РОЗДІЛ І. УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Заскалєта С. Г. Аналіз нормативно-правової бази України щодо професійної підготовки фахівців аграрної галузі у контексті процесу євроінтеграції
У статті здійснюється аналіз нормативно-правової бази України щодо профе-
сійної підготовки фахівців аграрної галузі у контексті процесу євроінтеграції.
Автор висвітлює напрями і перспективи співробітництва України з країнами
Європейського Союзу в галузі освіти та професійної підготовки фахівців аграрної
галузі.

В статье анализируется нормативно-правовая база Украины, которая касается
профессиональной подготовки специалистов аграрной сферы в контексте
процесса евроинтеграции. Автор освещает направления и перспективы
сотрудничества Украины со станами Европейского Союза в области образования и
профессиональной подготовки специалистов аграрной сферы

The article deals with the problem of vocational education of specialists of agrarian
brunch. The author shows the main ways of solving this problem. It is emphasize that it is
actual question to adopt Ukrainian system of vocational training to European and use the
experience of the countries of EU.
Ключові слова: професійна підготовка фахівців, європейський освітній простір, неперервна професійна освіта, освіта упродовж життя.
2. Солодка А. К. Крос-культурне дослідження взаємодії у вищій освіті

Стаття присвячена експериментальному дослідженню взаємодії у вищих
авчальних закладах. Аналізуються зумовлені культурою відмінності цінностей
та їх відображення у взаємодії «викладач-студенти».
Статья посвящена экспериментальному исследованию взаимодействия в
ысших учебных заведениях. Анализируются культурой обусловленные ценности
их отражение во взаимодействии «преподаватель-студенты».
This article investigates the character of teacher-student interaction in higher educations,
alues that foreigners from different nations arrive with and how they experience the
ifference. These findings can be related to broader notions of cultural different values in
rder to discuss their reflection in higher education taking into account cross-cultural
nteraction.
Ключові слова: крос-культурна взаємодія, освітні цінності, крос-культурний досвід.
3. Путіловська Н. Б. Місце комунікативної культури в професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя
У статті розглядається проблема ролі та місця комунікативної культури в
процесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя.
В статье рассматривается проблема роли и места коммуникативной культуры
в процессе профессионально-педагогической подготовки будущего учителя.
This paper considers the problem of the role and place of the communicative
culture in the process of professional and pedagogicalpreparation of future teachers.
Ключові слова: комунікативна культура, професійно-педагогічна підготовка, вчитель, спілкування.
4. Філіпп’єва О. А. Функції вищої педагогічної освіти у підготовці майбутніх педагогів до валеологічного виховання учнів
Розглянуто роль і місце валеологічного виховання у навчальному процесі.
Виокремлено основні цілі та завдання вищої педагогічної освіти у даному
напрямку. Визначено функції вищої педагогічної освіти в галузі валеологічного
виховання та проаналізовано форми і прийоми його реалізації.
Рассмотрена роль и место валеологического воспитания в учебном процессе.
Выделены основные цели и задачи высшего педагогического образования в
данном направлении. Определены функции высшего педагогического образования
в области валеологического воспитания и проанализированы формы и приемы
его реализации.
The role and place of valeological educationis is described. The main aims and tasks
of higher education in this respect are outlined. The functions of higher pedagogical
education in the sphere of valeological education are described.

Ключові слова: валеологічне виховання, вчитель початкових класів, соціальний педагог, функції вищої педагогічної освіти.
5. Ковнір О. І. Політична соціалізація курсантів вищих морських навчальних закладів I-II рівнів акредитації в контексті становлення в Україні громадянського суспільства
У статті досліджуються особливості політичної соціаліації курсантів вищих
морських навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Політична соціалізація
означеної категорії студіюючої молоді розглядається як частина професійної і
загальної культури, у тому числі й політичної, майбутніх офіцерів морського
флоту, що покликана забезпечити їхню активну участь як у розбудові
демократичного суспільства в Україні, так і репрезентативну роль як
повноважного представника нашої держави у світі.
