізовано сучасний стан професійного навчання робітників морського профілю
на виробництві в умовах нових вимог до підготовки фахівців морської галузі, які
закладені у Міжнародній Конвенції «Про підготовку і дипломування моряків і несення
вахти 1978 року» (з манільськими поправками) та реформуванням системи
професійного навчання кадрів на виробництві, яка розглядається нині як відокремлена
частина загальної системи неперервної професійної освіти в єдиному європейському
просторі. Розглянуто комплекс питань, пов’язаних з функціонуванням системи підготовки
робітничих кадрів на виробництві в навчально-тренажерних центрах судноплавних
компаній на прикладі Навчального центру «Українське Дунайське пароплавство» та її
розвитком, зумовлену особливостями контингенту тих, хто навчається, а також
своєрідністю завдань. Доведено, що організаційно-педагогічні умови навчального
процесу категорії дорослих у морській галузі потребують постійного удосконалення та
змін у структурі управління, а також нових підходів до методології навчання,
підвищення кваліфікації інструкторсько-викладацького складу, який займається
професійним навчанням моряків. З’ясовано, що якісна професійна освіта і навчання
повинні забезпечити випускникові такий рівень кваліфікації і компетенції, який дасть
йому можливість організувати професійну кар’єру, забезпечити доступність до
навчання впродовж життя.

Analyses the current state of vocational training for workers marine profile on production in the conditions of new
requirements for the training of professionals of the Maritime industry, which are incorporated in the International
Convention On training and certification of seafarers and Watchkeeping, 1978,» (with mansijskimi amended) and the
reform of the system of professional training of workers, which is now regarded as a separate part of the total system of
continuous professional education in the common European space. Considered the complex issues associated with the
functioning of the system of training workers in the workplace in training centers of shipping companies on the example
of the Training centre «Ukrainian Danube shipping company» and its development, due to the peculiarities of enrolled
students, as well as peculiarities of tasks. It is proved that the organizational-pedagogical conditions of the educational
process categories adults in the marine industry require constant improvement and changes in the governance
structure, as well as new approaches to teaching methodology, professional development instructor-teaching staff,
which is engaged in the professional training of seafarers. Agreed that high-quality vocational education and training
should provide the graduate of this level of skill and competence that will enable him to arrange for a professional
career, to provide accessibility to learning throughout life.
Ключові слова: Ключові слова: професійне навчання на виробництві робітник морського профілю навчально-тренажерний центр міжнародна Конвенція та Кодекс ПДНВ професійна компетентність.
6. Коваленко О. В. Особливості організації професійного англомовного навчання майбутніх економістів
Статтю присвячено особливостям організації професійного англомовного навчання
майбутніх економістів в аспекті наповнення змісту навчальної програми, пошуку
ефективних методів та прийомів, формування різних видів компетенцій як необхідних
складників професійної компетентності майбутніх економістів. Опрацювавши та
вдосконаливши досвід дослідників з теми, ми визначили та презентували основні
підходи та шляхи їх реалізації в зазначених аспектах.

The article devoted to the problem of peculiarities of future economist professional English education management
in aspect of educational content filling, searching effective methods, different kinds of competence formation as
necessary components of future economist professional competence. Revising and updating researchers’ experience we
define and present basic approaches and ways of its implementation in given aspects.
Ключові слова: Ключові слова: професійне англомовне навчання метод компетенція текст термінологія.
7. Костєва Т. Б. Значення інформаційної компетентності в професійному саморозвитку майбутнього фахівця з соціальної роботи
У статті розкрито необхідність формування та розвитку інформаційної
компетентності майбутніх фахівців із соціальної роботи, що обґрунтовується
стрімким сучасним інформаційним зростанням та актуальністю підготовки соціальних
працівників як осередку контролювання соціально-психологічного стабільного життя
незахищених верств населення.

The article deals with the need for the formation and development of information competence of professionals in
social work, which is justified by the rapid growth of modern information and the relevance of training of social
workers as a center of social and psychological control stable life vulnerable.
Ключові слова: Ключові слова: вразливі категорії населення інформаційна компетентність конкурентоспроможний фахівець соціальна робота університет.
8. Кунашенко О. В. Педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності вчителя-філолога
У статті досліджено педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності
вчителя-філолога. З’ясовано актуальність розвитку мовної культури вчителя як
важливої педагогічної умови розвитку і формування особистості учня. Виокремлено
основні засоби розвитку комунікативної компетентності вчителя-філолога.

