УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Батечко Н. Г. Державне управління сферою вищої освіти України: суперечності сучасного розвитку
У статті проаналізовано сучасний етап державного управління сферою вищої
освіти України. Розглянуто питання оптимізації державного управління в
контексті процесів модернізації та євроінтеграції національної вищої школи.
З’ясовано необхідність зміни структури управління вищими навчальними закладами
на локальному та загальнодержавному рівнях.

The current status of higher educational sphere state management in Ukraine is
analyzed in this article. Questions of state management optimization in the context of
modernization and eurointegration processes of national higher school are discussed
here. The need to change management structure at local and national levels was
determined.

Ключові слова: управління, державне управління вищою освітою, оптимізація управління.
2. Савич Н. В. Самостійна робота студентів: організація та контроль (на прикладі новели В. Стефаника «Новина»)
У статті розглянуто сучасний зміст та особливості самостійної роботи
студентів та їх контролю у світі Болонського процесу. Приділено увагу видам
самостійного учіння студентів. Підкреслено значення роботи з книгою та подано
«Схему аналізу тексту» згідно із зарубіжним досвідом, а також запропоновано
стилістичний аналіз тексту (на прикладі новели В. Стефаника «Новина»).

The article considers the modern content and peculiarities of the independent work of
students and their control in the light of the Bologna process. The attention is also paid to
the types of the independent work of students. The work with book is also of a great
significance and «The Scheme of Text Analysis» based on the foreign experience is
given as well. The stylistic analysis is proposed based on the novel by V. Stephanic
«Novyna» (The News).

Ключові слова: самостійна робота студентів, форми контролю, форми навчання, стилістичний аналіз, оцінювання.
ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
3. Олійник О. В. Інноваційний підхід до застосування сучасних інформаційних технологій на заняттях з англійської мови в коледжах та технікумах
Стаття присвячена необхідності та значущості використання новітніх
інформаційних технологій у навчальному процесі, зокрема, при вивченні студентами
коледжу англійської мови. Увага акцентується на визначенні ролі і місця
викладача та технічних засобів у навчанні. На підставі фактичного матеріалу
розглядається впровадження нових інформаційних технологій у систему освіти як
один із пріоритетних напрямків процесу інформатизації сучасного суспільства.

The article is devoted to the problem of formation of new information technology in
pedagogical process. The origin and the development new different approaches and
methods are described. Modern tendencies of the world information technology
development which influence the education are singled out. Prominent features and
experience of innovative education in colleges are presented.

Ключові слова: навчальний процес, інноваційний підхід, інформатизація освіти, інформаційні технології.
4. Фатєєва Д. М. Використання медіаосвітніх технологій у процесі підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до професійної діяльності
У статті узагальнено вітчизняний досвід використання медіаосвітніх технологій
у процесі підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до професійної
діяльності. Автор висвітлює специфіку застосування медіаосвітніх технологій
для окремо взятих нефілологічних спеціальностей та на основі вивченого досвіду
обґрунтовує необхідність подальшого застосування медіаосвітніх технологій у
процесі професійної підготовки фахівців.

The article deals with the experience of media educational technologies usage in the
educational course of students of non-philological specialties for professional activity. The
author analyzes specifics of media educational technologies application for particular
non-philological specialties and on the basis of the studied experience proves the need of
the subsequent application of media educational technologies in the course of vocational
training of experts.

Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіаграмотність, медіакультура.
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
5. Кобець В. М. Про вплив домінуючих мотивів на готовність студентів-менеджерів до майбутньої професійної діяльності
Розглянуто роль домінуючих мотивів у структурі мотивації майбутніх
менеджерів та їх вплив на формування готовності студентів до професійної
діяльності. Відзначено процес розвитку і трансформації мотиваційної структури
студентів у вигляді перетворення загальних мотивів особистості в навчальні
та вдосконалення системи мотивів студентів з підвищенням рівня їхньої освіти.
Емпірично виявлено взаємозв’язок домінуючих мотивів з результатами діяльності
майбутніх менеджерів у процесі навчання їх на третьому курсі інституту.
Показано необхідність більш активного формування професійної мотивації.

The role of the dominant motives in the motivation structure of future managers and
their influence on formation of students’ readiness to the professional activity has been
considered. Process of the development and transformation of the motivational structure
of the students has been noted in the form of transformation of common personality
motives in the educational motives, and improvement of the students’ motivation system
with levels of their education increasing. The correlation between the dominant motives
and activity results of the future managers has been empirically identified in the learning
process of their third year at the university. The necessity of more active forming of
professional motivation has been shown.

