ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ
1. Сисоєва С. О Інтерактивне навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти
У статті розглядаються інтерактивні технології навчання дорослих, а саме:
поняття «інтерактивне навчання», «інтерактивна технологія» для дорослих учнів
поняття інтерактивності для систем дистанційного навчання дорослих критерії
ефективності та етапи розробки інтерактивних технологій навчання дорослих.

In the article the interactive technology of adult education, namely: the concept of
«interactive learning», «interactive technology» for adult students, the concept of interactivity
of distance learning for adults, performance criteria and stages of development of
interactive teaching adults.
Ключові слова: навчання дорослих, інтерактивне навчання, інтерактивні техно- логії, система дистанційного навчання, критерії ефективності, етапи розробки.
2. Ковальчук В. В., Паньков М. І. Методологічне обгрунтування зближення природничих і гуманітарних наук
Статтю присвячено дослідженню становлення методологічних засад однієї з
пріоритетних галузей гуманітарного знання – філософії освіти. Запропоновано
концепцію методологічних засад філософії освіти, на рівні якої передбачається
подолання проблем сучасної освітньої діяльності та розвиток гуманітарного знання
в цілому, оскільки поняття «освіта людини» є полем перетину між собою різних
галузей знання. Суть концепції полягає у формулюванні структурних елементів
філософії освіти на основі виявлення та аналізу існуючих протиріч і парадоксів у
сучасній освітній діяльності.

The article is dedicated to the research of the formation of methodological foundations
one of the field of humane knowledge that takes priori ty philosophy of education. The
concept of methodological reasons philosophy of education is worked out. The overcoming of
the problems of modern educational activities and the development of humane sphere as
a whole is supposed as long as human education as the point of intersection of different
fields of knowledge. The concept essence is depicted in formation of the structural elements
of philosophy of education on the basis of determination and analysis of existing contradictions
and paradoxes in the educational activities.
Ключові слова: гуманітарне пізнання, методологічні засади, ціннісні орієнтації, аспекти освіти, протиріччя, парадокси, структура, самовдосконалення, творчість, творчий потенціал.
3. Мачинська Н. І. Впровадження ігрових технологій навчання у практику підготовки майбутніх магістрів
Статтю присвячено проблем виникнення та розвитку гри як однієї з провідних
видів діяльності. Автором здійснено порівняльний аналіз гри та ігрової технології,
розкрито структуру гри та ігрової діяльності, обґрунтовано доцільність вико-
ристання ігрових технологій у підготовці майбутніх фахівців в умовах магістра-
тури.

The article is devoted the problem of the origin and development of the game as one
of the leading activities. The author made the comparative analysis of the game and game
technology, and exposed the structure of the game and game activities, grounded the feasibility
of using gaming technology in the preparation of future specialists in magistracy.
Ключові слова: педагогічна технологія, гра, ігрова технологія, структура гри, компетентнісний підхід.
4. Клименко Л. О. Формування енергозберігаючих компетентностей учителів та учнів
Енергозбереження – раціональне енергоспоживання та природокористування.
Енергозберігаюча освіта – одна із домінантів сучасної післядипломної педагогічної
освіти. У статті йдеться про засоби й методи формування енергозберігаючих
компетентностей учителів та учнів.

Energy Saving means rational energy consumption and nature use. Energy Saving
Education is one of the dominant in modern postgraduate teacher education. The article
describes means and methods of forming of energy saving competences of teachers and
pupils.
Ключові слова: енергозбереження, раціональне природокористування, компе- тентності, післядипломна педагогічна освіта.
5. Фатєєва Д. М. Ділова гра як засіб підготовки майбутніх політологів до міжкультурного спілкування
У статті автор наводить теоретичне обгрунтування та ділиться власними
доробками з використання сучасних технологій навчання іноземних мов у вищих
навчальних закладах на нефілологічних спеціальностях. У якості однієї з найефек-
тивніших технологій автор пропонує використання ділових ігор у процесі навчання
професійної англійської мови майбутніх політологів.

The author of this article gives theoretical foundation and shares experience concerning
the necessary usage of the modern teaching technologies of foreign languages in the
institutes of higher education at non-philological specialties. As one of the most effective
technologies the author offers business role-plays’ usage in the process of teaching
English to future political scientists.
Ключові слова: міжкультурне спілкування, навчальна комунікативна ситуація, симуляції, полікультурна освіченість, ділова гра.
6. Денищич Т. А. Роль інтерактивних методів і прийомів навчання в удосконаленні комунікативних умінь і навичок майбутніх політологів
У статті розглядається провідна роль інтерактивного навчання як одного із
засобів формування комунікативних умінь і навичок майбутніх фахівців з полі-
тології. Автор подає практичні рекомендації щодо використання інтерактивних
методів і прийомів навчання при вивченні української мови з урахуванням інноваційних
тенденцій у системі університетської освіти.

