УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Гришкова Р. О. Європейський вимір якості вітчизняної освіти
У статті надано визначення якості вітчизняної освіти в контексті її інтеграції до
європейського простору, виявлено чинники, що забезпечують якість професійної
освіти, узагальнено європейські вимоги щодо якості підготовки майбутніх фахівців.
Висвітлено питання регулювання якості освіти державними стандартами, що
виступають механізмом для забезпечення ринку освітніх послуг.

In the article the definition of the quality of Ukrainian education in the context of its European
integration is given. Factors which guarantee the quality of professional education are cleared
out. Questions concerning the regulation of the quality of education by state standards which
are mechanisms for providing the market of educational services are under the author’s
consideration.


Ключові слова: якість освіти, державний стандарт, європейський вимір, професійна освіта.
2. Малихін О. В. Методологічні основи визначення дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі)
У статті на фактологічному матеріалі розглянуто та проаналізовано
методологічні підходи, які використовуються в сучасній дидактиці. Висвітлено
можливості застосування цих підходів як методологічної основи для визначення
дидактичних умов у дослідженнях з теорії навчання (у вищій школі).

The article deals with some factual issues that enable to analyze certain methodological
approaches used in modern Didactics. Possibilities of these approaches as methodological
basis being applied to defining didactic conditions in researches on Theory of Education are
highlighted (in Higher School).

Ключові слова: підхід, методологічний підхід, дидактичні умови, теорія навчання.
3. Шабанова Ю. О. Духовний аспект управління сучасною наукою
Виконано філософський аналіз формування та розвитку науки в соціально-
історчному контексті. Представлено проблеми та перспективи університетськох
науки як еталону організації науки, сформульовано принципи діяльності управлінця
наукою виходячи з антропо-аксіологічної проблематики та духовних орієнтирів сучасної
сфери менеджменту науки.

The philosophical analysis of formation and development of science in historical and social
context was given in this article. Perspectives and problems of university science are shown
also. The principles of ethical valuable components, proceeding from anthropological existential
problematic and spiritual orientation of a modern scientific sphere manager.


Ключові слова: наука, менеджмент, етика, університетська освіта, духовність, особистість.
4. Малихіна С. В. Понятійно-категоріальне розуміння дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів вищої школи .
У статті розглянуто та проаналізовано понятійно-категоріальне розуміння
дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів вищої школи на
організаційно-педагогічних, праксіологічних та цільових або аналітико-прогностичних
підставах.

У статті розглянуто та проаналізовано понятійно-категоріальне розуміння
дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів вищої школи на
організаційно-педагогічних, праксіологічних та цільових або аналітико-прогностичних
підставах.

Ключові слова: понятійно-категоріальне розуміння, інтенсифікація, інтенсифікація навчальної діяльності, дидактична інтенсифікація.
5. Удовіченко Г. М. Концептуальні положення формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
У статті розглянуто та проаналізовано основні положення формування
дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Окреслено основні методологічні підходи до розробки феномена, визначено дидактичні
умови та представлено дидактичну структурно-функціональну варіативну модель
формування дидактичної компетентності студентів вищих педагогічних навчальних
закладів.

The principal concepts of higher pedagogical educational establishments students’ didactic
competence formation are reviewed and analyzed in the article. The key methodological
approaches to the development of the phenomenon, didactic conditions are outlined and
structural – and – the functional variation model of higher pedagogical educational
establishments students’ didactic competence formation is presented.

Ключові слова: дидактична компетентність, методологічні підходи, дидактичні умови, дидактична структурно-функціональна варіативна модель.
6. Сіняговська І. Ю. Визначення ключових понять проблеми інтеграції змісту навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
У статті розглянуто та проаналізовано основні положення проблеми інтеграції
змісту навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів.
Окреслено основні методологічні підходи до розробки феномену, визначено провідну
дидактичну умову та сукупність супідрядних дидактичних умов, представлено
дидактичну модель системи інтеграції змісту навчальної діяльності студентів вищих
педагогічних навчальних закладів.