Ключові слова: домінуючі мотиви, готовність, професійна діяльність, майбутні менеджери.
6. Шмідт В. В. Навчання англійської мови студентів комп’ютерних спеціальностей у блогосфері
У статті висвітлено сучасні концепції використання навчальних блогів трьох
типів та обґрунтовано необхідність їх застосування в англомовній підготовці
студентів комп’ютерних спеціальностей.

VIn the article modern concepts of 3 types of educational blogs application are
highlighted. The need for their use in the English language readiness of students of
computing specialties is substantiated.

Ключові слова: навчальний блог, студенти комп’ютерних спеціальностей, англомовна підготовка, блогосфера, пост.
7. Балалаєва О. Ю. Принцип інтегративності у навчанні латини на факультетах ветеринарної медицини
У статті розглянуто способи реалізації принципу інтегративності у процесі
навчання латинської мови на факультетах ветеринарної медицини аграрних
ВНЗ. Проаналізовано міжпредметні зв’язки дисципліни «Латинська мова та
основи ветеринарної термінології» з іншими навчальними дисциплінами у системі
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму
«Ветеринарна медицина» та пропонується авторська модель цих зв’язків.

This article describes how to implement the principle intehratyvnosti in learning Latin
into Faculties of Veterinary Medicine agricultural universities. Analyzed interdisciplinary
communication discipline «Latin veterinary terminology and basics» with other disciplines
in the system of training educational qualification «Bachelor» direction «Veterinary
Medicine» and the author proposes a model of these relationships.

Ключові слова: латинська мова, навчальні дисципліни, інтеграція, факультет ветеринарної медицини.
8. Чуєнко В. Л. Використання методу проектів у навчанні іншомовної професійно спрямованої комунікації студентів еколого-медичного факультету
У статті розкрито специфіку й ефективність використання методу проектів
для навчання студентів еколого-медичного факультету іноземної мови за
професійним спрямуванням. Аналізуються типи проектів, що найбільш відповідають
змісту і цілям професійно орієнтованого навчання, а також етапи реалізації цих
проектів.

The article reveals the specific features and benefits of using project work for teaching
ESP at ecology and medicine faculty. The types of projects that correspond to the goals
of ESP education and the stages of project work development are also analyzed in the
article.

Ключові слова: проект, проектна методика, самостійність, професійна діяльність, інформаційно-дослідницькі проекти, практико-орієнтовані проекти, текстові проекти, кореспондентські проекти, проекти-зустрічі, презентація, оцінювання.
9. Колотій Н. В. Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій
У статті розглянуто поняття, зміст та функціональна роль іншомовної
комунікативної компетентності у складі професійної компетентності майбутніх
фахівців у галузі інформаційних технологій.

The article discusses the concept, content and the functional role of the foreign
language communicative competence as an integral part of the professional competence
of future specialists in the branch of information technologies.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, професійна іншомовна комунікативна компетентність, іншомовна підготовка фахівців у галузі інформаційних технологій
10. Остафійчук О. Д. Викладання професійної англійської мови: урахування потреб зацікавлених сторін
У статті розглянуто питання ефективності викладання професійної
англійської мови. Увага зосереджується на використанні складників «аналізу
потреб». Опитування усіх зацікавлених сторін здійснено за допомогою
актуальної стратегії відповідей на питання анкети. Результати анкетування
допомагають викладачу складати завдання курсу відповідно до потреб кожної зі
сторін.

The article deals with the question of effective teaching ESP. The components of the
term «Needs Analysis» are taken into account. Strategy of providing a survey is applied
for all stakeholders. Results of survey help a teacher make up appropriate tasks
according to the needs of all stakeholders.

Ключові слова: професійна англійська мова, аналіз потреб, анкетування, ефективність, зацікавлені сторони.
11. Леонтян М. А. Формування професійних компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни «Теорія біогеохімічних процесів»
Виконано аналіз термінів «компетентність», «компетенція», «професійні
компетенції». Розглянуто актуальність проблеми формування професійних
компетенцій майбутніх екологів у процесі вивчення дисципліни «Теорія
біогеохімічних процесів».

Was performed the analysis of the terms «jurisdiction», «competence», «professional
competence». Was considered the problem of forming of the professional competence of
future ecologists in the process of study «The theory of biogeochemical processes».

