УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Сисоєва С. О. Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти
Системний характер освіти зумовлює її взаємозв’язок з іншими соціальними
підсистемами– економічною, політичною, культурною тощо і дозволяє при дослі-дженні системи освіти звертатися до їх кількісно-якісних і структурно-динамічних
характеристик.

Systemic nature of education determines its interaction with other social subsystems -
economic, political, cultural, etc., and allows the investigation of the education system to
apply to their quantity and quality and structural and dynamic characteristics.
Ключові слова: освіта, відкрита система, закрита система педагогіка, інтегроване пізнання.
2. Глузман О. В. Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті
У статті обґрунтовано й конкретизованоiсторико-методологiчнi засади, що
дало змогу суттєво осмислити і визначити феномен таiсторичну генезу унiвер-ситетської педагогiчної освiти. Головна мета наукового пошуку– реалізація
системно-iсторичного пiдхiду до дослiдження унiверситетської педагогiчної освiти в
Україні.

The historical and methodological grounds which give an opportunity to comprehend
the essence, to define the phenomenon and historical genesis of university pedagogical
education are grounded and concretized in the article. The main goal of scientific
research is the realization of the systemic and historical approach to the investigation of
pedagogical education at universities in Ukraine
Ключові слова: університетська педагогічна освіта, системно-історичний підхід, етапи розвитку університетської педагогічної освіти.
3. Шестопалюк О. В. Інформаційна культура майбутнього вчителя в контексті розвитку інформатизації суспільства
Розглянуто означення поняття«інформаційна культура фахівця» та шляхи
формування інформаційної культури особистості. Зроблено висновок, що знання,
уміння і навички фахівця в галузі комп’ютерних технологій є гарантом суверенізації
особистості з метою реалізації творчих ресурсів людини.

The term «specialist’s information culture» and ways of personality’s information
culture formation have been considered. The following conclusion has teen drawn: a
specialist’s knowledge, skills and habits concerning computer technologies guarantee a
personality’s sovereignty and assist in realization of his creativity.
Ключові слова: культура, фахівець, формування інформаційної культури, педагогічний університет, підготовка вчителя.
4. Гуревич Р. С. Розвиток інформаційних технологій в освіті – важливий чинник розвитку суспільства
У статті розглянуті головні напрями розвитку інформатизації професійної
освіти в Україні на початку ХХІ століття. Визначені напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі, що стимулюють ефективність
впровадження сучасних інформаційних технологій в освіту та наукові дослідження.

Principal ways of development of professional education informatization in Ukraine at
the beginning of the 21
the century have been considered in the article. Besides, the directions
of information-communicational technologies development which stimulate effectiveness
of modern informational technologies application to educational process and scientific
research have been determined.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно-комунікаційні технології, розвиток, Інтернет, проблеми освіти.
5. Ігнатюк О. А. Формування в майбутніх інженерів знань щодо здійснення особистістно-професійного самовдосконалення
Статтю присвячено проблемі формування конкурентноздатних фахівців на ринку
праці. Обговорюється доцільність доповнення змісту психолого-педагогічних та
управлінських дисциплін питаннями набуття знань про сутність особистісно-професійного розвитку та самовдосконалення майбутнього інженера. Встановлено,
що від рівня знань, що сформовані в студента, залежить успіх його майбутньої
професійної діяльності.

The article is devoted to a problem of formation of the competitive experts in the
market of work. The expediency of addition of the contents of psychological-pedagogical
and administrative disciplines by questions of a finding of knowledge on essence of the
person-professional development and self-perfection of the future engineer is discussed.
It is established, that the success of his future professional activity depends on a level of
knowledge generated at the student.
Ключові слова: знання, майбутній інженер, особистість, практична готовність, підготовка, професійне самовдосконалення, теоретична готовність, дисципліни
6. Регейло І. Ю. Історіографічні аспекти підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні
У статті проведено історіографічний аналіз наукових праць щодо підготовки
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні у ХХ– початку
ХХІ століття. Висвітлено тенденції, закономірності, підходи до розуміння сутності
проблеми, які класифіковані автором на п’ять періодів. Розглянуто чинники, що
зумовлювали дослідження періоду«сталінізації», «хрущовської відлиги», «перебудови
в СРСР», незалежної України, Болонських реформ.

