ІСТОРІЯ ОСВІТИ
1. Огірко О.В. Християнська етика в університетській системі освіти
Розглядаються християнськo-етичні принципи виховання в університетській системі освіти. Християнська етика є наукою про моральне добро людини на основі абсолютних вартостей, якими наповнена християнська культура. Християнська етика ґрунтується на універсальному моральному законі людства – десяти Заповідях Божих і двох головних заповідях Любові, а також на ділах милосердя щодо душі та тіла ближніх, євангельських радах і блаженствах. Християнська етика закликає шанувати Бога думками, словами, ділами, а також шанувати батьків, власне й чуже життя, чистоту, майно, честь, славу, гідність і почуття.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
2. Ромакін В.В. Академічна чесність у вищій освіті
У статті розглянуто загальні проблеми академічної чесності у вищих навчальних закладах України. Проблема представлена як важка соціальна хвороба. Підкреслена важливість її дослідження і вирішення для стійкого соціально-економічного розвитку суспільства. Наведені приклади відповідного досвіду університетів США.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
3. Мещанінов О.П. Духовність професіонала в контексті концепції
Визначається місце найвищих людських цінностей як міри духовності професіонала, як творчої особистості, здатної діяти у сучасному динамічному суспільстві. Пошук шляхів та умов для ефективного і сталого педагогічного сприяння становленню духовності професіонала поглиблюється зверненням до довічних доброчинників, якими є віра, надія та любов.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
4. Товажнянський Л.Л., Романовський О.Г., Пономарьов О.С. Технологія педагогічного проектування системи формування
Показано, що традиційна система професійної підготовки інженерів себе вже вичерпала. Вона не відповідає умовам постіндустріальної цивілізації, особливостям і тенденціям розвитку суспільного виробництва. Розглянуто концепцію формування національної гуманітарно-технічної еліти та описано підхід до проектування системи її підготовки
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
5. Ігнатюк О.А. Педагогічні умови забезпечення ефективної підготовки
Стаття присвячена проблемам формування творчої особистості керівника як представника гуманітарно-технічної еліти. Розкриваються й обговорюються педагогічні умови, що мають забезпечити ефективну підготовку майбутніх фахівців.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
6. Бондаренко В.В. Соціокультурна компетенція як складова формування
У системі інноваційних змін, які відбуваються у суспільстві, на одне з перших місць вийшла проблема соціокультурної компетенції управлінської ланки як у системі суспільних, так і виробничих відносин. Цей аспект абсолютно не заперечує професійної компетенції сучасного управлінця, більше того, ми глибоко переконані, що вона є її складовою й орієнтована на розвиток керівника як особистості.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
7. Горбунова К.М. Діагностика навичок нестандартного творчого мислення
У статті розглядається значення навичок нестандартного творчого мислення в інженерній діяльності, структурні компоненти загальних здібностей. Розкривається сутність методики П. Торренса щодо діагностики творчих здібностей, досвід використання цієї методики в навчальному процесі МДАУ.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
8. Пєхота О.М. Сучасні підходи до педагогічної підготовки вчителя іноземної мови: концепція, зміст, модель, перспективи розвитку
У статті висвітлені особливості педагогічної підготовки вчителя іноземної мови. Розкрито зміст роботи педагогічної кафедри факультету іноземної філології в умовах переходу від масово-репродуктивної до індивідуально-творчої педагогічної освіти. Показаний досвід реалізації технологічного та особистісно орієнтованого підходу в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу. Стаття адресована викладачам педагогічних кафедр університету, а також магістрантам, здобувачам, аспірантам.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
9. Букач М.М. Якість знань як соціальна проблема
Якість знань – це показник розвитку держави , миру і злагоди у суспільстві та соціальної захищеності громадян. Якщо суспільство сподівається на гарне майбутнє, воно має дбати про якісну освіту своїх громадян.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
10. Козляковський П.А. Психологічні відмінності традиційної й інноваційної стратегій організації освіти
За допомогою порівняльного аналізу висвітлено переваги інноваційної стратегії освіти над традиційною стратегією.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
11. Шклярський Ю.О.,Шанц В.А. Орієнтир – соціальна сфера
