Педагогіка
1. Матвєєва К. С. Комунікативна методика навчання англійському мовленню студентів економічних спеціальностей
Тематика статті пов’язана з розробкою авторської методики навчання англійсь-кому мовленню студентів економічних спеціальностей і формування в них
відповідних комунікативних навичок

The subject of the article is related to the development of the author’s methodology of
teaching English to students of economic specialties and forming of corresponding
communicative skills

Ключові слова: англійське мовлення студентів економічних спеціальностей, навички володіння англійським мовленням студентів економічних спеціальностей
2. Мелінчук Н. В. Стилістичні особливості трагедії Г. фон Кляйста «Роберт Гіскар» та збереження їх у перекладі: методичний аспект
У статті проаналізовано стилістичні особливості трагедії «Роберт Гіскар»
відомого німецького письменника-романтика Г. фон Кляйста (1777-1811) та
збереження їх у перекладі Б. Пастернаком. Матеріалом трагедії слугували реальні
події 1085 р. – облога Константинополя. Головним героєм трагедії є норманський
герцог Роберт Гіскар, образ якого Г. фон Кляйст дещо ідеалізував. Автором статті
запропоновано вправи перекладацького спрямування для бакалаврів філології ВНЗ.

The given article analyses stylistic peculiarities presented in the tragedy «Robert
Guiskard» written by a famous romanticist G. Kleist (1777-1811) and the ways they are
rendered in the B. Pasternak’s translation. The tragedy is based on real events – the
siege of the Konstantinopol city. The main character of the tragedy is Robert Guiskard
who is a little bit idealised by the writer. The author of the given article presents exercises
for students-translators pursuing bachelor’s degree

Ключові слова: ідіостиль, німецький романтизм, оригінал, переклад, письменник-романтик, перекладацька компетентність, стилістика, трагедія
3. Тішечкіна К. В. Навчання лексиці англійської мови в немовному ВНЗ
Стаття присвячена питанням навчання лексиці англійської мови в немовних
вузах. Розглянуто критерії відбору лексичного матеріалу, засоби та прийоми, що
використовуються під час навчання іншомовній лексиці

This paper focuses on learning English vocabulary in non-philological universities. The
criteria for selection of lexical material have been considered in our work

Ключові слова: лексика, лексична одиниця, комунікативність
4. Самойленко Н. Б. Роль міжнародних освітніх програм в Україні у забезпеченні якості підготовки фахівців і з вищою гуманітарною освітою
Проаналізовано роль міжнародних освітніх програм в Україні у забезпеченні якості
підготовки фахівців гуманітарного профілю, визначено основні результати
участі викладачів України та США в міжнародних освітніх програма

The role of the international educational programs in Ukraine in providing the quality of
specialists’ of humanities preparation, the basic results of participation of teachers of
Ukraine and the USA in the international educational programs are described

Ключові слова: міжнародні освітні програми, підготовка фахівців, зарубіжний досвід, підвищення кваліфікації вчителів
5. Мещанінов О. П., Коваль Н. В. Концепція сталого розвитку університетської освіти
Наведено концепцію розвитку університетської освіти, що визначена через
інноваційну ідею сталого розвитку університетської освіти та спирається на
сукупність дев’яти взаємозумовлених базових компонентів. Кожний з компонентів
збалансований взаємодоповнюючою парою протилежних чинників, конфлікт і
взаємодія яких саме викликають розвиток

The concept of university education, which is defined through the innovative idea of
sustainable development of university education, and is based on a set of nine basic
interdependent components is anylised in the article. Each components is balanced
complementary pair of opposing factors, conflict and cooperation of which is causing
development.