The article studied pedagogical conditions of development of communicative competence of the teacher-philologist.
Established the relevance of development of speech culture of the teacher as an important pedagogical conditions of
development and the formation of the individual student. Isolate the main directions of development of communicative
competence of the teacher-philologist.
Ключові слова: Ключові слова: комунікативний педагогічні умови компетентність розвиток комунікативних умінь.
9. Чубук Р. В., Вернигорова С. В. Превенція та профілактика як базові дефініції соціальної роботи
Статтю присвячeно дослiджeнню сутностi понять «прeвeнцiя» i «профiлактика» як
базових дeфiнiцiй соцiальної роботи. Особливу увагу придiлено аналiзу спiльних i
вiдмiнних характeристик зазначeних понять. Проаналiзувавши сутнiсть понять
«прeвeнцiя» i «профiлактика», як базових дeфiнiцiй соцiальної роботи, можна
констатувати, що цi поняття нe є тотожними, поняття «прeвeнцiя» є значно
ширшим за поняття «профiлактика» за рахунок бiльш широкого спeктру сфeр
застосування, а профiлактика є складовою частиною дeфiнiцiї «прeвeнцiя».

The article is dedicatedfor investigations the essence of such concepts of «prevention» and «prophylaxis» as basic
definitions of social work. Special attention is paid to the analysis of common and divergent characteristics of
mentioned concepts.
In the context of social work, prevention should be viewed as actions in order of prophylaxis, mollification,
facilication, correction of those conditions, which contribute to physical or emotional disturbances, appearing of socioeconomic problems. The logical conclusion is that prevention – is precluding of deviant behavior, addictions and
lifestyle, that leads to diseases, devaluation of life’s meaning and so on. Therefore, preventive activities should be
understood as a complex purposesful influence on the individuality in the process of active dynamic interaction with
social institutions, which is aimed at: physical, mental, spiritual, social development of the individuality forming
healthy lifestyle, habits of responsible behavior working out immunity to negative influences of the social environment
prophylaxis of asocial displays in behavior of children and youth a positive vision of life.
Within psycho-pedagogical approach researchers consider prophylaxis as a work, wich aimed at preventing
immoral, illegal, other asocial behavior of children and youth detecting of any negative influence on their lives and
health, and precluding of such effects. Prophylaxis is based on early detection of unfavorable psycho-biological,
psycho-pedagogical and social conditions, that cause deflections in psychical and social development of young people,
their behavior, state of health, and of course in organization of vital activity.
After analyzing the nature of the concepts of «prevention» and « prophylaxis» as basic definitions of social work, we
can state that these concepts are not identical. In our opinion, the term «prevention» is much broader than the concept
«prophylaxis» by virtue ofa broader range of it’s usage fields, and prophylaxis is component of the definition
«prevention».
Ключові слова: Ключовi слова: прeвeнцiя, профiлактика, прeвeнтивна дiяльнiсть.
10. Бальоха А. С. Природознавча компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти
У статті розглянуто особливості підготовки майбутнього вчителя початкових
класів до навчання школярів природознавства. Розкрито проблему формування
природознавчої компетентності студентів – майбутніх вчителів початкової школи.
Досліджується відповідність підготовки майбутнього вчителя вимогам Державного
стандарту початкової загальної освіти. Визначено зміст природознавчих компетенцій
за результатами теоретичного аналізу досліджень учених-методистів.

The article deals with peculiarities of Primary School Teacher teaching students to science. It reveals the problem
of forming natural science competency of students. Conformance with the preparation of future teacher requirements of
the standard primary education. Determine the content of natural science competencies based on the results of the
theoretical analysis of research scientists and practitioners.
Ключові слова: Ключові слова: компетентність природознавча компетентність наукова картина світу.
11. Сургова С. Ю. Розвиток управлінських якостей майбутніх соціальних працівників шляхом впровадження превентивної системи виховання
Статтю присвячено проблемі розвитку управлінських якостей майбутніх
соціальних працівників шляхом впровадження превентивної системи виховання
студентів. З метою усунення недоліків традиційної системи навчання, пов’язаних з
недостатнім рівнем готовності до превентивної діяльності майбутніх соціальних
працівників, запропоновано розроблену нами модель, яка дозволяє цілеспрямовано
розвивати здатність студентів до ефективної превентивної діяльності, що
підтверджують дослідження, виконані протягом декількох років.