Тhe article is considered to be the leading interactive teaching role as one of the
realization ways of forming communicative skills and abilities of would-be specialists in
political science. The author provides practical recommendations concerning the usage of
interactive methods and techniques of teaching of Ukrainian language considering innovative
tendencies in the system of university education.
Ключові слова: комунікативні вміння й навички, інтерактивні методи і прийоми, мовленнєва діяльність, говоріння, письмо.
7. Яремчук О. М. Особливості організації самостійної роботи студентів технічних спеціальностей з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
У статті розглядаються питання організації самостійної роботи студентів
технічних спеціальностей та умови підготовки інженерних фахівців у вищих на-
вчальних закладах із врахуванням сучасних вимог до організації навчального процесу.

In the article the questions of organization of independent work of students of
technical specialities and condition of preparation of engineering specialists are examined
in higher educational establishments taking into account modern requirements to
organization of scientific process.
Ключові слова: види самостійної роботи, технічна спеціальність, обов’язкові та вибіркові завдання, інформаційно-комунікаційні технології.
8. Базарова К. Культура ділових відносин молодших спеціалістів як запорука взаєморозуміння і співпраці
У статті йдеться про формування культури ділових відносин молодших спе-
ціалістів-товарознавців у навчально-виховному процесі коледжу. Автор аналізує
стан сформованості культури ділових студентів коледжу і зосереджує увагу на
необхідності врахування вікових особливостей підлітків у навчально-виховному
процесі.


The article is devoted to forming of young commodity specialists’ business relationships
culture in the academic process of college. The author analyzes real conditions of forming
business relationships culture of students and draws attention to the necessity of taking
into consideration teen-ager’s psychological peculiarities.
Ключові слова: культура ділових відносин, молодші спеціалісти-товарознавці, вікові особливості підлітків.
9. Фідірко М. О Розвиток швидкості учнів середніх класів шляхом впровадження оригінальних домашніх завдань
У роботі проведено аналіз методик, що направлені на підвищення рівня швидкісних
якостей учнів середніх класів. Розроблено систему заходів, направлених на
самостійний розвиток швидкісних здібностей учнів цієї вікової групи.


The analysis of methods which are directed on the increase of level of speed qualities
of students of middle classes is conducted. The system of measures, directed on independent
development of speed capabilities of students of this age-dependent group is developed.
Ключові слова: розвиток, учні середніх класів, оригінальні домашні завдання.
10. Ковальчук В. В., Клименко А. М., Возна Т. М. Метод аналогії та порівняння у фундаментальних науках
Статтю присвячено систематизації методів навчання дисциплін природничого
циклу. Запропоновано впровадження принципу аналогій до процесу викладання.
Акцентовано увагу на історіографічних аспектах навчання.

The article is devoted to systematic methods of teaching science disciplines cycle. We
propose the implementation of the principle analogy in the process of teaching. The
attention to historiographical aspects of the training.
Ключові слова: аналогії, навчання, концепція, творчість.
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
11. Гришкова Р. О. Модернізація іншомовної підготовки студентів-нефілологічних спеціальностей у контексті євроінтеграції
У статті розкрито актуальність модернізації іншомовної підготовки студентів
нефілологічних спеціальностей, що зумовлено входженням України в європейський
освітній простір. Автором виявлено педагогічні засади модернізації іншомовної
підготовки студентів та окреслено шляхи їх упровадження в навчально-виховний
процес вищої школи.

In the article the necessity of modernization of foreign language training of non-
philological specialism’s students is disclosed. Pedagogical principles of foreign language
training of non-philological specialism’s students are researched, and the ways of their
implementation in academic process of higher school are described.
Ключові слова: модернізація, іншомовна підготовка, педагогічні засади, євро- інтеграція.
12. Матерньяк М Підхід «Сюжетні лінія» як творча співпраця вчителя-учня у процесі раннього вивчення іноземних мов
Впровадження творчої поведінки для навчання і навчального процесу дозволяє
учням краще використовувати свої здібності. Він вимагає права ставлення вчителя,
які повинні бути здатні і готові відзначити унікальність кожного учня, і які не
повинні боятися небезпеки в результаті реалізації концепції відкритого навчання.
Таке ставлення особливо важливо в процесі раннього навчання іноземних мов. У
статті розглядаються сутність та переваги Сюжет підходу. Ця відкрита концепція,
інтегруючи різні теми навчання і заснований на створенні історії разом, являє
гарний метод творчого вивчення іноземних мов.