Ключові слова: концепція розвитку, сталий розвиток університетської освіти, пара протилежних чинників, сукупність дев’яти взаємозумовлених базових компонентів.
6. Солодкая А. К. Критерії готовності учасників педагогічного процесу до кроскультурної взаємодії: здатність до культурної трансформації та полісуб’єктність діалогічної взаємодії
У статті даються характеристики особистості на «перехресті культур», які
відбиваються у її готовності до здійснення кроскультурної взаємодії

The article deals with characteristics of personality across cultures which are reflected
in readiness for cross cultural interaction

Ключові слова: кросскультурное взаимодействие, готовность к кросскуль-турному взаимодействию, способность к культурной трансформации, поли-субъектность диалогического взаимодействия
7. Литвиненко О. М. Формування здорового способу життя в студентської молоді
Стаття присвячена проблемі здорового способу життя студентства. У статті
розкриваються сутнісні характеристики, визначається система педагогічних
засобів формування ціннісного відношення до здорового способу життя в студентів
ВНЗ. Основна увага звертається на надання студентам достатньої інформації
про важливість здорового способу життя під час навчального процесу

The article is devoted to the problem of students. The system of pedagogical means of
value based relation to the University students healthy way of life is determined, the
essential characteristics are identified. Students provision with sufficient information
about importance of healthy way of life in educational process is emphasized

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, інформування студентів, основні складові здоров’я, навчання у ВНЗ, стрес, рухова активність
8. Болюбаш Н. М. Проблема формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мережевих технологій у педагогічній теорії та практиці
У статті зроблено теоретичний аналіз педагогічних досліджень проблеми
формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами мере-жевих технологій. Визначено компонентний склад професійної компетентності
майбутніх економістів

The article presents a theoretical analysis of educational research problems
professional competence of future economists means networking. Defined component
structure of professional competence of economists

Ключові слова: професійна компетентність, інформаційна компетентність дистанційна технологія, мережева технологія
9. Болюбаш Н. М. Організаційно-методичні аспекти навчання на базі інформаційного середовища MOODLE
У статті зроблено теоретичний аналіз форм та методів навчання в умовах
впровадження у традиційну професійну освіту мережевих технологій на базі інфор-маційного середовища Moodle. Здійснено відбір і обґрунтування ефективності
використання професійно спрямованих активних методів та мережевих форм
навчання для формування професійної компетентності майбутніх фахівців при
вивченні дисциплін комп’ютерного циклу

In article the theoretical analysis of forms and methods of training in conditions of
introduction in traditional vocational training network technologies is made on the basis of
information environment Moodle. Active methods and network forms of training are
selected. Their efficiency for formation of professional competence of the future experts is
proved at studying disciplines of a computer cycle

Ключові слова: професійна компетентність, мережева технологія, інформа-ційне середовище Moodle, проблемний метод, метод проекті в, портфоліо, мережеві форми навчання
10. Айзікова Л. В. Концепція навчання протягом життя в міжнародних документах і дослідженнях
Стаття присвячена аналізу підходів провідних міжнародних організацій до
визначення поняття навчання протягом життя, вироблених відповідно до напряму
та цілей їхньої діяльності. У результаті дослідження встановлено ключові позиції,
що характеризують зазначену концепцію і є найбільш важливими для перетворення
існуючих систем освіти

The article deals with the analysis of approaches of the leading international
organizations to the defining of the lifelong learning concept developed in accordance
with their purposes and the direction of their activity. As a result its characteristics
essential for improvement of existing educational systems are identified

Ключові слова: навчання протягом життя, система освіти, ключові компетентності
11. Літвінчук С. Б. Сучасні підходи до організації самостійної роботи студентів у вищій школі
У статті проаналізовано сучасні підходи до організації процесу самостійної
роботи студентів у вищій школі. Дослідження цього процесу дозволило
визначити основні дидактичні умови підвищення ефективності професійної
підготовки майбутніх фахівців. Вирішення означених проблем сприятиме
активізації навчання студентів у вищих навчальних закладах.