Ключові слова: компетенція, компетентність, професійні компетенції, формування професійних компетенцій.
12. Рябова Ю. М. Функції ділового спілкування в професійній діяльності майбутніх соціальних працівників
У статті розглянуто функції, особливості та принципи ділового спілкування.
Автором розкрито основні функції ділового спілкування, притаманні професійній
діяльності майбутніх соціальних працівників.

The article deals with functions, characteristics and peculiarities of business
intercourse. The author emphasizes the principle functions of business intercourse typical
for social worker’s professional activity.

Ключові слова: ділове спілкування, професійна діяльність, функції спілкування, професійна компетентність, соціальні взаємовідносини.
13. Лебідь С. Г., Федорович Г. Т. Зміст біологічної освіти студентів екологічних спеціальностей
Статтю присвячено аналізу змісту біологічної освіти в системі фахової
підготовки екологів. Розглянуто зміст навчальних елементів курсу «Біологія» з
циклу нормативних дисциплін професійної та практичної підготовки. Обґрунтовано
доцільність введення у навчальний процес підготовки екологів в університеті
таких дисциплін вибіркового циклу: «Основи загальної мікробіології», «Біометрія»,
«Біотичний компонент місцевих екосистем», «Червонокнижні рослини та
тварини Миколаївської області».

This article analyzes the content of biological education in the vocational training of
ecologists. There are described the content of training elements of the course «Biology»
of the cycle regulatory disciplines of professional and practices training. Also there is
substantiated the necessity of including into the learning process the preparation of
ecologists at the University of the next branches of the selective cycle : «Principles of
General Microbiology», «Biometry», «Biotic component of local ecosystems», «Plants
and animals of the red book from Mykolaiv region».

Ключові слова: професійна підготовка екологів, зміст біологічної освіти
14. Стрельчук Я. В. Роль і місце потенційного англомовного словника студентів нефілологічних спеціальностей .
У статті розкрито важливість розширення потенційного словника студентів
нефілологічних спеціальностей у процесі вивчення лексичного матеріалу
англійської мови. Розглянуто основні складові потенційного словника майбутніх
фахівців.

The article reveals the importance of expansion of potential vocabulary of students of
non-philological specialties in the study of vocabulary in English. The basic components
of a potential vocabulary of future professionals are considered.

Ключові слова: потенційний словник, лексичні навички, інтернаціональні слова, багатозначні слова, мовна здогадка, афіксація та префіксація.
КУЛЬТУРА ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
15. Бухнієва О. А. Культурологічний аспект викладання історії музичного мистецтва в закладах естетичного виховання .
У статті висвітлено деякі аспекти культурологічного підходу до викладання
історії музичного мистецтва, зумовленого, насамперед, дедалі більшою роллю
гуманітарних знань, пошуків нових імпульсів, здатних позитивно вплинути на
історичні процеси, духовний розвиток і виховання людини.

This article is about some aspects of cultural approach to the history of teaching
music. It is caused by the growing role of human knowledge. In the article the new
impulses of searching the positively influence of the historical of the person is discussed.

Ключові слова: культурологія, культурологічний підхід, історія музичного мистецтва, духовний розвиток, виховання особистості.
16. Кунашенко О. В. Ретроспективний аналіз формування культурних традицій, культури спілкування і їх взаємовпливи на становлення культурної ідентичності студента в полікомунікативному українському суспільстві
У статті досліджено основні аспекти формування культурних традицій,
культури спілкування і їх взаємовплив на співіснування етнічних меншин на Півдні
України. З’ясовано актуальність розвитку культури спілкування для становлення
культурної ідентичності особистості, розвитку і усвідомлення власного бачення
ролі і значення культури спілкування у багатонаціональному українському
суспільстві. Проілюстровано основні періоди формування культури та невід’ємної
її складової – культури спілкування. Виокремлено основні засоби впливу на
українську культуру та мову з боку етнічних меншин протягом історичного
періоду її становлення.

In the article the main aspects of the formation of cultural traditions, culture,
communication and their interaction on the coexistence of ethnic minorities in the South
of Ukraine. Clarified the relevance of cultural communication, which is necessary for the
formation of cultural identity, personality, development and realization of personal vision
of the role and importance of cultural communication in a multicultural Ukrainian society.
Illustrates the main periods of building a culture and an integral part of it – the culture of
communication. Carved out the main levers of influence on Ukrainian culture and
Ukrainian language by ethnic minorities over the historical period of its formation.