The introduction of creative behaviour to learning and teaching process allows
learners to best use their abilities. It requires the right attitude of a teacher, who should be
capable of and willing to notice every learner’s uniqueness, and who should not be afraid
of dangers resulting from the implementation of open teaching concepts. Such an attitude
is especially important in the process of early foreign language learning. The article
focuses on the essence and advantages of the Storyline Approach. This open concept,
integrating various teaching themes and based on creating a story together, presents a
good method of creative foreign language learning.
Ключові слова: підхід «сюжетна лінія», раннє вивчення іноземної мови, творче навчання і викладання.
13. Ганніченко Т. А. Програма формування комунікативної компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти
У статті описано розроблену автором програму формування комунікативної
компетенції майбутніх аграріїв у процесі їх мовної освіти.

The program of formation of future agrarians’ communicative competence in the
process of their linguistic education is described in the article. The program was worked
out by the author of the article.
Ключові слова: програма, комунікативна компетенція, студенти-аграрії, прин- ципи, методи, технології.
14. Кіршова О. В. Психологічні передумови підготовки магістрантів до навчання іноземної мови на основі професійно орієнтованих проектів
У статті визначено психологічні передумови навчання майбутніх викладачів
іноземної мови за допомогою професійно орієнтованих проектів. Запропоновано
виконання магістрантами проектних робіт на практичних заняттях з німецької
мови і розробку проектів із студентами при проходженні педагогічної практики в
університеті.

The article focuses on psychological prerequisites of teaching would-be teachers of
the foreign language in higher institutes of education to create professionally-oriented
projects. There is investigated the process of forming master’s degree students’ professional
skills during their performance of project works in practical classes in German and project
elaboration with students during teaching practice at university.
Ключові слова: магістранти, іншомовна комунікативна компетенція, професійно орієнтовані проекти.
15. Гончарук Ю. В. Основні підходи до визначення змісту іншомовної освіти у ВНЗ України
У статті розглядається зміст понять «освіта», «вища освіта», а також
поняття «зміст освіти». Обґрунтовується нестабільний характер змісту іншомовної
освіти і необхідність вивчення існуючих підходів до визначення змісту іншомовної
освіти у ВНЗ України, аналізу їх доцільності за сучасних умов реформування
системи іншомовної освіти та розробки якісно нового підходу, що об’єднає найкращі
риси існуючих.


The definitions of the concepts «education», «higher education» and «content of
education» are considered in the article. The unstable character of the content of foreign
language education and the necessity of studying the existing approaches to definition of
the content of foreign language education at the higher educational establishments in
Ukraine, analyze of their expedience under modern conditions of reformation of the
system of foreign language education and the development of new-quality approach
which would unite the best sides of existing approaches are grounded.
Ключові слова: освіта, вища освіта, зміст іншомовної освіти, підходи до визначення змісту іншомовної освіти.
16. Козакевич О. О. Використання інформаційних технологій для професійного розвитку студентів-нефілологів
Стаття присвячена питанню використання інформаційних технологій у процесі
навчання англійської мови студентів нефілологічних спеціальностей. Автор розкриває
сутність та важливість інформаційних технологій та демонструє їх застосу-
вання на практиці.


The article deals with the problem of the applying information technologies in the
process of teaching English. The author reveals the essence and importance of information
technologies, and demonstrates their usage in practice.
Ключові слова: інформація, інформаційні технології, інтернет-ресурси, комп’ю- теризація, комп’ютерні технології.
17. Мелінчук Н. В Роль стилістичних засобів у романі Е. Т. А. Гофмана «Эликсир сатаны» та збереження їх у перекладі: метличний аспект
У статті проаналізовано стилістичні засоби у готичному романі відомого
німецького письменника-романтика Е. Т. А. Гофмана «Элексир сатаны» та збе-
реження їх у перекладі. Автором статті запропоновано вправи перекладацького
спрямування для студентів-філологів ВНЗ. Особливість даного роману полягає у
тому, що письменник зобразив двоїстість світу, відкривши для німецьких романтиків
нові можливості зображення та протиставлення реальності та ірреальності.

