УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Мещанінов О. П. СТАЛИЙ РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: БАЛАНС МІЖ ГЛОБАЛЬНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ ВИКЛИКАМИ
Феномен сталого розвитку університетської системи освіти розглянуто з
позиції встановлення меж балансу інтересів різних груп зацікавлених сторін,
протилежних та суперечливих тенденцій, між глобальними та регіональними
викликами.
Феномен устойчивого развития университетской системы образования
рассматривается с позиции установления границ баланса интересов различных
групп заинтересованных сторон, противоположных и противоречивых
тенденций, между глобальными и региональными вызовами.
The phenomenon of sustainable development of university education is considered
from the standpoint of establishing the boundaries of balance of interests of different
stakeholder groups opposing and contradictory trends between global and regional
challenges.
Ключові слова: Ключові слова: сталий розвиток, університетська освіта, баланс інтересів, глобальні та регіональні виклики, критерії оцінювання.
2. Антонішина В. Л. ДОСЛІДЖЕННЯ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті викладено результати експериментального дослідження педагогічних
умов формування у старших дошкільників креативності в центрах розвитку
дитини на етапі формувального експерименту.
В статье изложены результаты экспериментального исследования
педагогических условий формирования у старших дошкольников креативности в
центрах развития ребенка на этапе формирующего эксперимента.
In the article the results of experimental research of pedagogical terms of forming are
expounded for the senior preschool children of creativity in the centers of development of
child on the stage of forming experiment.
Ключові слова: Ключові слова: креативність, структурні компоненти поняття креативність, критерії оцінки креативності, показники і рівні сформованості креативності.
3. Петренко Л. М. СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Висвітлено результати розроблення моделі розвитку інформаційно-аналітичної
компетентності на основі системної методології. Модель розглядається як
система, що відображає наявність зв’язків між окремими її елементами та
компонентами. Компонентний склад системи обґрунтовано на основі положень
теорії діяльності та теорії розвитку особистості. Ця модель відображає
структуру розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників
професійно-технічних навчальних закладів як процесу.
Отображены результаты разработки модели развития информационно-аналитической компетентности на основе системной методологии. Модель
рассматривается как система, которая отражает наличие связей между
отдельными элементами и компонентами. Компонентный состав системы
обоснован положениями теории деятельности и теории развития личности.
Эта модель демонстрирует структуру развития информационно-аналитической
компетентности руководителей профессионально-технических учебных
заведений как процесса.
The article represents the results model designing of informational and analytical
competence development on the basis of system methodology. The model is examined
as a system that reflects the interconnections between single elements and components.
The author makes use of the theory of activity and the theory of personality development
to justify the component structure of the system. This model shows the structure of
informational and analytical competence development as a process.
Ключові слова: Ключові слова: системний підхід, системна методологія, модель, інформаційно-аналітична компетентність, керівник професійно-технічного навчального закладу.
4. Батечко Н. Г. ІННОВАЦІЙНИЙ ВЕКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті аналізується проблема інноваційного розвитку вищої освіти України
в контексті євроатлантичних процесів. Розглянуто загальні питання моделювання
інноваційних процесів у сфері вищої освіти та тенденції впровадження інновацій.
Доведено значущість інноваційних процесів у модернізації вищої школи України.
В статье анализируется проблема инновационного развития высшего
образования Украины в контексте евроатлантических процессов. Рассмотрено
общие вопросы моделирования инновационных процессов в сфере высшего
образования. Доказана значимость инновационных процессов в модернизации
высшей школы Украины.
The article analyzes the problem of innovative development of ukrainian higher
education in the context of Euro-Atlantic processes. The general questions of innovative
process modeling in the higher educational sphere and tendencies of innovations
implementation are examined here. The importance of innovative processes in higher
education modernization of Ukraine is proved.
Ключові слова: Ключові слова: інновація, інноваційний процес, вища освіта, інноваційна освіта, модернізація.
5. Сапожников С. В. ВИЩА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У РЕСПУБЛІЦІ БОЛГАРІЯ У СВІТЛІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
У статті здійснюється аналіз розвитку системи вищої педагогічної освіти
у Республіці Болгарія у світлі європейських інтеграційних процесів.
В статье анализируется развитие системы высшего педагогического
образования в Республике Болгария в свете европейских интеграционных
процессов.
In this article is analyzing development of system of highest pedagogical education in