В статье исследуются особенности политической социалиации курсантов
высших морских учебных заведений I-II уровней аккредитации. Политическая
социализация этой категории учащейся молодежи рассматривается как часть
профессиональной и общей культуры, в том числе и политической, будущих
офицеров морского флота, призванной обеспечить их активное участие как в
построении демократического общества в Украине, так и репрезентативную
роль как полномочного представителя нашего государства в мире.
The article studies the peculiarities of political socialization of cadets of marine higher
educational establishments I-II levels of accreditation. Political socialization of the
designated training youth category reviewed as part of professional and general culture of
future marine officers, including political one, which aims to ensure their active
participation both in building a democratic society in Ukraine and a representative role as
the authorized representative of our country in the world.
Ключові слова: громадянське суспільство, політична соціалізація, політична культура, курсанти вищих морських навчальних закладів.
6. Нєпєіна Г. В. Формування готовності студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності
Дана стаття присвячена проблемі надання визначення поняттю «готовність
студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній
діяльності». Також у статті наведено аналіз понять «готовність» та «готовність
до діяльності» визначено компоненти, покладені за основу готовності майбутніх
екологів до реалізації стратегії сталого розвитку в професійній діяльності та
принципи майбутньої професійної діяльності студентів-екологів.

Данная статья посвящена проблеме определения понятия «готовность
студентов-экологов к реализации стратегии устойчивого развития в
профессиональной деятельности». Также в статье приведен анализ понятий
«готовность» и «готовность к деятельности» определены компоненты,
положенные в основу готовности будущих экологов к реализации стратегии
устойчивого развития в профессиональной деятельности и принципы будущей
профессиональной деятельности студентов-экологов.

This article deals with the problem of definition of the concept «the readiness of
students-ecologists to implementation of the sustainable development strategy in
professional activity». Also in this article the analysis of the concepts of «readiness» and
«readiness for activity» is given the components, which imposed on the basis of future
ecologists readiness to implement sustainable development strategy in professional
activity, and the principles of the future students-ecologists professional activity are defined.
Ключові слова: освіта, сталий розвиток, освіта для сталого розвитку, готовність, готовність до професійної діяльності, формування готовності, готовність студентів-екологів до реалізації стратегії сталого розвитку у професійній д
7. Єрмакова І. П. Модель підготовки майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у професійній діяльності
У статті обґрунтовано модель підготовки майбутнього вчителя
суспільствознавчих дисциплін до використання дослідницької технології у
професійній діяльності як цілісна система науково-методичного забезпечення.
В статье обоснована модель подготовки будущего учителя обществоведческих
дисциплин к использованию исследовательской технологии в профессиональной
деятельности как целостная система научно-методического обеспечения.
The article is grounded model of preparation of a future teacher of social science
disciplines for applying the research technology in professional activity as an integral
system of scientific and methodological support.
Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін, готовність майбутнього вчителя суспільство-знавчих дисциплін до використання дослідницької технології, модель.
8. Ігнатюк О А., Сладких І. А. Сутність поняття «готовність студентів-іноземців груп довузівської підготовки до навчання у вищих технічних навчальних закладах»
У статті обґрунтовано сутність поняття «готовність студентів-іноземців
груп довузівської підготовки до навчання у ВТНЗ». Визначено структурні
компоненти дефініції, її критерії, показники, встановлений їхній взаємозв’язок.
Наведений аналіз підкреслює багатоплановість психологічних, педагогічних,
філософських і соціологічних досліджень поняття «готовність».
В статье обоснована сущность понятия «готовность студентов-иностранцев групп довузовской подготовки к обучению во ВТУЗах». Выделены
компоненты структуры определения, критерии, показатели и установлена их
взаимосвязь. Представленный анализ подчеркивает многоплановость
психологических, педагогических, философских и социологических исследований
понятия «готовность».
The essence of the concept of «readiness of foreign students in groups preparation for
training in the higher technical schools» has been proved in the article. Components of
structure of definition, criteria, parameters are allocated and their interrelation is
established. The presented analysis emphasizes diversity of psychological, pedagogical,
philosophical and sociological researches of concept «readiness».