The article deals with the problem of management skills of future social workers by implementing a preventive
system of education of students. In order to address the shortcomings of the traditional system of training related to the
insufficient level of preparedness of prevention of future social workers, we propose to develop a model that allows you
to purposefully develop the ability of students to effective preventive action, as confirmed by studies carried out over
several years.
Ключові слова: Ключові слова: управлінські якості, модель готовності до превентивної діяльності, майбутні соціальні працівники.
РОЗДІЛ 3. ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
12. Андрющенко Н. В. Домени філологічної компетенції студентів
Статтю присвячено доменам філологічної компетентності, які є кінцевим результатом навчання, та їхньому подальшому вдосконаленню у формуванні професіоналізму
майбутніх фахівців. Розглянуто діяльність таких учених-практиків і теоретиків, що
досліджували проблему філологічної компетенції, як Р. О. Гришкова, О. Б. Колодич,
А. О. Лановенко, D. S. Rychen та L. Salganik, О. М. Семеног, Л. В. Скуратівський.
Простежено шлях розвитку видів філологічної компетентності, а також етапи
становлення й розвитку ключових компетентностей. Зазначено, що фахівець,
володіючи доменом філологічної компетентності, у змозі передати студентам
поглиблені знання і в кінцевому підсумку самі студенти стануть компетентними у
своїй галузі. Наведено приклад підвищеної компетентності для студентів, які вивчають
українську філологію, це додаткові джерела інформації, що значно розширять світогляд
студентів. Ці джерела повинні відкрити для студента нові сторінки з життя та
творчості українських письменників, які будуть ефективним помічником у роботі фахівців.

The article considers domains of the philological competence which is the ultimate teaching result and their improvement in the formation of professionalism of the future specialists. We consider the activities of scientists, practitioners and theorists engaged in problem philological competence as R. O. Gryshkova, O. B. Kolodych, A. O. Lanovenko, D. S. Rychen and L. Salganik, O. M. Semenoh, and L. V. Skurativsky. It traces the path of philological competence types and stages of formation and development of key competencies. Indicated that expert, having domain philological competence, able to convey to students in-depth knowledge and eventually the students will be competent in their field. An example of increased competence for students of Ukrainian philology, are additional sources, boosting the outlook of students. These sources should open a new page for the student of the life and works of Ukrainian writers to be an effective tool in the work of specialists.
Ключові слова: домен; філологічна компетентність; домен філологічної компетенції; самореалізація; гомогенні задачі; самоконтроль; пріоритети освіти; формування професіоналізму; вдосконалення.
13. Волошок І. Ю. Типологія мовних помилок в усному англійському мовленні студентів-філологів
Процес навчання іноземної мови супроводжується його взаємодією з рідною мовою,
тому використання сформованих раніше навичок та вмінь зменшує час на оволодіння
новим матеріалом, дозволяє ефективніше розвивати самоконтроль та попереджати
виникнення інтерферентних явищ у мовленні студента, оскільки саме різнорівневі
мовні помилки є проявом інтерференції. Глибина та об’єм інтерференції залежать від
багатьох суб’єктивних та об’єктивних факторів. Чим менше типологічна відстань між
рідною та іноземною мовами, чим більше рівень їх схожості та менша відмінність, тим
більша ймовірність прояву інтерференції. Оскільки в мовленні студентів вплив рідної
мови у процесі спілкування неминучий, це призводить до порушення системи і норм
іноземної мови, а отже, прояву інтерференції. Типові помилки можуть бути розділені на
фонетичні, граматичні, лексико-семантичні, стилістичні та соціокультурні. Найбільш
системно представлені лінгвістичні помилки фонетичного, граматичного та лексикосемантичного рівнів. Перспективним у досліджуваному напрямі є опис ефективних
методів і прийомів, типології вправ, що сприятиме попередженню та подоланню
інтерференції в усному англійському мовленні студентів.