The Repablic of Вulgaria in light of European integration processes.
Ключові слова: Ключові слова: інтеграція, педагогічна освіта, європейські інтеграційні процеси, Республіка Болгарія.
6. Фатєєва Д. М. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
У статті розглядаються теоретичні питання, основи та передумови
застосування медіаосвітніх технологій у вищих навчальних закладах України.
Також автором розкриваються особливості введення та раціонального
використання медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі вищої
школи та аналізуються переваги їх впровадження.
В статье рассматриваются теоретические вопросы, основы и условия
использования медиобразовательных технологий в высших учебных заведениях
Украины. Также автором раскрываются особенности введения и рационального
использования медиаобразовательных технологий в учебно-воспитательном
процессе высшей школы и анализируются преимущества их внедрения.
The article deals with theoretical issues, basis and preconditions of the usage of
media educational technologies in the higher educational institutions of Ukraine. The
author also emphasizes the peculiarities of the adoption and rational usage of media
educational technologies in the educational process of higher school and analyzes the
advantages of their adoption.
Ключові слова: Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіаграмотність, медіакультура.
7. Стрельчук Я. В. МОРАЛЬНО-ДУХОВНА ФУНКЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ МОРАЛЬНО-ДІЛОВИХ ВІДНОСИН У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розкривається морально-духовна функція вищої школи у формуванні
культури морально-ділових відносин у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної
діяльності. Головну увагу акцентовано на розвиток духовності, зміцнення
моральних засад суспільства, виховання в молоді високих моральних якостей.
В статье раскрывается морально-духовная функция высшей школы в
формировании культуры морально-деловых отношений у будущих менеджеров
внешнеэкономической деятельности. Основное внимание акцентировано на
развитие духовности, укрепление нравственных устоев общества, воспитания
у молодежи высоких моральных качеств.
The article deals with the moral and spiritual function of professional training for the
formation of culture of moral and business relations of future international managers. The
main attention is accented on the development of spirituality, strengthening the moral
fabric of society, education of young people of high moral character.
Ключові слова: Ключові слова: морально-духовна функція, моральні якості, творча особистість, духовні цінності, менеджер зовнішньоекономічної діяльності.
8. Бабкова-Пилипенко Н. П. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
У статті аналізується досвід учених щодо методів підвищення рівня володіння
іноземною мовою студентами економічних факультетів. Автор розглядає
створення стимулюючого середовища на заняттях з англійської мови як однин зі
шляхів активізації навчальної діяльності студентів щодо вивчення мови.
Пропонується система вправ і заходів, які орієнтовані на розвиток як
професійної, так і іншомовної компетентності економістів.
У статье анализируется опыт ученых по методам повышения уровня
владения иностранным языком студентами экономических факультетов. Автор
рассматривает создание стимулирующего среды на занятиях английского языка
как одно из путей активизации учебной деятельности студентов по изучению
языка. Предлагается система упражнений и мероприятий, ориентированных на
развитие как профессионального, так и иноязычной компетентности
экономистов.
The experience of the increasing the level of using foreign languages of students of
economic departments is analyzed. The author considers the creation of stimulating
surrounding at English classes as one of the methods of stipulating the studying activities
of students as for language-learning. The system of exercises (trainings) oriented to the
development of both the professional and foreign language competence of economists is
offered.
Ключові слова: Ключові слова: розвиток професійної компетентності, іноземна мова, майбутні економісти, активізація навчальної діяльності.
9. Базарова К. В. ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ КОЛЕДЖУ
У статті розкриваються структура і специфіка спецкурсу з формування
культури ділових відносин студентів коледжу – майбутніх товарознавців.
В статье раскрываются структура и специфика спецкурса по формированию
культуры деловых отношений студентов колледжа – будущих товароведов.
The article is devoted to the structure and peculiarity of the special course of forming
of young commodity specialists’ business relationships culture.
Ключові слова: Ключові слова: культура ділових відносин, молодші спеціалісти-товарознавці, спецкурс.
10. Бакатов В. Ю. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
У статті розглядається методика проведення занять з фізичного виховання,
спорту та реабілітації студентів спеціальної медичної групи, хворих на
бронхіальну астму.
Статья посвящена актуальной на сегодня проблеме разработки методики
проведения занятий по физическому воспитанию, спорту и реабилитации
студентов специальной медицинской группы, больных бронхиальной астмой.
In article discusses methods of conducting classes in physical education, sport and