The principal concepts of students’ educational activities content integration in the higher
pedagogical educational establishments are reviewed and analyzed in the article. The basic
methodological approaches to the phenomenon development are outlined, the principal didactic
condition and combination of the subordinate conditions are defined and the didactic model of
students’ educational activities content integration in the higher pedagogical educational
establishments system is presented.

Ключові слова: інтеграція змісту навчальної діяльності, методологічні підходи, дидактичні умови, дидактична модель.
7. Герасимова О. І Порівняльний аналіз підходів до трактування поняття «рефлексивні уміння» науковцями в психолого-педагогічній літературі
У статті з’ясовуються теоретичні засади проблеми, проводиться порівняльний
аналіз змісту категорій «рефлексія», «педагогічна рефлексія», «рефлексивні уміння»,
виділяються основні підходи щодо їх визначення у сучасній педагогічній освіті.

The paper clarified the theoretical foundations of the problem, a comparative analysis of the
content of the categories of «reflection», «pedagogical reflection», «reflective skills», highlights
the main approaches to the definition of a modern pedagogical education.

Ключові слова: рефлексія, рефлексивні уміння, самоосвіта, самостійна робота, освітній процес.
8. Устінова В. О. Структурно-функціональні компоненти дидактичної моделі структурування змісту гуманітарних дисциплін
У статті визначено основні компоненти дидактичної моделі структурування змісту
гуманітарних дисциплін у процесі фахової підготовки студентів педагогічних ВНЗ.

The key components of the didactic model of structuring the content of the humanities in the
training of pedagogical higher learning establishments’ students are identified in the article.

Ключові слова: дидактична модель, структурування змісту гуманітарних дисциплін, дидактичні умови, компонент дидактичної моделі.
9. Карпюк В. А. Самоосвітня діяльність студентів як складова освітнього процесу
У статті розкрито сутність процесу формування самоосвітньої діяльності.
Розвиток самоосвітньої діяльності представлено у вигляді рівнів, які послідовно
змінюють один одного. Відзначається особливий вплив пізнавального інтересу,
зовнішньої та внутрішньої мотивації, різного роду мотивів та самокерованості
навчальним процесом на розвиток самоосвітньої діяльності від зовнішньо керованої до
діяльності самоствердження й перетворення. Підкреслюється важливість пізнавального
характеру в контексті самоосвітньої діяльності

The article reveals the essence of the process of forming self education whose development
is presented as successive stages as well as highlights particular influence of the cognitive
interest, external and internal motivation, a variety of motives and self directing in learning on
the development of self education ranging from externally directed to self-reinforcing and
transforming activities. The author also emphasizes the importance of the cognitive perspective
in the context of self learning activity.

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня діяльність, пізнавальний інтерес, мотиви, мотивація, самокерованість.
10. Полеся Т. Л., Мороз В. М., Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В. Вирішення питань перспективи автономії медичних ВНЗ при впровадженні основних положень ЄКТС
У зв’язку з європейською інтеграцією України та підписанням Болонської конвенції, із
2005 року у вищих навчальних закладах запроваджена кредитно-модульна система
навчання. Із 2009 року для вищих навчальних закладів є обов’язковим запровадження
основних положень європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та її ключових
документів. Аналіз вад та переваг навчання при кредитно-модульної системі виявив
протиріччя між основними вимогами ЄКТС та їх реалізацією. У зв’язку з коадаптацією
національної системи освіти до вимог європейських стандартів у ВНМУ ім. М. І. Пирогова,
запропоновані зміна підходів щодо організації навчального процесу у світлі кредитно-
модульної системи.