The process of learning a foreign language is accompanied by its interaction with the native language so the use of
the previously existing knowledge and skills reduces learning time to master the new material, allows to develop selfcontrol better and to prevent the emergence of the interferential phenomena in students’ speech, because the mistakes
of different levels are manifestation of the interference. The depth and the content of interference depends on many
subjective and objective factors. The smaller the typological distance between native and foreign languages is, the
higher degree of similarity is and the difference is less, the more likely the manifestation of interference is. As far as the
impact of the native language in the students’ speech and in the communication process is inevitable, it leads to
violation of the rules in the foreign language, and therefore the manifestation of interference. The most common
mistakes can be divided into phonetic, grammatical, lexical-semantic, stylistic and socio-cultural. The most systematic
mistakes are linguistic phonetic, grammatical and lexical-semantic level. A promising direction in the study is to
describe the effective methods and practices, the typology of exercises that will help to prevent and overcome
interference in the English oral speech of students-philologists.
Ключові слова: Ключові слова: інтерференція стилістична інтерференція комунікативна компетенція мовна картина світу.
РОЗДІЛ 4. КУЛЬТУРА ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
14. Чубук Р. В. Наукові ідеї превентивного виховання в історії педагогічної думки (XI-XVIII ст.)
Мета статті – аналіз і творче використання ідей педагогічної думки (ХІ-ХVІІІ ст.) з
метою переосмислення сучасних проблем превентивної діяльності в молодіжному
середовищі. Завдання статті: виокремити етапи розгортання продуктивних науковопедагогічних ідей в історії педагогічної думки України та за кордоном у зазначений
період, як напрямів превентивної діяльності та проаналізувати їх в контексті
проблематики нашого дослідження. У статті охарактеризовано соціальноцивілізаційний та освітньо-просвітницький етапи дослідницького пошуку. Зокрема, ідеї
просвітителів епохи Княжої доби та Козаччини, українського Відродження і Реформації
служать теоретичним підґрунтям для наукового пізнання можливостей всебічного
гармонійного розвитку особистості засобами навчання і виховання були започатковані
спроби наукового обґрунтування організаційно-методичних аспектів навчання молоді,
провідною ідеєю яких був розвиток особистості. Епоха Просвітництва була
зорієнтована на: вдосконалення людини засобами освіти науково-педагогічні дослідження,
методологічною основою яких була філософія філантропізму та концепція едукаціоналізму, передбачення формування і всебічного розвитку гармонійної особистості.

Article aims to analyze the creative use of ideas and preventive education in the history of educational thought (XIХVІІІ centuries). To rethink the modern problems of prevention among youth. Specifying this article highlight the stages
of development of scientific ideas of preventive education in the history of educational thought of the period, as the
direction of prevention in the context of the problems of our study. The article examines the socio-civilizational and
educational research and educational stages search. That is, the ideas of the Enlightenment era and Princely Cossacks,
Ukrainian Renaissance and Reformation are the theoretical basis for the scientific knowledge opportunities develop
their personalities through training and education attempted scientific basis organizational and methodological
aspects of youth education, the basic idea of which was the development of the individual. Ideas of the Enlightenment
were aimed at: improving human rights through education scientific and educational research, the methodological
basis of which was the philosophy of philanthropy and the concept edukatsionalizma, which provides for the formation
and the general development of a harmonious personality.

Ключові слова: Ключові слова: педагогічна думка, етапи дослідження, періодизація, всебічний розвиток особистості, соціальне виховання.
15. Лоза Т. В. Форми та методи соціально-педагогічної підтримки вихованців дитячих будинків сімейного типу під час їхньої підготовки до самостійного життя
На основі аналізу науково-методичного забезпечення соціально-педагогічної підтримки
дітей-сиріт та проведеного емпіричного дослідження щодо результативності їх
підтримки в умовах дитячих будинків сімейного типу обґрунтовано ключові напрями та
особливості форм та методів їх цілеспрямованої підготовки до самостійного життя.
Здійснено змістовну характеристику основних напрямів такої соціально-педагогічної
підтримки, що спрямовані на формування готовності вихованців до сімейного життя,
становлення їх соціальної компетентності та професійної готовності.