rehabilitation special medical students of patients with bronchial asthma.
Ключові слова: Ключові слова: бронхіальна астма, методика проведення занять, фізична реабілітація, фізичне виховання, спорт, хворі студенти спеціальної медичної групи.
11. Біла Т. М. ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Статья касается проблем интенсификации процесса обучения английскому
языку с использованием Интернет-технологий. Рассмотрены пять видов
учебных Интернет-ресурсов: hot-list, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject
sampler и web-quest. Предлагаются методические рекомендации по использованию
данных пяти видов учебных Интернет-материалов в обучении английскому
языку.
У статтi розглядається проблема iнтенсифiкацiї процесу вивчення
англійської мови з використанням Інтернет-технологій. Розглянуто п’ять видів
навчальних Інтернет-ресурсів: hot-list, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject
sampler та web-quest. Пропонуються методичні рекомендації з використання
даних п’яти видів навчальних Інтернет-матеріалів у вивченні англійської мови.
This article deals with the intensification of the educational process by the use of
educational Internet resources. Five types of educational Internet resources are
described: hot-list, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject sampler and web-quest.
The author shows a whole spectrum of language skills which can be developed by
applying Internet resources in the English Language Teaching.
Ключові слова: Ключові слова: Інтернет-технології, інновації, навчальні Інтернет-матеріали, комунікативно-мовні вміння, іноземні мови, викладання англійської мови.
12. Воробйова А. І., Майборода В. А., Майборода О. В. МАТЕРІАЛИ МАТЕМАТИЧНИХ ТУРНІРІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗАДАЧ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ХАРАКТЕРУ ДЛЯ РОБОТИ В СИСТЕМІ МАН
На прикладі однієї задачі Всеукраїнського турніру юних математиків розкрито
механізм формування дослідницьких компетентностей слухача Малої академії
наук.
На примере одной задачи Всеукраинского турнира юных математиков
раскрыт механизм формирования исследовательских компетенций слушателя
Малой академии наук.
On the example of a problem Ukrainian tournament for young mathematicians solved
the mechanism of formation of research competencies listener Minor Academy of
Sciences.
Ключові слова: Ключові слова: дослідницькі задачі, формування дослідницьких компетентностей, позашкільна освіта, математичні турніри, МАН.
13. Горкуша Є. В. ОСОБЛИВОСТИ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
У статті визначено особливості інклюзивного навчання студентів із вадами
зору відповідно до умов Болонського процесу, розглянуто питання інтеграції
вітчизняної вищої освіти до європейського простору. Автором висвітлено
принципи Болонського процесу і умови створення єдиного освітнього простору.
В статье определены особенности инклюзивного обучения студентов с
недостатками зрения в соответствии с условиями Болонского процесса,
рассмотрены вопросы интеграции отечественного высшего образования в
европейское пространство. Автором освещены принципы Болонского процесса и
условия создания единого образовательного пространства.
In the article the peculiarities of inclusive study of students with visual impairments in
accordance with the Bologna process conditions are defined. The questions of integration
of Ukrainian higher education into European environment are under the author’s
consideration. The author clears out the principles of the Bologna process as well as the
conditions of creation of a single educational environment.
Ключові слова: Ключові слова: студенти із вадами зору, Болонський процес, інклюзивне навчання, єдиний освітній простір.
14. Гришкова Р. О. МЕДІАОСВІТА ЯК ЧИННИК МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ
Статтю присвячено розкриттю можливостей медіаосвіти для приведення
вітчизняної вищої школи у відповідність до європейських вимог, передбачених
Болонською декларацією. Наведено визначення медіаосвіти як новітньої
технології, окреслено перспективи її впровадження до навчально-виховного
процесу українських університетів.
Статья посвящена раскрытию возможностей медиаобразования для
приведения отечественной высшей школы в соответствие с европейскими
требованиями, предусмотреными Болонской декларацией. Автором дано
определение медиаобразования как новейшей технологии, очерчены перспективы
его внедрения в учебно-воспитательный процесс украинских университетов.
The article is devoted to clearing out the possibilities of media education for bringing
Ukrainian high school closer to European requirements written in Bologna declaration.
Definitions of media education as an innovative technology are given. Perspectives of
implementation of media education in academic process of Ukrainian universities are defined.
Ключові слова: Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіаграмотність, модернізація, європейські освітні стандарти.
15. Єршова О. П. УНІВЕРСИТЕТСЬКА АВТОНОМІЯ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЧИ НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ?
У статті розглядаються питання університетської автономії, зокрема як
ефективно застосувати і вдало адаптувати міжнародний досвід у царині
університетської автономії в українських університетах з урахуванням
національної ідентичності, надбань і сучасного контексту розвитку.