In connection with European integration of Ukraine in the of the Bologna idea convention
from 2005 year the credit-module educational system for the higher institutions is entered. From
2009 year for the higher educational establishments introduction of fundamental principles of
the European credit-transfer system (ECTS) and its basic documents are obligatory. Analysis of
defects and advantages of studies by credit-module system exposed contradiction between
ECTS and its realization. In connection with the coadaptation of the national system of
education to the requirements of the European standards in Vinnitsa National Medical
University n. a. by M. Pirogov. proposed change of ways of the relation to organization of
educational process in the idea of the credit-module system

Ключові слова: кредитно-модульна система навчання, кредитно-трансферна система, ECTS.
ШКІЛЬНА ОСВІТА
11. Полякова В. Я. Роль стимулювальної функції аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів старшої школи в процесі формування компетентності уміння навчатися
У статті на основі узагальнення психолого-педагогічного досвіду розробки
проблеми організації самостійної навчальної діяльності визначено роль стимулювальної
функції аналізу й оцінки знань, умінь і навичок учнів старшої школи в процесі формування
компетентності вміння навчатися.

Оn the basis of generalization of psychological and pedagogical experience of development
problems of the organization of independent study determined the role of the incentive function
of the analysis and assessment of the knowledge and skills of high school students in the
process of learning to learn competence.

Ключові слова: функції аналізу й оцінки знань, умінь і навичок, компетентності, самостійна навчальна діяльність, організація самостійної навчальної діяльності.
12. Устинова Н. В. Компетентнісний підхід до формування здорового способу життя учнів
У пропонованій статті розглядається одне з найактуальніших питань сучасної
освіти – формування компетентнісного ставлення до здоров’я учнів. Розглянуто
значення, сутність та основні параметри здоров’язбережувальної компетентності.

The article is devoted to one of the most topical questions of modern education – formation
of the competence-based attitudes to the health of pupils. The value of the essence and the
basic parameters of health of the safe competence are considered.

Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, здоров’язбережувальна компетентність.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
13. Кутковецький В. Я. Слово як ідеальна та матеріальна основа інформатики
Спочатку було СЛОВО. Так сказано в Біблії. СЛОВО має дві форми: форму
матеріального відбитку (у вигляді людської та електронної пам’яті, письменності,
друку книжок, Інтернету, преси тощо) ідеальну понятійну форму, яка створюється
системою навчання і зберігається в пам’яті людей як матеріальна сукупність навчених
нейронів. Кожна окрема людина перетворює свій ідеальний внутрішній світ на
матеріальний через матеріальну форму СЛОВА. Ідеї та знання з фізики, математики,
фахових дисциплін за допомогою СЛОВА матеріалізуються і стають матеріальною
рушійною силою суспільства. Усі знання людини є ідеальними моделями – неіснуючими в
матеріальному світі формами. Діями окремої людини, фірми та держави керують
ЗНАННЯ, основою якого є СЕНС СЛОВА. Нами керує ДУХОВНА ФОРМА СЛОВА, яка
хоча й «підтверджена практикою» та «має матеріальну форму навчених нейронів», але
реально не існує в природі, є моделлю, має ідеальний уміст як і все «зовнішнє
середовище» у свідомості людини. СЛОВО є класифікатором.
Із даних позицій розглянуті визначення понять «теорії», «методу», «методики»,
«алгоритму» і запропоновано використовувати міри близькості з онтології та
тезаурусу для розпізнавання складних образів та об’єктів системантики.

First there was the WORD. It says so in the Bible. WORD has two forms: the form of material
reflection (in the human and electronic memory, writing, publishing, the Internet, the press,
etc.)the ideal conceptual form, created by a system of training and stored in the memory of the
people as a material set of trained neurons. Every single person perform a ideal own inner
world to the material form through the material form of the WORD. Ideas and knowledge of
physics, mathematics, and professional disciplines through WORDS materialize and become
the driving material force of the society. All human knowledges are ideal models which forms do
not exist in the physical world. The individual’s, firm’s and state’s activities are managed by
KNOWLEDGE, which is based on the WORD’s MEANING. We are moved by the SPIRITUAL
FORM OF WORDS that although is «demonstrated in practice» and has «a physical form of
trained neurons», but does not really exist in nature, is a model, is a abstract as all the contents
of the «external environment» in the human mind. The WORD is a classifier. From these
positions is discussed definitions of «theory», «method», «technique», «algorithm» and is
proposed to use a measure of the distance of ontology and thesaurus to recognize complex
patterns and objects of Systemantics.