Based on the analysis of scientific and methodological information about orphans’ social and pedagogical support
and conducted empirical research on the effectiveness of their social assistance in family-type homes, it was justified
main trends and features of the forms and methods their purposeful preparation for independent life. The article made a
meaningful description of the social and pedagogical support main directions, aimed at the formation of orphans’
readiness for family life, development of their social competence and professional readiness.

Ключові слова: Ключові слова: діти-сироти дитячий будинок сімейного типу готовність до сімейного життя соціальна компетентність професійна готовність.
16. Мосензова І. М., Шуст О. М. Вдосконалення методики проведення ранкової гімнастики з використанням сучасних видів рухової активності
У статті проаналізовано шляхи вдосконалення методики проведення ранкової гімнастики,
як необхідної форми щоденної фізичної активності кожного студента. Автором
продемонстровано теоретичний аспект проблеми запропоновано орієнтовний комплекс
вправ ранкової гімнастики з використанням сучасних видів рухової активності
(бодіфлекс, слайд-аеробіка, оксісайз, гімнастика цигун), які здійснюють позитивний
вплив на розвиток загальної фізичної підготовленості студентів, що вказує на високу
ефективність застосування цієї інноваційної методики охарактеризовано основні
завдання і принципи побудови вправ окреслено правила безпеки під час їх виконання
визначено перспективи подальших досліджень у цьому напрямі.

The subject of this paper is the study of characteristics and regularities of the morning gymnastics technique
improvement. The aim of this work is seen by the author in the finding of effective ways to improve the methodology for
morning exercises with the use of modern types of physical activity.
According to the set purpose, there are applied such methods as theoretical analysis and generalization of literature
data, educational research along with the method of related sciences: physiology and psychology.
Scientific novelty is defined by the urgency of the problem under study and the fact that given subject has not been
sufficiently studied in the national historiography and thus, the following results has been achieved in the course of the
study: the theoretical aspect of the problem are demonstrated and there is suggested an indicative set of the morning
gymnastics exercises with the use of modern types of physical activities (bodyflex, slide aerobics, oxicise, qigong)
having a positive impact on the development of general physical preparedness of students, which, in its turn, indicates
on the high efficiency of this innovative technique the main objectives and principles of exercise are described safety
regulations during their performance are defined the prospects of further research in this area are determined.
The practical significance of this study lies in the fact that it is written for scientific and educational purposes and is
directly intended for teachers and students. The obtained knowledge can be applied during lectures and practical
classes in physical education conducting.

Ключові слова: Ключові слова: вдосконалення методики ранкова гімнастика сучасні види рухова активність бодіфлекс слайд-аеробіка оксісайз гімнастика цигун правила безпеки.
17. Фатєєв А. С. Виховний потенціал фізичної культури та спорту
У статті досліджено педагогічні та морально-етичні аспекти фізичної культури та
спорту, узагальнено основні виховні функцій та принципи, які допомагають зберегти
зміст фізичного виховання як важливої частини всієї педагогічної системи та доведено,
що фізична культура та спорт значно впливають на формування всебічно-розвиненої
особистості.

In this article the author examines the pedagogical and ethical aspects of physical training and sports, summarizes
the main educational features and principles which help to keep the content of physical education as an important part
of the whole educational system and proves that physical education and sport significantly affect the formation of fully-advanced personality.

Ключові слова: Ключові слова: фізична культура спорт фізичний розвиток морально-етичні норми здоров’я спортивна етика.
18. Бойчук М. А. Роль школи в соціалізації підлітка
У статті висвітлено роль школи як інституту соціалізації підростаючого покоління
та потужний механізм впливу на процес адаптації до соціального середовища школяра
як соціально активного члена суспільства.

The article highlights the role of the school as an institution of socialization of the younger generation and a
powerful mechanism to influence the process of adaptation to the social environment of the student as a socially active
member of society.

Ключові слова: Ключові слова: соціалізація адаптація підліток школа особистість актуальність.
19. Файчук О. Л. Використання тренінгу в процесі формування валеологічної культури майбутніх соціальних працівників
У статті розглянуто сутність, основні ознаки та особливості валеологічної
культури майбутніх соціальних працівників. Розкрито можливості тренінгу в процесі
формування валеологічної культури.

The article considers essence, signs and features of social workers’s valeological culture. The article revealed the
possibility of training in the process of forming se valeologicheskoj culture.