Ключові слова: культура спілкування, взаємовплив культур, етнічні меншини, ретроспективний аналіз, культурні традиції, комунікативні здібності.
17. Казьмірик С. М. Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини
У статті акцентовано увагу на поняттях «цінність», «аксіологія»,
«педагогічна аксіологія» подано філософське та педагогічне визначення
категорії «цінність». Розглянуто різноманітні класифікації цінностей в історії та
на сучасному аксіопросторі.

The article focuses on the notions of «values», «axiology» and «pedagogical
axiology» gives philosophical and pedagogical definitions of the concept of values.
Different classificatory schemes of values in the human history and modern axiological
sphere are described in the article.

Ключові слова: цінності, педагогічні цінності, аксіологія, педагогічна аксіологія.
18. Роман С. В. Психолого-педагогічні основи формування еколого-гуманістичних цінностей школярів у процесі шкільної хімічної освіти
У статті сформульовано концептуальні психологічні основи формування
еколого-гуманістичних цінностей школярів у процесі хімічної освіти. При побудові
тактики формування означених цінностей доцільно виходити з того, що певні
особистісні цінності й особистість у цілому розвивається, формуючись, а усі
соціальні норми мають загальні психологічні механізми формування, причому за
одиницю морального розвитку особистості необхідно взяти моральне почуття,
що являє собою емоційно-інтелектуальну систему, яка входить у образ «Я» і
виступає детермінантою морального вчинку.

In the article is conceptual psychological bases of formation of ecology-humanistic
values of school students in the course of chemical education are formulated. At creation
of tactics of formation of the specified values it is expedient to recognize that certain
personal values and the personality as a whole develop being formed, and all social
norms have the general psychological mechanisms of formation, and it is necessary to
take moral feeling which represents emotional and intellectual system which enters into
an image «I» for unit of moral development of the personality and acts as the
precondition of a moral act.

Ключові слова: психолого-педагогічні механізми, формування цінностей, еколого-гуманістичні цінності, шкільна хімічна освіта.
19. Гуцоляк О. О. Сутність морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів
У статті розглянуто сутність морально-естетичного ідеалу студентів вищих
технічних навчальних закладів з позицій соціально-історичного, аксіологічного та
особистісного підходів, подано визначення сутності морально-естетичного
ідеалу в авторській концепції.

The article deals with the essence of moral and aesthetic ideal of students in higher
technical educational institutions from the standpoint of social and historical, and personal
axiological approaches, defines the essence of moral and aesthetic ideal in the author’s
concept.

Ключові слова: морально-естетичний ідеал, сутність, соціально-історична категорія, аксіологічна категорія, особистісна категорія.
20. Фатєєв А. С. Проблеми формування здорового способу життя студентської молоді
Автор статті розкриває сутність понять «здоров’я» та «здоровий спосіб
життя» та розглядає проблеми і особливості формування здорового способу
життя студентської молоді.

The author of the article explains the meaning of concepts «health» and «healthy way
of life» and also analyzes the problems and peculiarities of healthy way of life formation
among student’s youth.

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, шкідливі звички.
ЗАРУБІЖНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД
21. Сай Д. В. Спеціальна освіта у США на початку XX століття
У статті розглянуто взаємозв’язок соціально-економічних умов у США на
початку ХХ століття та спеціальної освіти. Висвітлено питання впливу
стандартизованих тестів для вимірювання інтелекту на доступність та
поширеність спеціальної освіти серед дітей з інвалідністю. Окрім цього, окреслено
вплив євгеніки на ставлення до людей з розумовою неповносправністю та
доступність освіти для цієї категорії населення.

The article describes the relationship of socio-economic conditions in the United
States in the early twentieth century and special education. It highlights the question of
the influence of standardized tests to measure intelligence on the availability and
prevalence of special education among children with disabilities. In addition to that, the
article outlines the impact of eugenics on attitudes toward people with intellectual
disabilities and availability of education for this category of people.