Ключові слова: слово, інформація, теорія, метод, методика, алгоритм, міри відстані системантики та складних об’єктів, онтологія, тезаурус.
14. Захарова А. Б. Использование информационных технологий как инновационный вектор развития дидактики высшей школы
У статті розглянуто основні напрямки розробки проблеми використання інформаційних
технологій у сучасній вищий школі. Визначено основні функції мережі Інтернет у системі освіти та
її роль у навчально-виховному процесі.

The main tendencies of information technologies use developing problem in the up-to-date higher school are examined in the article. The basic functions of Internet within the educational system and its role in the educational process are defined.

Ключові слова: інформаційні технології, Інтернет-технологія, мультимедійна технологія, електронний підручник.
15. Шуміліна І. П. Проблема контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів університету засобами комп’ютерних технологій
У статті розглянуто питання застосування комп’ютерних технологій як засобу
контролю та оцінювання результатів самостійної роботи студентів, а також
визначено роль використання цих технологій у процесі модернізації освіти.

The issues of information and communication technologies application as a means of control
and evaluation of students’ independent activities results and the role of these technologies in
the process of educational modernization are determined in the article.

Ключові слова: самостійна робота студентів, контроль та оцінювання, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні технології.
ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД
16. Ромакін В. В. Академічна мотивація студентів України та США
У роботі представлені результати досліджень відмінностей академічних мотивацій
українських та американських студентів, пов’язаних з їхньою оцінкою цікавості,
важливості, корисності і приємності відвіданих ними занять.

The article presents the results of a study exploring differences between Ukrainian and
American students in academic motivation related to their judgments of how much their classes
were interesting, important, useful and enjoyable.

Ключові слова: академічна мотивація, професійні школи, університетська освіта, студенти бакалаврату.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
17. Сай Д. В. Деякі аспекти навчання дітей з інвалідністю у США на початку XVI – середині XVII століття: роль батьків у освітньому процесі
У статті розглядається питання наявності можливостей отримання початкової
та середньої освіти дітьми з інвалідністю у США в колоніальний період розвитку
держави. Окреслюються суспільна ситуація із здобуттям освіти дітьми в зазначений
період, а також аналізується вплив соціальних та релігійних чинників на її здобуття.
Більше того, розглядається роль батьків у освітньому процесі. У статті також
подається аналіз законодавчої бази, яка врегульовує здобуття початкової та середньої
освіти. Окрім того, визначається наявна колоніальна система соціальної підтримки
осіб з інвалідністю.

The article discusses the existence of opportunities for primary and secondary education for
children with disabilities in the United States during the Colonial period. It outlines the social
situation of children receiving education in this period, analyzes the impact of social and
religious factors on access to education. Moreover, the role of parents in the educational
process is discussed. The article also analyses the legislative framework that regulates
children’s access to primary and secondary education. In addition, the colonial system of social
support for people with disabilities is specified.

Ключові слова: колоніальний період, спеціальна освіта, інвалідність, дитина з інвалідністю, релігія, Пуритани,соціальна підтримка, батьки, США.
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
18. Герасименко Н. О. Інтеграція змісту самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу в процесі вивчення іноземних мов
У статті розглядається проблема інтеграції змісту самостійної роботи студентів
вищого педагогічного закладу освіти, що є багатоплановою, тому її дослідження може
й повинне здійснюватись у різних аспектах. Висвітлено основні методологічні аспекти
інтеграції самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
основні положення, які повинні бути покладені в основу навчального процесу курсу
іноземної мови в університетах, окреслено у статті.

У статті розглядається проблема інтеграції змісту самостійної роботи студентів
вищого педагогічного закладу освіти, що є багатоплановою, тому її дослідження може
й повинне здійснюватись у різних аспектах. Висвітлено основні методологічні аспекти
інтеграції самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
основні положення, які повинні бути покладені в основу навчального процесу курсу
іноземної мови в університетах, окреслено у статті.