Ключові слова: вищі технічні навчальні заклади, готовність до навчання, довузівська підготовка, студенти-іноземці, структура готовності.
РОЗДІЛ ІІ. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
9. Васильєв Я. В. Проблема предмету науки «Соціальна робота»
У статті розглядаються проблеми визначення предмету науки «Cоціальна
робота», для чого проведений теоретичний аналіз визначень, а також зіставлено
кількісні показники ролей і функцій соціальних працівників. Пропонується власне
визначення предмету науки на основі провідної ролі саморозвитку особистості.
В статье рассматриваются проблемы определения предмета науки
«Социальная работа», для чего проведен теоретический анализ определений, а
также сопоставлены количественные показатели ролей и функций социальных
работников. Предлагается собственное определение предмета науки на основе
ведущей роли саморазвития личности.
In the article the problems of determination of the article of science are examined
«Social work», what the theoretical analysis of determinations is conducted for, and also
the quantitative indexes of roles and functions of social workers are confronted. Own
determination of the article of science is offered on the basis of leading role of
саморозвитку of personality.
Ключові слова: соціальна робота, ролі і функції соціальних працівників, процеси саморозвитку особистості, надання допомоги.
10. Бернацька О. Б. Психодинаміка самостійного вчинку учнів 9-12 років в арттерапевтичному просторі
Cтаттю присвячено детальному вивченню феномену психодинаміки
самостійного вчинку учнів 9-12 років в арттерапевтичному просторі.
Психодинаміка вчинку може розглядатися як глибинна внутрішня детермінація
дій дитини у ситуації вибору. Стаття розкриває вплив поняття первинного
символізму як синтетичної функції та його впливу на процес рефлексії. Також
розглянуто питання про функціональність арттерапевтичного простору на
прикладі психодинаміки переживань учнів 9-12 років інтернатного закладу, що
представлені у виконаних творчих роботах.
Статья посвящена подробному изучению феномена психодинамики самостоя-тельного поступка учеников 9-12 лет в арттерапевтическом пространстве.
Психодинамика поступка рассматривается как глубинная внутренняя
детерминация действий ребенка в ситуации выбора. Статья раскрывает
влияние первичного символизма как синтетической функции и ее влияние на процесс
рефлексии. Также рассмотрены вопросы о функциональности арттерапевти-ческого пространства на примере психодинамики переживаний учащихся
интернатного учреждения 9-12 лет, которая проявилась в их творческих работах.
The article is devoted to a detailed study of psychodynamics phenomenon of pupils
self-action, aged 9-12 years, in art therapy space. The psychodynamic of the act is
regarded as the deep inside determination of child’s actions in the situation of choice. The
article reveals the influence of primary symbolism as the synthetic function and reveals its
influence on the process of reflection. Also the functionality of art therapy space is
considered on the example of psychodynamics of students boarding school experience
aged 9-12 years, which was reflected in their creative works.
Ключові слова: «вчинкова самостійність», «рефлексія», «здатність до вибору», «ідентифікація», «ініціювання», «автентичне переживання», «первинний символізм», «арттерапевтичний простір», «психодинаміка підсвідомого автора».
11. Лупиніс Т. Б. Рівні, критерії та показники сформованості інформаційної компетентності магістрантів соціальної роботи
У статті розглянуто характерні для інформаційної компетентності
магістрантів соціальної роботи рівні, критерії та показники, обґрунтовано
потреба у формуванні інформаційної компетентності як необхідного елементу в
повсякденному використанні, в процесі навчання, так і для майбутньої
професійної діяльності.
В статье рассмотрены характерные для информационной компетентности
магистрантов социальной работы уровни, критерии и показатели, обоснована
потребность в формировании информационной компетентности как необходимого
элемента в повседневном использовании, в процессе обучения, так и для будущей
профессиональной деятельности.
In article are considered characteristic for information competence of undergraduates
of social work level, criterion and indicators, well-founded requirement for formation of
information competence as necessary element in daily use, in the course of training, and
for the future professional work.