In the article the historiographical analysis of scientific papers on the preparation of
scientific and pedagogical staff in Ukraine inthe XX – early XXI century. Deals with
trends, patterns, approaches to the understanding of the problem in five periods classified
by the author. The factors thatthe study period indication «stalinisation», «Khrushchev
thaw», «perestroika in the USSR, independent Ukraine’s progress.
Ключові слова: підготовка, науково-педагогічні кадри, історіографічне дослі-дження, аспірантура, докторантура.
7. Мещанінов О. П. Основні принципи розбудови успішної університетської освіти
У статті наведено нові ключові концепти університетської системи освіти у
відповідності до реалій, протиріч та проблем ХХІ століття, обґрунтована потреба
усвідомлення та прийняття їх на всіх рівнях, як на університетському, регіональному,
національному, так і на глобальному.

In the article these new concepts of university education in accordance with the
realities, contradictions and challenges of the XXI century, proves the need of awareness
and acceptance at all levels, both at the university, regional, national, and global.
Ключові слова: принципи побудови успішних університетів, тенденції розвитку, модель, свобода, сталість, достатність, справедливість, ефективність.
8. Сенюшкіна М. А. Роль науки и образования в формировании личности в интересах финансовой стабилизиции в Украине .
У статті досліджується роль науки та освіти у формуванні особистості, а
також вплив особистості на фінансову стабілізацію суспільства. Обгрунтовується
роль фінансів у формуванні особистості, здатної реально оцінити кризову ситуацію і
приймати ефективні рішення в умовах кризи

The role of science and education in formation of the personality also as the influence
of personality on the financial stabilization of society isanalised at the article. The role of
finance in the formation of personality, who isable to realistically assess the crisis
situation and take effective decisions in a crisis is investigated.
Ключові слова: наука, освіта, особистість, фінанси, інтелект, криза.
9. Заскалєта С. Г. Проблема професійної підготовки фахівців аграрної галузі у педагогічній теорії і практичній діяльності вищих навчальних закладів України
У статті розглядається проблема професійної підготовки фахівців аграрної
галузі України. Автор висвітлює основні підходи щодо вирішення цієї проблеми.
Зазначається, що адаптація української системи професійної підготовки фахівців
до європейської та використання досвіду країн ЄС є надзвичайно актуальною. Шляхи
вирішення цієї проблеми автор вбачає в професійному і особистісному розвитку
особистості, готовності мобільно реагувати на виклики часу, а також в реалізації
соціально важливого завдання– навчання упродовж життя.

The article deals with the problem of vocational education of specialists of agrarian
brunch. The author shows the main ways of solving this problem. It is emphasize that it is
actual question to adopt Ukrainian system ofvocational training to European and use the
experience of the countries of EU.
Ключові слова: професійної підготовки фахівців, європейський освітній простір, неперервна професійна освіта, освіта упродовж життя.
10. Ващук Д. Г. Концептуальні ідеї нового курсу екології для студентів гуманітарних спеціальностей
У даній статті наведено пропозиції щодо інтеграції природничих та гуманітарних
наук, а зокрема описано курс екології для студентів гуманітарних спеціальностей,
що поєднає вивчення екологічних питань з культурним надбанням та філософськими
течіями, курс буде гуманізований та практично зорієнтований. Новий курс покликаний
сформувати духовні цінності, підвищити екологічну культуру, виробити в студентів
екологічні норми поведінки та створити базу для гуманістичного екосвітогляду