Ключові слова: інтеграція, самостійна робота, навчальний процес, іноземна мова.
19. Артюхова О. В. Міжкультурні та лінгвістичні аспекти навчання ділової англійської мови
Статтю присвячено дослідженню міжкультурних та лінгвістичних аспектів
навчання ділової англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей. Окреслено
коло лінгвістичних проблем, вирішення яких є принциповим для навчання професійно
спрямованої англійської мови. Визначено пріоритети у використанні ділової англійської
мови для міжкультурного спілкування.

The article is devoted to the research of cross-cultural and linguistic aspects of teaching
business English. The circle of linguistic problems the solution of which is principal for teaching
professional English is cleared out. Priorities in using business English for cross-cultural
communication are defined.

Ключові слова: ділова англійська мова, міжкультурні та лінгвістичні аспекти, студенти нефілологічних спеціальностей.
20. Яблоков С. В. Особливості застосування інноваційних технологій у процесі формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних мов
У статті визначаються особливості застосування інноваційних технологій у
процесі формування культури професійного спілкування майбутніх учителів іноземних
мов більш детально характеризуються комп’ютерні та мультимедійні технології
навчання іноземних мов.

The article defines the peculiarities of using innovative technologies in building the culture of
professional communication of future teachers of foreign languages as well as gives a detailed
view of computer technology and multimedia technologies of teaching a foreign language.

Ключові слова: інноваційні технології, комп’ютерні технології, мультимедійні засоби навчання, культура професійного спілкування, майбутній учитель іноземних мов.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
21. Базарова К. В. Етика та культура ділових відносин молодших спеціалістів як фактор професіоналізму
У статті йдеться про формування культури ділових відносин молодших
спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу. Автор аналізує
складові компоненти культури ділових відносин студентів коледжу і зосереджує увагу
на необхідності забезпечення етичних аспектів формування ділової культури у
навчально-виховному процесі.

The article is devoted to forming of young commodity specialists’ business relationships
culture in the academic process of college. The author analyzes the components of business
relationships culture of students and draws attention to the necessity of providing ethics aspects
in forming business relationships culture in the academic process.

Ключові слова: культура ділових відносин, етика, молодші спеціалісти- товарознавці, компоненти ділової культури.
22. Літвінчук С. Б. Професійна підготовка майбутніх інженерів-механіків у процесі вивчення технічних дисциплін в аграрних навчальних закладах
У статті розглянуто значущість продуктивної навчальної діяльності, зокрема її
структурних компонентів, для організації ефективної професійної підготовки майбутніх
інженерів-механіків у процесі вивчення технічних дисциплін в аграрних закладах освіти.
Аналізуються актуальні питання професійної підготовки, спрямовані на формування
нового рівня технічного мислення, який відповідав би складності проблем, що стоять
перед сільським господарством і передбачаються в майбутньому.

The article deals with the importance of productive learning activities, including its structural
components for effective training of future engineers and mechanics in the study of technical
disciplines in agricultural education institutions. Analyzes the issues of training, aimed at
fostering a new level of technical thinking, which would correspond to the complexity of the
problems facing agriculture and anticipated in the future.

Ключові слова: аграрний навчальний заклад, інженер-механік, майбутні фахівці- аграрії, продуктивне навчання, професійна підготовка, технічні дисципліни, технічне мислення.
23. Мелікова C. О. Психолого-педагогічні, соціальні та філософські засади організації інтерактивної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Стаття присвячена організації інтерактивної навчальної діяльності студентів
вищих педагогічних навчальних закладів. Аналізуються психолого-педагогічний,
соціальний та філософський аспекти інтерактивності. Інтерактивна діяльність
розглядається як специфічна форма пізнавальної діяльності.

The article deals with the student’s interactive activity organization in the Higher Pedagogical
School. The psychological-and-pedagogical, social philosophical aspects of interaction are
analyzed. Interactive activity as a specific form of cognitive activity is examined.