Виховати у підростаючого покоління такі риси, як милосердя й доброта, сформувати у школярів співчуття до старих і немічних, бажання допомагати нужденним, ознайомити з основними напрямками соціального захисту населення і в кінцевому рахунку залучити молодь до оволодіння професією “соціальний працівник” – мета спільної роботи, яку проводять установи праці та соціального захисту населення і установи освіти Миколаївської області, що і висвітлено у даній статті.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
12. Мельніченко В.В. Система організаційно-педагогічних умов управління професійно-технічним училищем сільськогосподарського профілю в соціології освіти
У статті висвітлено організаційно-педагогічні умови управління професійно-технічним навчальним закладом сільськогосподарського профілю, визначено їх вплив на зміст управлінської діяльності кожного напряму з урахуванням сучасних технологій управління профтехучилищем в умовах реформування агропромислового комплексу.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
13. Кондратенко Ю.П. Основні напрямки і перспективи багатовекторної неперервної освіти
Духовне, економічне та інтелектуальне відродження українського суспільства вимагає створення спеціальних умов для всебічного розвитку всіх потенційних можливостей талановитої студентської молоді шляхом впровадження багатовекторної неперервної освіти, координованої взаємодії і співпраці університетів в рамках регіональних між університетських консорціумів. У статті розглянуто основні напрямки і перспективи багатовекторної неперервної освіти, що забезпечує вивчення студентами як фахових дисциплін, так і дисциплін, що відповідають їх нахилам, здібностям, прагненням і бажанням.
14. Лейфура В.М., Воробйова А.І. Навчальні модулі як ефективний засіб організації самостійної роботи студентів в умовах рейтингової системи
У статті розглянуто питання про структуру навчальних модулів з математики та методику їх використання при організації самостійної роботи студентів.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
15. Старєва А.М. Підготовка студентів історичного факультету до реалізації
У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів на історичному факультеті МДУ. Автор доходить висновку про загальне пріоритетне направлення професійно-педагогічної підготовки студентів педагогічних університетів на реалізацію ідей особистісно орієнтованого навчання.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
16. Савенкова Л.О. Педагогiчний контакт у професійному спілкуванні педагога
У статті розкрита сутність, стадії педагогічного контакту. Описана комунікативна “атака” як комунікативний прийом установлення й управління педагогічним контактом.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
17. Нор К.Ф. Використання групових форм навчання студентів університету на заняттях педагогічного циклу
У статті розглянута проблема організації навчальної роботи студентів на заняттях педагогічного циклу з метою активізації пізнавальної діяльності. Оптимальною формою налагодження суб’єкт-суб’єктивних стосунків обрана мала група. В основу організації групової навчальної діяльності покладено досвід американських вчених. Автор виділяє принципи, дидактичні умови формування малих груп.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
18. П’ятницька-Позднякова І.С., Науково-педагогічні дослідження в системі вищої школи
У статті піднімається одна з важливих проблем у теорії й практиці педагогічної освіти – науково-педагогічні дослідження в системі вищої школи. Проблематика розкривається у взаємозв’язку історичного й сучасного аспектів. Розглядається наукова орієнтація майбутнього педагога-вченого через розвиток його особистісних якостей, індивідуально-психологічної зацікавленості й перспективності наукового пошуку. Проблематика має й суто практичну сферу застосування, а саме, – формування науково-дослідницьких вмінь і навичок безпосередньо у дисциплінах художньо-мистецького циклу.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
19. Іванова В.Л. Комплексне естетичне виховання – пріоритетний напрямок діяльності Центрів естетичного виховання школярів
У статті досліджено питання теорії та практики комплексного естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку. Проаналізовано діяльність Центрів естетичного виховання школярів у Миколаївській області. Визначені пріоритетні напрями удосконалення естетичного виховання дітей у сучасних умовах.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
20. Ляшенко О.В. Духовність нації – проблема номер один
У статті розглянуто проблеми духовності нації, де вища освіта – основа духовного розвитку суспільства й окремої людини. Автор підкреслив, що відродження духовності – нагальне веління нашого сьогодення.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
21. Даниленко І.І. Використання принципу цілісного аналізу віршованого твору у вузівській практиці (на матеріалі поезії Л. Костенко “Спини мене отямся і отям...”)