Ключові слова: інформаційна компетентність, магістранти соціальної роботи, університетська система освіти, сталий розвиток.
12. Горкуша Є. В. Інклюзивне навчання молоді з вадами зору в контексті сталого розвитку університетської освіти
У статті розглянуто питання інклюзивного навчання молоді з вадами зору в
контексті сталого розвитку університетської освіти. Запропоновано створення
відповідних умов для задоволення освітніх потреб молоді з вадами зору з
урахуванням їхніх можливостей і потреб.
В статье рассмотрены вопросы инклюзивного обучения молодежи с нарушениями
зрения в контексте устойчивого развития университетского образования.
Предложено создание соответствующих условий для удовлетворения образо-вательных потребностей молодежи с нарушениями зрения с учетом их
возможностей и потребностей, университетское образование.
The article is devoted to the questions of inclusive study of young people with visual
impairments in the context of sustainable development of university education. Proposed
creation of appropriate conditions to meet the educational needs of young people with
visual impairments taking into account their possibilities and needs is proposed.
Ключові слова: інклюзивне навчання, інклюзивна освіти, сталий розвиток, молодь із вадами зору, університетська освіта.
13. Подвальна Н. В. Аналитически-ориентированная индивидуальная арт-терапия с детьми в преодолении последствий депривации
Cтаттю присвячено впливу ігрової арт-терапії на корекцію наслідків
деприваційного досвіду у дітей. Визначено якісні характеристики спонтанної ігрової
діяльності дітей у створенні піскових композицій та візуальної творчої роботи.
Узагальнення власних спостережень за спонтанною діяльністю дітей в
ігровому кабінеті у відповідності до типології впливу на дитину деприваційних
наслідків, дозволяє розкрити взаємозв’язок між наявністю дериваційної травми у
дітей та особливостями їхньої ігрової діяльності. Також визначено особливості
психодинаміки переживань дитини та наданий їм аналітичний коментар.
У статті представлено детальну ілюстрацію теоретичних положень
випадками з практики психолога-арттерапевта.
Статья посвящена влиянию игровой арт-терапии на коррекцию последствий
депривационного опыта у детей. Описаны качественные характеристики
спонтанной игровой деятельности детей при создании песочных композиций и
визуального творчества.
Обобщение наблюдений за спонтанной деятельностью детей в игровом
кабинете в соответствии с типологией влияния депривационных последствий
позволяет раскрыть взаимосвязь между наличием депривационной травмы и
особенностями игровой деятельности у детей. Также определены особенности
психодинамики переживаний ребенка с аналитическим коментарием.
В статье представлена детальная иллюстрация теоретических положений
случаями из практики психолога-арт-терапевта.
The article is devoted to the influence of the game art therapy to correct the effects of
children’s deprivation experience. Author describes the quality characteristics of the
spontaneous game activity of children creating sand compositions and visual art.
Generalization of the observation of spontaneous children’s activity in the game room
according to the typology of influence deprivation effects can reveal the relationship
between the existance of deprivation injuries and characteristics of children’s play
activities. Also features of psychodynamic of child experiences were identified with
analytical comments.
The article presents a detailed illustration of theoretical thesis throgh cases from the
practice of a art therapy psychologist.
Ключові слова: дериваційний досвід, спонтанна ігрова діяльність, аналітично-орієнтований супровід, психодинаміка переживань, піскова композиція та візуальна творчість.
РОЗДІЛ ІІІ. КУЛЬТУРА ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК
14. Кузнецова О. А. Вплив міжособистісної взаємодії на моральне самовизначення особистості у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів
У статті розглянуто основні парадигми міжособистісної взаємодії у контексті
впливу на моральне самовизначення особистості у педагогічному процесі вищих
навчальних закладів.
В статье рассмотрены основные парадигмы межличностного взаимодействия в
контексте влияния на нравственное самоопределение личности в педагогическом
процессе высших учебных заведений.
In the article the basic paradigms of interpersonality co-operation are considered in
the context of influence on moral self-determination of personality in the pedagogical
process of higher educational establishments.