Ключові слова: організація, інтерактивна навчальна діяльність, інтерактивність, вищий навчальний заклад, пізнавальна діяльність.
24. Леонтян М. А. Формування професійних компетенцій студентів-екологів під час виконання практичних робіт із дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів»
Статтю присвячено вивченню дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів»
студентами-екологами. Розглядається роль виконання практичних робіт із даної
дисципліни у формуванні професійних компетенцій майбутніх екологів.

The article is devoted the study of discipline «Theory of biogeochemical processes» by
students-environmentalists. The role of implementation of practical works is examined on this
discipline in forming of professional competence of future environmentalists.

Ключові слова: біогеохімія, екологія, практична робота, формування професійних компетенцій.
25. Рябова Ю. М. Підготовка майбутніх соціальних працівників до міжнародної професійної діяльності
Статтю присвячено проблемі підготовки майбутніх соціальних працівників до
міжнародної професійної діяльності. Також автором розкриваються основні принципи
професійної підготовки, необхідні соціальним працівникам для міжнародної діяльності.

Article is devoted to the problem of future social workers training to the international
professional activity. The author also emphasizes basic principles of professional training
necessary for the social workers international activity.

Ключові слова: професійна підготовка, професійна діяльність, компоненти професійної діяльності, соціальна робота.
26. Касіянц С. Е. Формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності майбутніх економістів
Стаття присвячена проблемі формування мотиваційних чинників студентів в
університеті, що є невід’ємною частиною їх самоосвітньої компетентності. Визначені
основні компоненти самоосвітньої компетентності майбутнього економіста. Підкреслена
необхідність розвитку пізнавального інтересу студентів-економістів у процесі їх
професійної підготовки. Виділені основні шляхи розвитку мотивації майбутніх
економістів до самоосвітньої діяльності.

The article is devoted to the formation of students’ motivational factors at university, which is
an integral part of their self-education competence. The basic components of self-education
competence of future economists are determined. The need to develop cognitive interest of
students in economics during their professional training is underlined. The basic ways of
motivating future economists to self-education activity are distinguished.

Ключові слова: самоосвіта, самоосвітня компетентність, професійна підготовка економістів, мотивація, професійні мотиви.
27. Малюченко І. О. До питання професійної підготовки екологів в університеті в педагогічній теорії та практиці
Статтю присвячено аналізу запровадження професійної підготовки екологів в
університеті, базуючись на історичному дослідженні становлення фахової підготовки
спеціалістів з охорони навколишнього середовища та екологічної освіти в цілому.

Thе article analyzes the implementation of environmental training at the university, based on
the historical study of formation of training in the field of environmental protection and еcological education in general.

Ключові слова: професійна підготовка екологів, університет, екологічна освіта.
28. Батечко Н. Г. Інститут магістратури в Україні: правові засади функціонування
На підставі аналізу нормативно-правових документів, що регламентують функціону-
вання сфери вищої освіти України, досліджено формування законодавчого підгрунтя
вітчизняного інституту магістратури. Висвітлено національні та європейські
нормативні документи, що сприяють адаптації законодавства України до Європей-
ського освітнього простору.

On the basis of normative-legal documents, that regulate functioning of Ukrainian higher
educational establishments’ sphere, was investigated the formation of legislative basis of
national master institute. In the article were highlighted national and European normative
documents that help adaptation of Ukrainian legislation to the European educational space.

Ключові слова: нормативно-правове підгрунтя, вища освіта, магістратура, освітньо- кваліфікаційний рівень, магістр.
29. Лебідь С. Г., Дмитрієв Д. О., Осадчук Н. І Формування професійних умінь студентів-екологів у процесі вивчення курсу біології
Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової підготовки
екологів. Розглянуто зміст професійних умінь, які необхідно формувати у студентів у
процесі вивчення курсу «Біологія» з циклу нормативних дисциплін професійної та
практичної підготовки.

This article analyzes the content of biological education in the vocational training of
ecologists. There are described the content of professional skills to form in the study of
the course «Biology» of the cycle regulatory disciplines of professional and practices training.

Ключові слова: професійна підготовка екологів, зміст біологічної освіти, професійні компетенції екологів, професійні вміння екологів.