Ключові слова: спеціальна освіта, дитина з інвалідністю, спеціальні класи, євгеніка, тест Стенфорда-Біне.
22. Діордієва А. В. Зарубіжний досвід підготовки соціальних працівників до міжкультурної взаємодії .
У статті проаналізовано основні сучасні зарубіжні підходи та методи
підготовки соціальних працівників до міжкультурної взаємодії. Автор здійснює
спробу адаптації окремих зарубіжних здобутків до українських реалій та виділяє
найважливіші знання та вміння, необхідні соціальному працівникові для успішного
функціонування в поліетнічному середовищі.

The article deals with basic contemporary approaches and methods meant to train
social workers to be competent in intercultural interaction. The author attempts to adapt
some of the approaches to Ukrainian educational settings and defines principal
knowledge and skills necessary for a social worker to be able to function successfully in a
polyethnic environment.

Ключові слова: міжкультурна взаємодія, соціальні працівники, класифікація.
23. Кристопчук Т. Є. Система педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: спільні та відмінні риси .
Виділено основні напрями підготовки педагогічних кадрів у країнах Європейського
Союзу. Визначено труднощі, що виникають під час здійснення підготовки
вчителів у різних країнах ЄС. Охарактеризовано навчальні бази підготовки
майбутніх учителів, педагогів відповідно до міжнародних рівнів і необхідного
ліцензування навчання в країнах ЄС.

The basic directions of teacher training in the European Union are identified. The
difficulties arising during training teachers in different EU countries are defined.
Educational base of future teachers in accordance to international levels and required
licensing education in the EU are characterized.

Ключові слова: стратегічна ціль, безперервний професійний розвиток, напрями підготовки, моделі забезпечення якості педагогічної освіти, рівні підготовки вчителів.
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
24. Шушара Т. В. Огляд стану розробленості проблеми організаційно-методичної діяльності навчальних округів України у XIX – на початку XX століття як актуальна проблема сучасності
У статті здійснено історико-педагогічний аналіз вивченості діяльності
Харківського, Одеського, Київського, Віленського навчальних округів у світлі освітніх
реформ ХІХ століття, доведена її актуальність, визначені територіальні й
хронологічні межі дослідження, а також мета, завдання, концептуальні засади
дослідження, його методологічна й теоретична основа, наукова новизна,
теоретичне й практичне значення отриманих результатів.

In article the istoriko-pedagogical analysis of a level of scrutiny of activity of the Kharkov,
Odessa, Kiev, Vilensky educational region in the light of educational reforms ХІХ of a century
is carried out, its urgency is proved, territorial and chronological frameworks of research, and
as the purpose, problems, conceptual research bases, its methodological and theoretical
basis, scientific novelty, theoretical and practical values of the received results are defined.

Ключові слова: навчальний округ, організаційно-методична діяльність, система освіти, реформи.
25. Діденко А. М. Педагогічна спадщина Януша Корчака: історико-ретроспективний аспект
У статті викладено результати дослідження, присвяченого розгляду педагогічної
спадщини Януша Корчака у вітчизняній та зарубіжній історико-педагогічний науці.
Охарактеризувавши основні положення наукових праць різних історичних періодів
щодо концептуальних засад виховання і освіти дитини у доробку видатного
польського педагога, було представлено історико-ретроспективний огляд
провідних тенденцій досліджень із цієї проблеми.

The paper presents the results of a study on the review of educational heritage Janusz
Korczak in domestic and foreign historical and pedagogical science. Describing the basic
situation of scientific works of different historical periods on conceptual foundations of
education and educational achievements of the child in the famous Polish teacher,
presented a retrospective review of historical trends leading research on this issue.

Ключові слова: педагог, історико-педагогічна наука, дитина, навчально- виховний процес, педагогічна концепція.
26. Денищич Т. А. Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з політології
У статті визначено поняття термінологічної компетентності як основи
фахової підготовки майбутнього фахівця. На основі узагальнення сучасних
підходів до комунікативної підготовки студентів висунуто й обґрунтовано
основні етапи формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців з
політології під час опанування дисципліни «Українська мова (за професійним
спрямуванням)», запропоновано систему вправ щодо вироблення вмінь і навичок
вільного оперування термінологічною лексикою.

The article deals with terminological competence as the basis for professional training
of future experts. Based on the generalization of current student communicative training
approaches, the main stages of terminological competence of future experts in political
science were proposed and grounded while learning the subject «The Ukrainian
language (professionally oriented)», the task system, concerning the development of the
abilities and skills of fluent terminological vocabulary application, is proposed.

Ключові слова: комунікативна компетентність, термінологічна компетентність, професійне мовлення, фахова термінологічна лексика.