Ключові слова: міжособистісна взаємодія, моральне самовизначення, навчально-виховний процес.
15. Антонішина В. Л. СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті викладено результати структурного аналізу поняття креативність.
Розглядаються структурні компоненти креативності, критерії оцінки, показники
і рівні її сформованості.
В статье изложены результаты структурного анализа понятия креативность.
Рассматриваются структурные компоненты креативности, критерии оценки,
показатели и уровни ее сформированности.
The article contains the results of the structural analysis of the concepts of creativity.
The structural components of creativity, assessment criteria, indicators and its levels of constraint.
Ключові слова: креативність, структурні компоненти поняття креативність, критерії оцінки креативності, показники і рівні сформованості креативності.
16. Чабаненко І. А. ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ ЦIННIСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ IНШОI СТАТI ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТI
Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасності: формуванню у
сучасної молоді ціннісного ставлення до представників іншої статі.
Висвітлюється досвід організації позакласної виховної діяльності у технікумі
щодо вирішення поставленої проблеми.
В статье рассматривается одна из актуальних проблем современности:
формирование у современной молодежи ценностного отношения к противо-положному полу. Освещается опыт организации внеклассной воспитательной
работы в техникуме по решению поставленной проблемы.
The article is dedicated to one of the urgent problems of the present and forming of
the value attitude to the representatives of contrary sex at the contemporary youth. The
methods of organization of out-of-school educational activities the technical schools
concerning the solution of stated problem are considered.
Ключові слова: цінність,ціннісне ставлення до жінки.
17. Ольховська М. В. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
У статті розглядається специфіка формування самоосвітньої компетентності
майбутніх інженерів-педагогів. На основі аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури визначено стан розробленості цієї проблеми в сучасних
наукових дослідженнях та розкрито специфіку формування самоосвітньої
компетентності майбутніх інженерів-педагогів.

В статье рассматривается специфика формирования самообразовательной
компетентности будущих инженеров-педагогов. На основе анализа философской,
психолого-педагогической литературы определено состояние разработанности
этой проблемы в современных научных исследованиях и раскрыта специфика
формирования самообразовательной компетентности будущих инженеров-педагогов.
The article deals with the peculiarity of formation of self-educational competence of
future engineer-pedagogues. Based on the analysis of philosophical, psychological and
pedagogical literature the development of the problem of formation of self-educational
competence of future engineer-pedagogues in modern scientific researches was
investigated and its peculiarity was figured out.
Ключові слова: інженер-педагог, компетентність, самоосвітня компетентність, специфіка.
18. Базарова К. В. СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КУЛЬТУРИ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖІВ
У статті йдеться про формування культури ділових відносин молодших
спеціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу. Автор
аналізує складові компоненти культури ділових відносин студентів коледжу і
зосереджує увагу на необхідності створення педагогічних умов формування
ділової культури у навчально-виховному процесі.

Статья посвячена формированию культуры деловых отношений младших
специалистов-товароведов в учебно-воспитательном процессе колледжа. Автор
анализирует составляющие компоненты культуры деловых отношений
студентов, сосредоточивает внимание на необходимости создания педагогических
условий формирования деловой культуры в учебно-воспитательном процессе.
The article is devoted to forming of young commodity specialists’ business
relationships culture in the academic process of college. The author analyzes the
components of business relationships culture of students and draws attention to the
necessity of creating of pedagogical conditions of forming business relationships culture
in the academic process.
Ключові слова: культура ділових відносин, молодші спеціалісти-товарознавці, компоненти ділової культури.
19. Мороз Т. О. ВИКОРИСТАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПОНЕНТИ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ
У статті розглядається специфіка використання загальнокультурної
компоненти як засобу естетичного розвитку студентів. Запропонована
методика на матеріалі традицій народів світу дозволяє, на думку автора,
розглядати освіту та виховання у загальнокультурному аспекті вивчення
взаємодії і взаємовпливу різних культур шляхом використання загальнокультурної
компоненти в процесі вивчення спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій
школі.