Статтю присвячено актуальній проблемі аналізу віршованого твору, що в багатьох випадках викликає певні труднощі у студентів через специфіку як змісту, так і форми поетичного твору. У зв’язку з цим у першій частині статті простежуються різні шляхи й засоби здійснення найпродуктивнішого, з точки зору автора, принципу цілісного аналізу художнього твору, а в другій – наводиться приклад застосування такого аналізу на матеріалі поезії Л. Костенко “Спини мене отямся та отям...”.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
22. Халамендик В.Д. Соціально-економічні передумови становлення та розвитку педагогічної освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
У статті проаналізовано і обґрунтовано соціально-економічні передумови й головні тенденції процесу становлення та розвитку педагогічної освіти Півдня України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
23. Редькіна Л.І. Становлення системи початкової світської і духовно-релігійної освіти караїмів Криму наприкінці XIX початку XX століття
В статті розглянуто становлення системи початкової освіти та духовно-релігійної освіти караїмів Криму наприкінці ХІХ – початку ХХ століття на розгляді літературних джерел, що дійшли до нашого часу.
24. Зейферт Е.И. Строфика жанра отрывка в русской поэзии первой трети XIX века (научно-методический образец анализа строфической формы)
Данная статья дает подробный анализ строфической формы жанра отрывка в русской поэзии первой трети XIX века, являясь методическим образцом для подобных студенческих исследований. Проанализированы 144 стихотворения (8941,5 строки) 50 авторов периода 1800-1830 гг. Синхронически в жанре отрывка исследованы строфические группы, виды строф, строфические указатели фрагментарности (холостые строки), диахронически прослежена по десятилетиям эволюция строфических тенденций отрывка.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
25. Харабет В.В. Соціально-політичні умови проектування педагогічних систем професійної освіти
У статті розглянуто соціально-політичні умови підготовки робітничих кадрів в історичному аспекті, а також докладно проаналізовано сучасні умови розбудови сучасної національної системи професійної освіти в Україні та фактори, що впливають на проектування педагогічних систем професійної освіти.
ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
26. Захарова Л.Г. Проблема попередження насильства в сім’ї та формування асертивності у дівчат раннього юнацького віку
У статті розглянуто сучасний стан розроблення проблеми профілактики насильства в сім’ї на основі Закону України “Про попередження насильства в сім’ї”. Пропонується один із можливих підходів у роботі з молоддю по запобіганню родинного насильства.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
27. Довгань Н.Ю. Умови підвищення педагогічної активності батьків трудних підлітків у соціально-педагогічному комплексі
У даній статті розглянуто умови підвищення педагогічної активності батьків трудних підлітків, дано поняття активності як показника рівня педагогічної діяльності батьків у вихованні дітей у сім’ї, проаналізовано проблему критеріїв педагогічної активності в органічному взаємозв’язку сфери прояву активності.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
28. Вишневський С.А. Формування світогляду студентів у контексті соціально-побутової культури
У статті автор розглядає проблеми сімейно-побутової культури в наш час. Сімейно-побутова культура залежить від матеріальних умов, які забезпечуються дорослими членами сім’ї, від їх уміння організовувати фізичну й розумову працю, регулярний та корисний відпочинок. Сьогодні переорієнтація завдань освіти в країні, змісту знань з різних дисциплін, в тому числі з такої дисципліни, як “Сімейно-побутова культура та домашня економіка”, вимагає нових підходів і методів їх викладання.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
29. Яремчук О.М. Про роль елементарних частинок у структурі сучасної фізичної картини світу
У статті пояснюється структура сучасної фізичної картини світу: взаємодія і матерія розглядаються засади і закономірності побудови фізичних теорій. Виходячи з класифікації елементарних частинок, у статті ведуться спроби уніфікувати теорію елементарних частинок та побудови об’єднуючих теорій.
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
30. Балицький О.І. Озброєння майбутнього класного керівника сучасними технологіями виховної діяльності
У статті обгрунтована необхідність технологічного підходу до підготовки майбутнього педагога. Розглянуто алгоритм однієї з виховних технологій, що стосується підготовки дитячого свята – одного з важливих компонентів виховної діяльності майбутнього класного керівника