The author analyses the innovation approach to the process of the high school
students’ independent work organization. The investigation of this process made possible
determining basic didactic conditions of the efficient professional training of future junior
specialists. Solution of the problems discussed in this article will favour the activization of
the high school students training

Ключові слова: активізація навчання вища школа діяльність дидактичні умови знання, уміння й навички контроль наукові дослідження продуктивність професійна підготовка самостійна робота студентів система
12. Хоронжук В. І. Дезадаптація старшокласників як наукова проблема
У статті аналізується поняття «дезадаптація»

In the article the concept of disadaptation is analyzed

Ключові слова: адаптація, дезадаптація, види та типи дезадаптації
13. Бабкова-Пилипенко Н. П. Особливості професійної підготовки економістів в університетах Великої Британії та України
У статті проаналізовано професійну підготовку економістів в університетах
Великої Британії та України. Автор визначає особливості підготовки економістів
у вітчизняних і зарубіжних університетах. На основі досвіду англійських вищих
навчальних закладів запропоновано низку заходів щодо підвищення рівня професійної
підготовки економістів

Professional training of economists at the universities of Great Britain and Ukraine is
analyzed in the article. The author defines the peculiarities of economists in domestic and
foreign universities. Based on the experience of British universities a numbr of measures
to improve the professional training of economists are offered

Ключові слова: професійна підготовка економістів, навчально-тренінгові форми роботи, активізація самопідготовки студентів
14. Лупиніс Т. Б. Проблема формування інформаційної компетентності у педагогічній теорії та практиці
У статті проаналізовано суперечності наукових досліджень у сутності понять
«компетенція» та «компетентність», розглядаються етапи становлення
компетентності та визначаються підходи в розробленні основ інформаційної
компетентності. У дослідженні пропонуються види означеної якості особистості
студентів, які дозволяють якісно проводити її процес формування

The article analyzes the contradictions in the nature of research concepts of
«jurisdiction» and «competence» are considered stages of competence and identifies
approaches to develop the foundations of information competence. The study offers this
quality of personality types of students, which allow it to carry out high quality formation
process

Ключові слова: компетенція, компетентність, інформаційна компетентність, університетська система освіти, студенти, соціальні працівники
15. Шерстюк Л. В. Специфіка диференціації навчання професійно спрямованої англійської мови студентів-юристів
Стаття присвячена особливостям диференціації навчання професійної англійсь-кої мови студентів-юристів. Обґрунтовано введення міжпредметної координації в
навчання професійно спрямованої англійської мови та фахових дисциплін як
головного мотивуючого компонента іншомовної підготовки студентів вищого
навчального закладу

The article focuses on the peculiarities in differentiated professional English teaching
of future lawyers. The application of the interdisciplinary coordination to teaching
professional English and majors is justified. The key motivating components of foreign
language training of university students are identified

Ключові слова: диференціація навчання, професійно спрямована англійська мова, міжпредметна координація, мотивуючий компонент, іншомовна підготовка
16. Шиян Т. В. Розвиток емоційного інтелекту студентів молодших курсів засобами дисципліни «Англійська мова за професійним спрямуванням»
У статті розглядаються особливості розвитку емоційного інтелекту
особистості, його структурні компоненти, а також розкриваються психолого -педагогічні умови його формування в студентів-молодшокурсників на заняттях з
англійської мови. До останніх належать залучення студентів до різноманітних
видів діяльності на заняттях, встановлення паритетних відносин у взаємодії між
викладачем і студентами, упровадження інтерактивних технологій навчання

The article deals with the peculiarities of the development of personality’s emotional
intelligence and its structural elements. It also reveals psychological and pedagogical
conditions of the formation of junior university students’ emotional intelligence while doing
English for Special Purposes. Among the latter are the involvement of students into
various activities at the lesson, equal relationship of teachers and students, introduction
of educational interactive technologies