В статье рассматриваются вопросы университетской автономии, в
частности, проблема эффективного применения и адаптации международного
опыта в области университетской автономии в украинских университетах с
учетом национальной идентичности, традиций и современного контекста
развития.

The article focuses on the issue of university autonomy, namely, how to effectively
apply and appropriately adapt international experience in the field of university autonomy
in Ukrainian universities with regard to our national identity, legacy and situation.
Ключові слова: державність, прагнення до національної ідентичності, ментальність, межова культура, модель, університетська автономія.
16. Леонтян М. А. ПОНЯТТЯ «КОМПЕТЕНЦІЯ» І«КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ТЕОРІЇ ОСВІТИ
Проаналізовано літературні дані щодо трактування термінів «компетенція» і
«компетентність» у теорії освіти. У статті обґрунтовано результати аналізу
різних підходів зарубіжних і вітчизняних дослідників до тлумачення понять
«компетенція» і «компетентність» і визначення їх сутності. Розглянуто думки
про вживання термінів «компетенція» і «компетентність» в педагогіці та
причини розбіжностей у використанні і трактуванні цих понять науковцями.

Проанализированы литературные данные относительно определения
терминов «компетенция» и «компетентность» в теории образования. В статье
обоснованы результаты анализа разных подходов зарубежных и отечественных
исследователей к толкованию понятий «компетенция» и «компетентность» и
определение их сущности. Рассмотрены мнения об использовании терминов
«компетенция» и «компетентность» в педагогике и причинах расхождений в
использовании и трактовке этих понятий учеными.

Literary data are analysed in relation to definitions «competense» and «competence»
in the theory of education. In the article the results of психолого-педагогического
analysis of different approaches of foreign and home researchers are reasonable to
interpretation of concepts «competense» and «competence» and determination of their
structural components. Opinions are considered of the use of terms «competense» and
«competence» in pedagogics and reasons of divergences in the use and interpretation of
these concepts scientists.
Ключові слова: компетенція, компетентність, знання, уміння, навички.
17. Макушина І. В. НАЧЕРК ЯК ЗАСІБ ОВОЛОДІННЯ МИСТЕЦТВОМ РИСУНКА
У цієї статті зроблено спробу розглянути розвиток методики оволодіння
мистецтвом рисунка за допомогою короткочасних замальовок.

