Педагогічні науки
1. Савенкова Л.О. Система комунікативних умінь викладача
У статті розроблено систему комунікативних умінь викладача, а саме: вирізнені її елементи,
компоненти та розглянуто існуючі між ними зв'язки доведено, що вміння встановлювати
педагогічний контакт у спілкуванні є системоутворюючим фактором вказаної системи.
2. Букач М.М. Дошкільне музичне виховання як соціальна проблема
Реформа освітньої галузі потребує не лише виявлення нових можливостей активізації
виховних процесів, але й використання технологій, здатних прискорити темпи формування
фахівця. Дошкільне виховання надає можливості розширення та поглиблення виховного процесу, а
музичне виховання створює умови для його активізації та ефективності.
3. Гребенюк Г.Є. Формування принципів професійної адаптації працівників ОВС
У статті розглянуто соціологічні та психологічні шляхи адаптації молодих працівників
Органів внутрішніх справ (ОВС). Ці шляхи пов’язані зі специфікою особливостей професійної
діяльності. У такій роботі адаптація є найбільш важливим періодом у професійному формуванні
особистості, а також дуже складним динамічним процесом.
4. Мещанінов О.П. Система університетської освіти в контексті концепції сталого розвитку людства
Висвітлюються можливі сценарії розвитку цивілізації завдяки феномену колективного розуму
людства. При цьому увага сконцентрована на пошук шляхів, умов для забезпечення
життєдіяльності університетської освіти як для сьогодення, так і для майбуття.
5. Харабет В.В. Класифікація педагогічних систем професійно- технічної освіти
У статті на основі професійно-педагогічних факторів та законодавчих і нормативних
положень представлені різні підходи до класифікації педагогічних систем традиційної підготовки
робітничих кадрів.
6. Редькіна Л.І. Концептуально-теоретичні аспекти професійно- педагогічної підготовки студентів до національного виховання молодших школярів
У статті розглядається проблема відродження національної самобутності вищої школи.
Перебудову навчально-виховного процесу і створення соціально-педагогічних технологій автор
пов’язує із своєрідним підходом до підготовки майбутніх учителів початкових класів. Істотним
змінам підлягають змістовні, процесуальні, мотиваційні аспекти навчально-виховного процесу.
7. Тихонова Т.В. Особливості професійної діяльності вчителя інформатики в умовах національної системи освіти
У статті автор розглядає функції вчителя інформатики у сучасних умовах інформатизації
суспільства і освіти, висвітлює основні проблеми його професійної діяльності та обґрунтовує
необхідність гуманістичної та особистісно орієнтованої спрямованості підготовки майбутнього
фахівця в галузі інформатизації освіти
8. Артюшина М.В. Соціально-психологічні передумови успішності навчальної діяльності студентів
Автором статті розглядається проблема ефективності навчального процесу. Досліджується
ряд проблем, пов’язаних із взаємовідносинами між студентом та первинною соціальною групою.
9. Бабкова-Пилипенко Н.П. Соціокультурна компетенція як фактор сформованості лідерських якостей студента
У статті розглядається соціокультурна компетенція як фактор сформованості лідерських
якостей студентів. Дається характеристика та визначаються особливості процесу виявлення
лідерів та їх типи. Визначається роль проектування освітнього процесу та наводиться приклад
заняття, проведеного за технологією навчання, що сприяє формуванню рис, притаманних лідерам
10. Крутоголова О.В. Викладання риторики у соціокультурному контексті реальної діяльності
У статті розглядається процес онтологізації знань у соціокультурному контексті реальної
дійсності на прикладі викладання курсу “Риторика”.
11. Василевич В.В. Соціокультурні знання як складова професійної компетентності майбутніх економістів
У статті обгрунтовано необхідність соціокультурних знань студентів-економістів. Автор
розглядає соціокультурні знання як складову частину професійної компетентності майбутніх
економістів, аналізує потребу студентів у знаннях ділової етики, ілюструє принципи
експериментального вивчення англійської мови та наводить результати власних досліджень.
12. Монахова Т.В. Кризовий стан мовленнєвої культури як одна з проблем культури соціальної
У статті досліджуються актуальні питання сучасного мовознавства, зокрема
соціолінгвістики: білінгвізм, суржик як негативне явище сучасної української мови, а також
класифікація орфоепічних помилок у мовленні першокурсників та працівників ЗМІ, яка є
результатом тривалого формуючого експерименту.
13. Лощенова І.Ф. Проблема полікультурності у педагогічних теоріях
У статті висвітлені погляди вчених різних континентів на поняття й визначення
полікультурної освіти. Аналізуючи думки різних досліджувачів у галузі педагогіки, психології,
філософії, автор показує широкий спектр тлумачень даного напряму освіти й робить висновок
про універсальну основу полікультурності.
14. Мироненко Т.П. Використання соціокультурного підходу з застосуванням автентичного матеріалу при формуванні громадянськості студентів факультетів іноземної філології
Стаття присвячена проблемі формування громадянської зрілості в майбутніх вчителів засобами іноземної мови на
факультетах іноземної філології, на заняттях з країнознавства та літератури з використанням соціокультурного
підходу та автентичних матеріалів.
15. Гришкова Р.О. Формування соціокультурної компетенції студентів у процесі навчання англійської мови
У статті обгрунтовано необхідність формування соціокультурної (країно- та
лінгвокраїнознавчої) компетенції студентів. Розглядається сучасна концепція іншомовної освіти,
яка базується на інтегрованому навчанні мови та культури країн, мова яких вивчається.