Ключові слова: Ключові слова: валеологічна культура майбутні соціальні працівники тренінг.
20. Піхтар О. А. Удосконалення фахової підготовки майбутніх музикантів у системі вищої мистецької освіти
У статті представлено авторське бачення організації методичної системи щодо
удосконалення процесу фахової підготовки майбутніх музикантів у мистецьких вищих
навчальних закладах. Проаналізовано структуру методичної системи, яка ґрунтується
на принципах особистісно орієнтованого навчання.

The organization of methodological system concerning the improvement of professional training process of future
musicians in the higher art educational institutions is presented in the article. The structure of the methodological
system which is based on the principles of personality-oriented training is analyzed.

Ключові слова: Ключові слова: фахова підготовка, методична система, майбутні музиканти, особистісно орієнтоване навчання, мистецькі вищі навчальні заклади.
РОЗДІЛ 5. ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА
21. Боярська-Хоменко А. В. Особливості змісту математичної освіти в Харківському університеті на початку XIX ст.
У статті визначено, що математична освіта в Харківському університеті здійснювалась
за двома напрямками: чиста і прикладна математика. Розкрито особливості змісту
навчальних курсів з математичних дисциплін кожного напрямку підготовки Харківського
університету у 1804-1834 рр. Узагальнено принципи формування змісту математичної
освіти. Проаналізовано навчальні програми та плани математичного відділення
університету, узагальнено тижневе навчальне навантаження для студентів різних
курсів. Охарактеризовано принципи організації навчання студентів.

The article stipulates that the mathematical education at Kharkov University was carried out in two areas: pure and
applied mathematics. The features of the content of training courses on mathematical subjects in each direction of
preparation of Kharkiv University in 1804-1834 years. Overview principles shaping the content of mathematics
education. Analyzed curricula and plans Mathematics Department of the University, summarized week workload for
students from different courses. The characteristic principles of student learning.

Ключові слова: Ключові слова: вища математична освіта зміст освіти навчальні програми навчальні плани навчальне навантаження.
22. Васильєва С. О. Генезис системи винагород вчителів навчальних закладів України у XX ст.
У статті досліджено історію змін у системі нагород Української РСР в ХХ ст. як
показник професійного статусу вчителя. Встановлено, що відзнаки були
започатковані ще в Царській Росії та набули нових змін у період Радянської влади.
Першим радянським орденом був орден Червоного Прапора як бойовий орден. У мирний
час було введено орден за трудові заслуги – орден Трудового Червоного Прапора.
Основи системи нагородження були закладені в 20-ті роки ХХ століття, а вимоги до
присвоєння звань закладені в 30-35-ті роки ХХ століття. Особливо активно інститут
почесних звань та винагород розвивався в 60-ті роки ХХ століття, а в 1967 році
офіційно було визначено ступені почесних звань, «Заслужений» і «Народний». Інститут
почесних звань та винагород швидко розвивається і сьогодні та є показником
досягнень працівників освіти.

This article examines the history of changes in rewording system by the Ukrainian SSR in the 20th century. as an
indicator of the professional status of teachers. Determined that the awards were founded in Czarist Russia, and gained
new changes in the period of the Soviet power. The first Soviet order of the red banner order of OM was as a fighting
order. In peacetime the order was introduced by workers merit – the order of the red banner of labor. The basics of the
system of awarding were laid in 20 years, twentieth century, and the requirements for the conferment of titles
incorporated in 30-35 years of the twentieth century. Especially actively Institute honors and remuneration has evolved
in the 60 years of the 20th century and in 1967 officially defined degrees of honorary titles, «honored» and «Folk»
Institute honors and rewards a fast-paced and at present and is an indicator of achievements of educators.

Ключові слова: Ключові слова: професійний статус учитель винагороди нагороди вчителів.
23. Дейниченко В. Г. Готовність як результат підготовки майбутніх учителів до навчання старшокласників проективної навчально-пізнавальної діяльності
У статті на основі вивчення наукової літератури з проблеми дослідження визначено
суть та структуру готовності студентів до навчання старшокласників проектної
навчально-пізнавальної діяльності, схарактеризовано такі її компоненти як мотиваційностимулювальний, інформаційно-когнітивний, процесуально-діяльнісний, особистіснорефлексивний, інтеграційно-методичний.