В статье рассматривается специфика использования общекультурной
компоненты как средства естетического воспитания студентов. Экспери-ментальная методика, разработанная на материале традиций народов мира,
позволяет, по мнению автора, рассматривать образование и воспитание в
общекультурном аспекте изучения взаимодействия и взаимовлияния разных
культур путем активизации и использования общекультурной компоненты в
процессе изучения гуманитарных дисциплин по специальности в высшей
школе.
The article is devoted to the specific use of general cultural component as the method
of aesthetic education in high school. Suggested methodics based on world’s customs
and traditions allows, in opinion of the writer, to esteem education and bringing-up
processes in general-cultural aspect of interaction different culture’s learning by using the
general cultural component in the process of teaching special humanitarian courses in
high school.
Ключові слова: Ключові слова: загальнокультурна компонента, загальнокультурні цінності, традиція, культурні смисли.
20. Литвиненко О. М. ГУМАНІСТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ, ІІ ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)
У статті розглядаються актуальні питання дослідження досвіду розвитку
жіночих навчальних закладів, гуманістичних ідей жіночої освіти і сучасного їх
використання у педагогічному процесі у контексті оновлення сучасної системи
виховання у середній школі, що дозволить сприяти відродженню культури
статевих взаємин сучасної молоді.
В статье рассматриваются актуальные вопросы исследования опыта
развития женских учебных заведений, гуманистических идей женского образования и
современного их использования в педагогическом процессе в контексте
обновления современной системы воспитания в средней школе, которая
позволит способствовать возрождению культуры половых взаимоотношений
современной молодежи.
This article discusses current issues of research experience of female education,
humanistic ideas of female education and their contemporary use in the educational
process in the context of updating the current system of education in high school, which
will help revitalize the culture of sexual relationships today's youth.
Ключові слова: гуманістична педагогіка, жіноча освіта, гендерні ролі, гуманізація навчально-виховного процесу, гендерне виховання.
РОЗДІЛ IV. ОСВІТА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
21. Фатєєва Д. М. Проблеми впровадження медіаосвітніх технологій у процес підготовки майбутніх політологів
У статті розглядаються основні проблеми, труднощі та перешкоди щодо
впровадження медіаосвітніх технологій у процес професійної підготовки майбутніх
політологів в умовах вищої школи України. Автором також аналізуються шляхи
розв’язання цих проблем, які можуть полегшити запровадження медіаосвітніх
технологій.
В статье рассматриваются основные проблемы, трудности и препятствия
касательно внедрения медиаобразовательных технологий в процесс
профессиональной подготовки будущих политологов в условиях высшей школы
Украины. Автором также анализируются основные пути решения этих проблем,
которые могут облегчить внедрение медиаобразовательных технологий.
This article deals with problems, difficulties and obstacles of the implementation of
media-educational technologies in the process of future politologists’ professional training
in higher education in Ukraine. The author also analyzes the main ways of these
problems’ solution which can facilitate the implementation of media-educational technologies.
Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, медіанавчання, інформатизація, майбутні політологи.
22. Кірей К. О. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МУЛЬТИМЕДІА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «МЕНЕДЖМЕНТ»
На сучасному етапі розвитку та розповсюдження інформаційно-телекомунікаційних технологій (ІТКТ) не втрачає актуальності проблема
активного залучення засобів ІТКТ до процесу навчання студентів ВНЗ. Одними з
найперспективніших засобів ІТКТ для впровадження у ВНЗ є мультимедійні
навчальні програмні засоби. Метою статті є висвітлення на прикладі дисципліни
«Комп’ютерні мережі та телекомунікації» методичних прийомів використання
засобів мультимедіа у процесі проведення лекцій для студентів спеціальностей
«Менеджмент». За допомогою пропонованих методичних прийомів можна вирішити
певні дидактичні завдання, а саме: підвищити рівень сприйняття та розуміння
навчальної інформації, підвищити інтерес з боку студентів до навчального
матеріалу, залучити студентів під час прослуховування лекції до активної
навчальної діяльності.