Визначено фактори, що блокують взаєморозуміння та взаємодію в процесі спілкування з
представниками іншої культури. Досліджено принципи культурознавчої освіти. Автором
запропоновані методи формування соціокультурної компетенції студентів нефілологічних
спеціальностей у процесі навчання англійської мови.
16. Савенко Р.П. Аудіювання як одна з форм навчання міжкультурного спілкування
В даній статті розглядається вплив аудіативного матеріалу на формування у студентів
соціокультурної компетенції, характерної для носіїв мови в окремих комунікативних ситуаціях
17. П’ятницька-Позднякова І.С. Організація навчально-дослідницької діяльності студентів у вищій школі
У статті піднімається одна з важливих проблем в теорії й практиці педагогічної освіти –
навчально-дослідницька діяльність студентів у системі вищої школи. Проблематика
розкривається у взаємозв’язку історичного й сучасного аспектів. Розглядається наукова
орієнтація майбутнього педагога-вченого через розвиток його особистісних якостей,
індивідуально-психологічної зацікавленості й перспективності наукового пошуку. Проблематика
має суто практичну сферу застосування, а саме – формування науково-дослідницьких вмінь і
навичок у дисциплінах художньо-мистецького циклу.
18. Старєва А.М. Особистісно орієнтована професійно-педагогічна підготовка як основа формування готовності майбутнього вчителя історії до реалізації особистісно орієнтованого навчання
У статті аналізується проблема особистісно орієнтованої професійно-педагогічної
підготовки як однієї з умов формування готовності майбутнього вчителя історії до реалізації
особистісно орієнтованого навчання. Розглянуто мету, принципи, структуру, зміст, етапи її
проведення в сучасному педагогічному університеті
19. Год Б.В. Мудрість вихователя (видатний іспанський гуманіст Х.Л. Вівес про виховання і навчання особистості)
Автором розглянута епоха Відродження як період, коли педагогіка перебувала напередодні
перетворення її на теоретичну галузь знань. Висвітлюються ідеї виховання та навчання
особистості іспанського гуманіста Хуана Луїса Вівеса
20. Парсяк О.Н. Екологічна свідомість студентів як складова частина їх соціокультурної компетенції
У статті мова йде про необхідність виховання екологічної свідомості, що є складовою
частиною загальної культури людства. Ставлення людини до оточуючого середовища визначає
рівень її культури. Автор зазначає, що вивчення фахової літератури англійською мовою є
джерелом знань про іншу культуру. В час, коли збільшується кількість професійних контактів
між спеціалістами – представниками різних культур, висока екологічна свідомість допоможе
позитивно вирішити проблему “людина – суспільство”.
21. Чуєнко В.Л. Роль соціокультурних знань у сучасних міграційних процесах
Стаття відображає основні причини і проблеми культурного, лінгвістичного та
психологічного плану, пов’язані з міграцією, яка є однією з тенденцій розвитку сучасної цивілізації.
Висвітлюються такі поняття, як “культурне потрясіння”, “маргінальність”, “етнокультурна
ідентифікація” та “адаптація”. Стверджується важливість соціокультурних знань як
необхідного елементу міжкультурного порозуміння та інтеграції
22. Рейзенкінд Т.Й. Класифікація принципів дидактики у професійній освіті
У статті розглядаються можливості класифікації принципів дидактики у професійній освіті.
Предметом розгляду є принципи навчання та виховання, які забезпечують формування
об’єктивних знань на основі накопиченого досвіду, оволодіння знаннями, навиками, вміннями, їх
реалізації на практиці згідно з вимогами до інтеграції компонентів діяльнісного і особистісно
орієнтованого підходів, оволодіння різними формами спілкування.
23. Заскалєта С.Г. Формування соціокультурної компетенції студентів аграрного вузу
У статті йдеться про умови формування соціокультурної компетенції студентів
економічного факультету в процесі навчання англійської мови. Проаналізовано теоретичні засади
даної проблеми. Автор формулює шляхи вирішення цього завдання.
24. Лебідь С.Г. Спеціалізований курс екології як засіб формування екологічної культури школярів
Статтю присвячено проблемі формування екологічної культури в учнів 7-11 класів. У роботі
подається історико-педагогічний аналіз проблеми екологічної освіти та виховання школярів. Ви-
значено сутність та зміст компонентів екологічної культури особистості природоцентричного
типу та описано ознаки прояву даного типу в учнів 7-11 класів. У статті запропоновано дидак-
тичну модель формування в учнів екологічної культури природоцентричного типу, психолого-
педагогічні умови її реалізації, а також окреслено методичні аспекти викладання інтегративного
курсу екології для учнів 7-11 класів.
25. Горелова Л.М. Особливості навчання іноземної мови за лінгвосоціокультурною методикою
У статті йдеться про лінгвосоціокультурну методику, яка поєднує мовні структури
(граматику, лексику та інші) із позамовними факторами (культурою, географією, історією,
традиціями носіїв мови, яка вивчається). Автор ілюструє використання даного методу у навчанні
іноземної мови студентів нефілологічних спеціальностей
26. Димова А.М. Основи техніки веслування
У статті автором висвітлена техніка академічного веслування. Розкриті фізичні закони дії
сил, динаміка веслування та фази циклу веслування.