Ключові слова: емоції, емоційний стан, емоційний інтелект, взаємодія, рефлексія
17. Касіянц С. Е. Особливості розвитку наукової свідомості майбутніх економістів в університеті
Стаття присвячена проблемі розвитку наукової свідомості студентів в універ-ситеті, що є невід’ємною частиною їх професійної підготовки. Проаналізовані
основні складові наукової свідомості та економічного мислення. Підкреслена
необхідність підвищення наукової компетенції студентів-економістів у процесі їх
економічної підготовки. Визначені основні шляхи розвитку наукової свідомості
майбутніх економістів

The article is devoted to the problem of development of students’ scientific
consciousness at university, which is an integral part of their professional preparation.
The basic components of scientific consciousness and economic thinking are analyzed.
The need to improve the scientific competence of students-economists in the process of
economic preparation is emphasized. The main ways of development of the future
economists’ scientific consciousness are determined

Ключові слова: компетенція, компетентнісний підхід, наукова свідомість, наукова компетенція, професійна підготовка економістів
18. Заскалєта С. Г. Спільні тенденції професійної підготовки фахівців аграрної галузі в країнах Європейського Союзу
У статті розглядаються спільні тенденції професійної підготовки фахівців
аграрної галузі в країнах Європейського Союзу. Визначаючи тенденції професійної
підготовки фахівців аграрної галузі в країнах ЄС, автор зупиняється на розгляді
соціально-економічних передумов її розвитку. Порівняльний аналіз різних джерел
дозволяє виявити загальні для країн ЄС тенденції професійної підготовки
фахівців аграрної галузі та їх специфічні прояви

The article deals with main trends of vocational training of specialists for agrarian
brunch in the EU countries. It is determined its basic trends. Determining trends of
vocational training of specialists for agrarian brunch the author is examining social and
economical grounds of its developing. Comparative analysis of different courses gives the
basis to determine common tendency for vocational training of specialists for agrarian
brunch in the EU countries

Ключові слова: професійна підготовка, порівняльний аналіз, загальні тенденції
19. Фоменко І. О. Педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів-філологів до проектної діяльності в основній школі
У статті розглядаються педагогічні умови, що реалізують ефективну
підготовку майбутніх учителів-філологів до проектної діяльності в основній
школі. Автор доводить, що педагогічні умови є сукупністю заходів, які забезпечують
досягнення мети професійної діяльності та професійного розвитку особистості
майбутнього вчителя. Реалізація сукупності таких педагогічних умов, як:
структурно-змістове забезпечення процесу підготовки студентів-філологів до
проектної діяльності в основній школі інтеграція освітнього середовища ВНЗ та
освітнього середовища середньої школи (організація локального освітнього
середовища) професійна та рефлексивна самоідентифікація майбутнього вчителя-філолога зі специфікою проектної методики системний моніторинг і контроль
за процесом підготовки студентів-філологів до проектної діяльності в основній
школі, сприяє підвищенню ефективності процесу підготовки майбутніх учителів
філологічних спеціальностей до організації проектної діяльності в основній школі.

Pedagogical terms which will realize effective preparation of future teachersphilologists to project activity at basic school are examined in the article. An author
proves that pedagogical terms are the aggregate of measures which provide gaining end
professional activity and professional development of personality of future teacher.
Realization of aggregate of such pedagogical terms, as: structural-rich in content
providing of process of preparation of students-philologists to project activity at basic
school integration of educational environment of Institute of higher and educational
environment of middle school (organization of local educational environment) professional
and reflection samoidentifikaciya of future teacher-philologist with the specific of project
method system monitoring and control after the process of preparations of future
teachers of philological specialities to organization of project activity at basic school.