В данной статье автор рассмотривает развитие методики освоения
искусством рисунка при помощи кратковременных зарисовок, набросков.

In this article the author attempts to examine the development of methods of
developing the art of drawing with the help of short sketches and drafts.
Ключові слова: начерк, мистецтво, зображення, навчання, перспектива, контур, об’ємність зображення, короткочасний замальовок, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція, доба Відродження.
18. Рябова Ю. М. ВПЛИВ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті йдеться про вплив культури спілкування на розвиток професійних
якостей майбутніх соціальних працівників. Автор аналізує дослідження в галузі
етики і культури спілкування соціальних працівників і виділяє зв’язок між
культурою спілкування та професійними якостями.

В статье рассматривается влияние культуры общения на развитие
профессиональных качеств будущих социальных работников. Автор
анализирует исследования в области этики и культуры общения социальных
работников и выделяет связь культуры общения и профессиональных качеств.

In the article the influence of communication culture on the development of social
workers’ professional qualities is considered. The author analyzes research papers
dealing with ethics and communication culture of social workers and states the
connection between communication culture and professional qualities.
Ключові слова: культура спілкування, етика, соціальна взаємодія, професійні якості, взаємовідносини.
19. Лебідь С. Г. РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В КУЛЬТУРІ
У статті розглядається сутність поняття екологічної культури. Зроблено
огляд екологічних цінностей в структурі екологічної культури різних історичних
періодів. Акцентується увага на ціннісному підґрунті екологічної культури.

В статье рассматривается сущность понятия экологической культуры.
Автор проводит обзор экологических ценностей в структуре экологической
культуры различных исторических периодов. Акцентируется внимание на
ценностной основе экологической культуры.

The article considers the essence of the concept of ecological culture. The author
reviews the environmental values in the structure of ecological culture of the various
historical periods. Attention is focused on value-based environmental culture.
Ключові слова: екологічна культура, екологічні цінності.
20. Лупиніс Т. Б. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Стаття відображає основні вісім організаційно-педагогічних умов формування
інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи в умовах
університету та принципи, які забезпечують їх більшу результативність.

Статья отражает основные восемь организационно-педагогические условия
формирования информационной компетентности магистрантов социальной
работы в условиях университета и принципы, которые обеспечивают их
большую результативность.

Article reflects the main eight organizational and pedagogical conditions of formation
of information competence of undergraduates of social work in the conditions of university
and principles which provide their big productivity.
Ключові слова: інформаційна компетентність, магістранти соціальної роботи, організаційно-педагогічні умови, принципи, університетська система освіти.
21. Файчук О. Л. СУТНІСТЬ ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті розглядаються сутність, основні ознаки та особливості
валеологічної культури майбутніх соціальних працівників.

В статье рассматриваются сущность, основные характеристики и
особенности валеологической культуры будущего социального работника.

The article considers essence, signs and features of social workers’s valeological
culture.
Ключові слова: культура, валеологічна культура, валеологія, соціальний працівник.
22. Лопушанська Ю. М. КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ-СОЦІОЛОГІВ ПРОФЕСІЙНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
Статтю присвячено впровадженню контекстного підходу у навчанні
професійній англійській мові студентів-соціологів. Обґрунтовано введення
контекстного підходу у навчанні професійній англійській мові та визначено
ключові особливості студентів-соціологів при використанні контекстного
підходу у навчанні професійної англійської мови.

Статья посвящена внедрению контекстного подхода в обучение профес-сиональному английскому языку студентов-социологов. Обосновано введение
контекстного подходу в обучение профессиональному английскому языку и
определены ключевые особенности студентов-социологов при использовании
контекстного подхода в обучении профессиональному английскому языку.