The article deals with the analysis of the stylistical devices in the gothic novel by the
famous German writer T. Hoffman «Die Elixiere des Teufels» and its conservation in the
translation. The author of the article offers some exercises for the translation to the
students. The peculiarity of the analyzed novel lies in the duality of the Hoffman’s world
and thus new possibilities and methods for Romantic writers of his time.
Ключові слова: готичний роман, ідіостиль, ірреальність, німецький романтизм, оригінал, переклад, перекладацька компетентність, письменник-романтик, стиліс- тичні засоби, реальність.
18. Мироненко В. В Азбука І. П. Деракачова як педагогічна система навчання в початковій школі
У статті аналізується роль азбуки «Українська грамота» І. П. Деркачова при
початковому навчанні грамоті. Створення азбуки в значній мірі зробило вплив на
розвиток початкової освіти в Україні.In this article the role of alphabet «Ukrainian gramma» of I. P. Derkacheva is analysed.
Creation of the alphabet largely influenced on the development of primary education in
Ukraine.
Ключові слова: азбука, розвиток мови, мислення, початкова освіта.
19. Онощенко А. О. Формування лексичної компетенції майбутніх політологів
Стаття присвячена проблемі формування лексичної компетенції майбутніх
політологів у процесі вивчення професійної термінології. Автор пропонує огляд
науково-методичних досліджень з даної проблеми та наводить приклади вправ та
завдань, що сприятимуть вивченню термінологічної лексики майбутніми політо-
логами.


The article is devoted to the problem of forming of lexical competence of future
politicians in the process of learning professional terms. The author submits a review of
methodic achievements concerning this problem and give examples of exercises and
tasks, which should help future politicians to study their professional terminology.
Ключові слова: лексична компетенція, термінологічна лексика, професійна комунікація.
20. Савич Н. В. Диференційований підхід у навчанні майбутніх студентів-філологів: сутність та принципи
У даній статті проаналізовано підходи різних учених на проблему сутності та
принципів диференціації в навчанні студентів. Проведено огляд науково-педагогічної
літератури, яка розкриває поняття диференціації навчання та виявлено індиві-
дуально-психологічні особливості студентів. Наведено практичні приклади стосовно
проблеми диференціації у навчанні майбутніх студентів-філологів.

The article analyses approaches of different scientists on the problem of the essence
and principles of differential approach in teaching students. The review of scientific-
pedagogical literature which reveals the notion of the differential teaching is carried out
and individual-psychological peculiarities of students is ancovered. Practical examples
touching the problem of the differential education of the future philological students are given.
Ключові слова: диференційоване навчання, адаптоване навчання, індивідуальні особливості студента, загальнодидактичні принципи, психолого-педагогічний аналіз, продуктивність навчання.
21. Чуєнко В. Л. Самоконтроль у навчанні іноземної мови
Стаття розкриває особливості організації самоконтролю у навчанні іноземної
мови у вищій школі. Аналізуються основні функції і прийоми самоконтролю,
визначаються функції і структура мовного портфелю як ефективного засобу
самоконтролю і самооцінювання студентами результатів власної навчальної
діяльності.

The article describes peculiarities of self-control while studying foreign languages at
higher educational establishments. The author analyzes its main functions and techniques,
paying special attention to the functions and structure of language portfolio as an effective
method of providing self-control and self-evaluation by students of their educational activity.
Ключові слова: самоконтроль, особистість, самооцінка, самокорекція, еталон, мотивація, мовний портфель, мовний паспорт, мовна біографія, досьє, рефлексія.
22. Швець М. М Кейс-стаді як інтерактивна технологія навчання іноземної мови студентів факультету комп’ютерних наук
Статтю присвячено проблемі використання інтерактивних методів навчання
іноземної мови. Розглядається проблема інтерактивності та доцільності вико-
ристання цих методів у процесі навчання студентів факультету комп’ютерних наук.

The article is devoted to the problem of interactive methods of teaching and it’s usage
in the process of teaching English to computer science students. Interactivity and its
applicability at foreign language classes is highlighted.
Ключові слова: інтерактивність, інтерактивний метод навчання, кейс-стаді.
23. Матвеева К. С Специфіка навичок володіння діловою англійською мовою
Тематика статті пов’язана з особливостями формування професійних навичок
при вивченні англійської ділової мови (Business English).


The subject of the article is related to the characteristics of forming of professional
skills at the study of Business English.
Ключові слова: навички володіння діловою іноземною мовою, ділова англійська мова.
ДОРОБОК МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
24. Горкуша Є. В. Проект моделі Центру для студентів з вадами зору «Інклюзія»
У статті розглянуто проблеми, з якими студенти з вадами зору стикаються
в процесі отримання ними вищої освіти. Автором статті запропоновано проект
моделі Центру для студентів з вадами зору «Інклюзія».

This article represents the problems, with which students with visual impairments face
during the process of getting of the highest education by them. The project of the model
of the Center for students with visual impairments «Inclusion» has proposed by the author
of the article.
Ключові слова: інклюзія, проект моделі Центру «Інклюзія», студенти з вадами зору, спеціальне обладнання, програмне забезпечення.