На современном этапе развития и распространения информационно-телекоммуникационных технологий (ИТКТ) не теряет актуальности проблема
активного использования средств ИТКТ в процессе обучения студентов ВУЗ.
Одними из наиболее перспективных средств ИТКТ для использования в ВУЗ
являются мультимедийные учебные программные средства. Целью статьи
является изложение на примере дисциплины «Компьютерные сети и
телекоммуникации» методических приемов использования средств мультимедиа
в процессе проведения лекций для студентов специальностей «Менеджмент». С
помощью предлагаемых методических приемов можно решить определенные
дидактические задания, а именно: повысить уровень восприятия и понимания
учебной информации, повысить интерес со стороны студентов к учебному
материалу, привлечь студентов во время прослушивания лекции к активной
учебной деятельности.
At the modern stage of development and dissemination of information and
telecommunication technologies (ITT) the vital issue of active use of ITT in the
educational process for students in the university remains. One of the most prospective
means of ITT for using in a university is multimedia learning programs. The goal of the
article is discussing methods of use of multimedia means in the process of conducting
lectures for students of Management based on the experience of «Computer networks
and telecommunications» discipline. Certain didactic tasks can be solved by using the
offered methodological tools, specifically, increase students’ level of perception and
understanding of learning material, increase the students’ interest to educational material
and engage students during the lectures to active learning activity.
Ключові слова: професійні знання, майбутні менеджери, активні методи навчання, мультимедіа, мультимедійні навчальні програмні засоби, комп’ютерні мережі і телекомунікації.
РОЗДІЛ V. ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
23. Сажко Л. А. ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті розглядається проблема формування іншомовної комунікативної
компетентності студентів мовних спеціальностей, уточнюються цілі навчання
іншомовного говоріння. Аналізуються сучасні технології навчання іноземних мов,
серед яких: навчання у співробітництві, метод проектів та ігрова діяльність.
В статье рассматривается проблема формирования иноязычной
коммуникативной компетентности студентов языковых специальностей,
уточняются цели обучения иноязычного говорения. Анализируются современные
технологии обучения иностранным языкам, среди которых: обучение в
сотрудничестве, метод проектов, игровая деятельность.
This article deals with the problem of foreign language communicative competence
development by language speciality students, the aims of speaking skills teaching are
making more precise. Such modern technologies of foreign languages teaching as
learning in interaction, project method, games activity are analyzed.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, цілі навчання, технології навчання, навчання у співробітництві, метод проектів, ігрова діяльність.
24. Артюхова О. В. ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Статтю присвячено вирішенню проблем іншомовної підготовки студентів-нефілологів до міжкультурної взаємодії. Автор намагається спрогнозувати
подальші напрями їхньої іншомовної підготовки з опорою на основні положення
Програми з англійської мови для професійного спілкування.
Статья посвящена решению проблем иноязычной подготовки студентов-нефилологов к межкультурному взаимодействию. Автор пытается спрогно-зировать дальнейшие направления их иноязычной подготовки с опорой на
основные положения Программы по английскому языку для профессионального
общения.
The article is devoted to solving of the problem of non-philological students’ readiness
for intercultural cooperation. The author tries to forecast the further directions of their
foreign language training based on the main ideas of the Program «English for
Professional Communication».
Ключові слова: іншомовна підготовка, студенти нефілологічних спеціальностей, міжкультурна взаємодія, професійне спілкування.
25. Шиян Т. В. ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЗАСОБАМИ ДИСЦИПЛІНИ «БІЗНЕС-КУРС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ»
У статті визначаються завдання, які конкретизують мету формування
соціокультурної компетенції студентів філологічних факультетів та
окреслюються шляхи їх реалізації на заняттях з бізнес-курсу англійської мови.

В статье определены задания, которые конкретизируют цель формирования
социокультурной компетенции студентов филологических специальностей, и
представлены пути их реализации на занятиях по бизнес-курсу английского
языка.
The article identifies the tasks which particularize the objective of the formation of
linguistics students’ sociocultural competence the ways of their realization in the course
of Business English teaching are defined.