In the article on the base of studying of the scientific literature concerned to the problems of research the essence
and structure of readiness of future teachers to teach high school students in the sphere project educational-cognitive
activities are defined, such components as a motivational-stimulating, informational-cognitive, prosedure-activity,
personal-reflexive, integrative-methodical are characterized.

Ключові слова: Ключові слова: проектна навчально-пізнавальна діяльність готовність студентів до навчання старшокласників проектної діяльності структурні компоненти готовності.
24. Кабусь Н. Д. Роль соціальної групи в реалізації стратегії сталого розвитку суспільства
У статті обґрунтовано роль і місце, розкрито потенціал соціальної групи в
реалізації стратегії сталого розвитку суспільства, виявлено сутність та основні
характеристики соціальної групи як суспільного феномену, з’ясовано особливості
сталого розвитку соціальної групи, наведено стратегію діяльності з переведення
соціальних груп на рівень сталого розвитку з метою стабільного прогресивного
розвитку суспільства. Подальші дослідження спрямовуватимуться на розробку
соціально-педагогічних засобів забезпечення сталого розвитку соціальних груп.

The article considers the role and place, uncovers the potential of social groups in the implementation of the
strategy of sustainable development of society, reveals the essence and main characteristics of the social group as a
social phenomenon, clarifies the peculiarities of sustainable development of social groups, follows the strategy for
social groups translation to the level of sustainable development in the constant progressive development of society.
Further research will be focused on the development of socio-pedagogical means of ensuring the sustainable
development of social groups.

Ключові слова: Ключові слова: суспільство сталий розвиток соціальна група ознаки сталий розвиток соціальної групи.
25. Лунгу Л. В. Залучення майбутніх учителів до громадсько-педагогічної діяльності з формування інтелектуальної культури учнів
У статті здійснено аналіз понять «культура», «інтелектуальна культура»,
визначено можливі форми, методи та технології залучення майбутніх учителів до
громадсько-педагогічної діяльності з формування інтелектуальної культури учнів.

In this article the categories «culture», «intellectual culture» are analysed possible forms, methods and
technologies of inclusion of future teachers to a public and pedagogical of activity for formation of intellectual culture
of pupils are defined.

Ключові слова: Ключові слова: культура інтелектуальна культура громадсько-педагогічна діяльність.
26. Пироженко Л. В. Диференціація змісту навчального предмета у 60-70-х рр. XX ст.
У статті проаналізовано досвід диференціації змісту загальної середньої освіти у
педагогічній науці і практиці освіти у 60-70-х рр. ХХ століття. Розкрито підходи до
відбору, структурування та реалізації змісту освіти, його конструювання на рівні
навчального предмета. Розглянуто питання сутності навчального предмета та його
співвідношення з основами відповідних наук.

The article analyzes the experience of differentiation of general secondary education in teaching science and
practice of education in the 60-70’s of XXth century. The article discloses approaches to selection, structuring and
implementation of educational content, its construction on the level of educational subject. The article analyzes the
matter of the essence of the learning object and its relation to the basics of relevant sciences.
Ключові слова: Ключові слова: загальна середня освіта зміст освіти диференціація навчальний предмет основи наук.
27. Щебликіна Т. А. Тестування як метод вимірювання якості навчальних досягнень студентів педагогічних спеціальностей
У статті уточнено суть понять «тест» і «тестування». Розкрито основні переваги й
типові недоліки у застосуванні тестів в освітньому процесі сучасного вищого
навчального закладу. Подано характеристику тестування як методу вимірювання
якості навчальних досягнень студентів. Висвітлено основні принципи його проведення.
Окреслено певні особливості щодо застосування тестування в професійній підготовці
майбутніх учителів. Визначено перспективи подальшого дослідження.

The article clarified the concepts of «Text» and «Testing». The main advantages and common disadvantages in the
test application ineducational process of modern university. The characteristic of testing as a method of qualities
measuring of students’ academic achievement was given. The basic principles of testing conduction were interpreted .
The particular features of testing application in future teachers professional preparation were defined. The prospects of
further study were determined.

Ключові слова: Ключові слова: тест тестування навчальні досягнення вимірювання студент педагогічна спеціальність.