Ключові слова: педагогічні умови, проектна діяльність, професійна підготовка студентів-філологів
20. Нікора А. О. Модель методичної підготовки майбутнього вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання етики
У статті охарактеризовано модель методичної підготовки майбутнього
вчителя історії до формування ціннісних орієнтацій учнів у процесі навчання
етики. Визначено методичні умови ефективності цього процесу

In the article the model of methodical preparation of future teacher of history is
described to forming of the valued orientations of students in the process of studies of
ethics. The methodical terms of efficiency of this process are certain

Ключові слова: модель, методична підготовка, формування ціннісних орієнтацій учнів
21. Дельвіг Н. А. Наукові спільноти як просвітньо-педагогічні центри
У статті розглядаються питання створювання наукових організації в області
медицини, сільського господарства, гуманітарних досліджень у Криму в другій
половині XIX – першій половині XX століття під впливом історичних і природних
факторів. Автор аналізує роль даних організації як науково-дослідних і, одночасно,
культурно-просвітницьких і педагогічних центрів

The foundation of the scientific-educational organizations in the field of medical
sciences, agriculture, humanities under the influence of historical and natural factors
during the second half of the 19
th
– first half of the 20
th
century in the Crimea. The author
analyses these organizations as the scientific-research centers and simultaneously as
cultural, educational and pedagogical ones

Ключові слова: наукова організація, загальний рівень культури, політичні та економічні процеси, просвітницько-педагогічні центри
22. Василевич А. В. Професійно-технічна підготовка суднобудівників на Півдні України (ХIХ – початок ХХ ст.)
Публікація розкриває шлях розбудови суднобудівної освіти на Півдні України у
ХІХ – на початку ХХ ст. Автор доходить висновку, що система професійно-технічної освіти була досить дієвою в напряму професійної підготовки

The article reveals a way of ship-building training development in the South of Ukraine
in the ХІХ – the beginning of the XX century. The author comes to the conclusion, that
the system of professional and technical training in the sphere of professional training
was rather effective

Ключові слова: Херсонська губернія, Південь України, реміснича школа, професійно-технічна освіта, підготовка суднобудівників
23. Шелеменцев І. О. Історіографія благодійної діяльності графа Воронцова в АР Крим
У статті на підставі змісту циркулярів та указів розкривається сутність
благодійно-просвітницької діяльності графа М. С. Воронцова в Криму. Показується
його роль у культурному становленні регіону

In the article based on the content of circulars and decrees reveals the essence of the
charitable and educational activities of Count MS Vorontsov in the Crimea. Shown its role
in the cultural formation of the region

Ключові слова: благодійна діяльність, граф Воронцов, історіографія
24. Білюк О. В. Духовний розвиток особистості з погляду В. О. Сухомлинського
У даній статті автор аналізує основні положення виховної системи
В. О. Сухомлинського, з погляду формування, становлення та розвитку духовно-морального світу особистості дитини

In this article the author examines the main provisions VO Suhomlinskogo educational
system in terms of the formation, establishment and development of spiritual and moral
world of the child

Ключові слова: педагогіка серця, виховання серцем, творення щастя, почуття повинності
25. Хрульов А. Н. Історія благодійної діяльності в Таврійській губернії у ХІХ – початку ХХ століття як об’єкт досліджень А. І. Маркевича
Стаття розкриває особливості організації благодійної діяльності в Таврійській
губернії наприкінці XIX століття та підкреслює необхідність вивчення цього
досвіду для організації цієї діяльності в сучасних умовах.

The article reveals the features of the organization of charitable activities in the
Tauride at the end of the nineteenth century and stresses the need to explore this
experience for organization of this activity in modern conditions.

Ключові слова: благодійна діяльність, Таврійська губернія, А. І. Маркевич.
26. Макушин Ю. А. Скульптура як частина культури суспільства
Стаття присвячена процесу створення скульптурних творів, образній
масштабності художнього мислення як феномену духовного перетворення й
умовності. Фантом, ілюзія виступають тут прийомом художньої творчості,
способом організації елементів зображення в художнє ціле

The article is devoted to the process of creating sculptural works that shaped the
scale of the phenomenon of creative thinking as a spiritual transformation and
conventions. Phantom, an illusion act here as a method of artistic creation, a way
of organizing elements of the image in an artistic whole

Ключові слова: скульптура, художній образ, художня уява, реальність, фантом, ілюзія