The article focuses on the introduction of the context approach to teaching
professional English to students-sociologists. The application of the context approach to
teaching professional English is justified. The key characteristics of students-sociologists
in the implementation of the context approach to teaching professional English are
identified.
Ключові слова: контекст, контекстне навчання, контекстний підхід, студенти-соціологи.
23. Солодкая А. К. ГОТОВНОСТЬ УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА К КРОССКУЛЬТУРНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: КРИТЕРИИ КРОССКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В статье определяются характеристики личности, находящейся на «границе
разных мышлений и культур», которые фиксируются в ее готовности к
осуществлению кросскультурного взаимодействия.

У статті даються характеристики особистості на «перехресті культур», які
відбиваються у її готовності до здійснення кроскультурної взаємодії

The article deals with characteristics of personality across cultures which are reflected
in readiness for cross cultural interaction
Ключові слова: кроскультурна взаємодія, готовність до здійснення кроскультурної взаємодії, кроскультурна компетентність, етнічна толерантність.
24. Філіпп’єва О. А. РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВ’Я
Розгляд та вивчення основних питань харчування як основи життєдіяльності
людини потребує ретельного наукового аналізу всіх компонентів цього
фізіологічного процесу. У статті розглядаються питання розвитку та
становлення сучасної системи раціонального харчування та основні педагогічні
підходи до виховання культури харчування

Рассмотрение и изучение основных вопросов питания как основы
жизнедеятельности человека требует тщательного научного анализа всех
компонентов этого физиологического процесса. В статье рассматриваются
проблемы развития и становления современной системы рационального
питания и основные педагогические подходы к воспитанию культуры питания.

Analysing and studying of the main problems of nutrition as the basis of people’s
health demands close scientific analysis of all the components of this physiological
process. The article deals with the problem of formation and development of the modern
system of rational nutrition and the main approaches to the education of nutrition culture.
Ключові слова: антична (кровотворна) теорія харчування, класична теорія збалансованого харчування, нова теорія збалансованого харчування (функціонально-гомеостатична), раціональне харчування, теорія адекватного харчування,
25. Швець М. М. ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Статтю присвячено проблемі формування самоосвітньої компетентності
студентів. Автором розмежовано поняття «компетенція» та «компетентність»
та подано визначення самоосвітньої компетентності.

Статья посвящена проблеме формирования самообразовательной компе-тентности студентов. Автором сделано разграничение понятий «компетенция»
и «компетентность». Дано определение самообразовательной компетентно-сти.

The article deals with the problem of students’ self-education. Terms «competence»
and «self-educational competence» are defined and definition of self-educational
competence is given.
Ключові слова: компетенція, компетентність, самоосвіта, самоосвітня компетентність.
26. Шевчук Т. О. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ВИРАЖЕННЯ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ ПОЗИЦІЇ І ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ
У статті розглядаються методологічні проблеми оцінки екологічності
комунікативної компетентності викладача як вираження його педагогічної
позиції. Представлено розуміння духовності як екзистенціальної характеристики
людини, сутнісного атрибуту, що надає людині відчуття цілісності та
інтегрованості, а педагогічна позиція розглядається як виявлення трансцендентної
позиції викладача, у якій виявляється його духовна сутність.

В статье рассматриваются методологические проблемы оценки, коммуни-кативной компетентности преподавателя как выражения его педагогической
позиции. Представлено понимание духовности как экзистенциальной характеристики
человека, сущностного атрибута, придающего человеку ощущения целостности
и интегрированности, а педагогическая позиция рассматривается как
выявление трансцендентной позиции педагога, в которой обнаруживается его
духовная сущность.

Methodological problems of the assessment of communicative competence of a
teacher as the expression of his pedagogical position is considered. Understanding of
spirituality as an existential feature of a person, his essential characteristics, that gives a
man a sense of completeness and integrity, is submitted. Pedagogical position is
regarded as the expression of transcendential position of a teacher which shows his
spiritual nature.
Ключові слова: духовність, трансцендентна позиція, педагогічна позиція, комунікативна компетентність.
27. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