Ключові слова: соціокультурна компетенція, міжкультурна комунікація, соціально-економічні явища, лінгвістичні маркери, комунікативний підхід.
26. Мелінчук Н. В. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ Г. ФОН КЛЯЙСТА «ПРИНЦ ФРІДРІХ ГОМБУРЗЬКИЙ» ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЇХ У ПЕРЕКЛАДІ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано стилістичні особливості драми «Принц Фрідріх
Гомбурзький» видатного німецького письменника-романтика Г. фон Кляйста та
збереження їх у перекладі Б. Пастернаком. Драма створена письменником у
другий період його творчості протягом зими 1809-1810 рр. Матеріалом для
драми Г. фон Кляйста «Принц Фрідріх Гомбурзький» слугують історичні події з
історії Німеччини, де драматургом зображено їх вплив на подальшу долю країни.
Особливість ідіостилю Г. фон Кляйста у драмі «Принц Фрідріх Гомбурзький»
полягає у тому, що головна ідея сконцентрована письменником на образі
правителя та боротьбі німців за національне визволення. Автором статті
запропоновано вправи перекладацького спрямування для бакалаврів філології ВНЗ.
В статье проанализированы стилистические особенности драмы «Принц
Фридрих Гомбургский» известного немецкого писателя-романтика Г. фон
Клейста и сохранение их в переводе Б. Пастернаком. Драма создана писателем
во второй период его творчества на протяжении зимы 1809-1810 гг.
Материалом для драмы Г. фон Клейста «Принц Фридрих Гомбургский» служат
исторические события из истории Германии, где драматургом изображено их
влияние на дальнейшую судьбу страны. Особенность идиостиля Г. фон Клейста
в драме «Принц Фридрих Гомбургский» состоит в том, что главная идея
сконцентрирована писателем на образе идеального правителя и борьбе немцев
за национальное освобождение. Автором статьи представлены упражнения
переводческого направления для бакалавров филологии ВУЗ.
The given article presents a stylistic analysis of the drama «Prince Fridrich Gomburg»
written by a famous German romantic writer G. Kleist as well as itsreproduction in the
translation by B. Pasternak. The drama was written by the writer in the second period of
his activity during winter-time of 1809-1810. G. Kleist used historic events from the history
of Germany as the main material and shows their influence on further development of the
country. The peculiarity of the individual style of G. Kleist in the drama «Prince Fridrich
Gomburg» clearly seen in the description of the character of an ideal leader in the
struggle of Gerrman people for the liberation of their country. The author of the given
article presents herewith exercises to train translation for the Bachelors of science of the
higher Educational Establishments.
Ключові слова: драма, ідіостиль, німецький романтизм, оригінал, переклад, письменник-романтик, перекладацька компетентність, стилістичні особливості.
27. Макушин Ю. А. РЕЛІГІЯ ЯК ДЖЕРЕЛО МИСТЕЦТВА
У статті пропонується матеріал для підтвердження тези про значущість
своєрідного взаємозв’язку між релігією і мистецтвом, який за певних історичних
умов сприяв виникненню нового естетичного і художнього середовища завдяки
творчості митців. У запропонованому історико-культурному огляді автор
наводить приклади шедеврів світового мистецтва, створених під впливом
релігійних та високодуховних почуттів.
В статье обсуждается материал о значимости своеобразной взаимосвязи
между религией и искусством, которая в определенных исторических условиях
содействовала возникновению новой эстетической и художественной среды
посредством творчества художников. В предлагаемом обзоре автор приводит
примеры шедевров мирового искусства, созданных под влиянием религиозных и
высокодуховных чувств.
The article discusses the significance material peculiar relationship between religion
and art, which, in certain historical conditions contributed to the emergence of a new
aesthetic and artistic environment through the work of artists. In this review, the author
gives examples of the masterpieces of world art, created under the influence of religious
and highly spiritual senses.
Ключові слова: релігія, мистецтво, скульптура, живопис, музика, твори мистецтва, художньо-образна форма, філософія.
28. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