In this article there are some suggestions about integration of natural and humanitarian
sciences. In particular it is described the course of ecology for the students of the
humanities, that will connect studying of ecological questions with cultural acquisition and
philosophical flows, a course will be humanized and practically orientated. A new course
is called to form spiritual values, promote an ecological culture, produce for students the
ecological codes of conducting and to create a base for a humanistic world of view.
Ключові слова: система екологічних знань, екологічна культура, гуманізація знань, світогляд, екологічна свідомість.
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА
11. Васильєв Я. В Про складові предмета соціальної роботи як науки
У роботі розглядаються питання змісту предмета соціальної роботи як науки,
який відрізняється багатоаспектністю. У результаті аналізу літературних джерел
з проблем ролей і функцій були встановлені провідні складові предмета вказаної
науки, до яких належать комунікативні й організаційні функції, а також запропоновано
бачення проблем особистості клієнта крізь призму саморозвитку.

The paper deals with the subject content of social work as a science, which is different
multidimensional. An analysis of the literature on the roles and functions were established
major components of this subject of science, which include communication and organizational
functions, as well as the proposed vision ofthe problems the customer’s identity through
the prism of self-development.
Ключові слова: ролі і функції соціального працівника, риси особистості, структура і функції системи, футурреальна психологія, ситуаційний підхід, цільова спрямованість особистості, близькі, середні і далекі цілі.
12. Зелюк В. В. Основи моделювання соціальної, соціально-педагогічної роботи в загальноосвітній школі (з позицій технологізації управління)
У даній статті окреслено наукові підходи, що є обов’язковими для моделювання
соціальної, соціально-педагогічної і психологічної роботи в загальноосвітньому
навчальному закладі в умовах технологізації управління ним.


Scientific approaches which are obligatory for the design of social, social-pedagogical and
psychological work in general educational establishment in the conditions of technologization
of management by him are marked in this article.
Ключові слова: технологія, науковість, підходи, система, модель, школа, соціальна, соціально-педагогічна і психологічна робота.
13. Клименюк Н. В. Морально-гуманістичний характер соціальної роботи
У статті досліджуються основні компоненти моральної свідомості в процесі
формування світобачення майбутнього соціального працівника.


In the article basic komponenty of moral consciousness is probed in the process of
forming of attitude of future social worker.
Ключові слова: мораль, гуманізм, соціальний працівник, моральна свідомість.
14. Макушин Ю. А. Рисунок як культурологічне явище
Статтю присвячено рисунку як результату художньої діяльності, його значенню
в розвитку форм культурного існування людини. Культурологічний підхід до
такого явища, як рисунок, розкриває його специфіку як основи образотворчого
мистецтва, засобу передачі інформації. У статті подається стислий огляд
розвитку рисунка у контексті формування художньої культури людства.


The article is devoted to drawing as a result of artistic activity, its importance in the
development of cultural existence. Culturology’s approach to such phenomena as the figure
reveals its specificity as a basis for the fine arts, communication tools. The article offers a
concise overview of the figure in context of the artistic culture of humanity.
Ключові слова: культурологія, культура, мистецтво, рисунок, духовні цінності, культурна еволюція, художній образ, канони зображення, правила перспективи, ортогональна проекція, виразність образа, композиційна побудова.
15. Богданцева І. П. Становлення арт-терапії як засобу впливу на людину
У статті розкривається загальна характеристика арт-терапії як засобу впливу
на психолого-педагогічний розвиток особистості. Основний акцент зроблений на
особливостях становлення арт-терапії як засобу впливу на людину.


The general characteristic of art-therapy as a means of the influence on personality
psychological and pedagogical development are discussed in the article. On specific
theoretical works of native and foreign scientists, devoted to this problem is done the mail
emphasis.
Ключові слова: арт-терапія становлення особистість.
16. Лупиніс Т. Б. Розвиток ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних працівників
У статті розкрито сутність та значення розвитку ціннісних орієнтацій в житті
кожної людини, зокрема для майбутньої професійної діяльності соціальних працівників
охарактеризовано основні особистісні та професійні цінності майбутніх фахівців
соціальної роботи.


In article the essence and value of developmentof valuable orientations in life of each
person, and especially for the future professional work of social workers is opened. The
basic personal values of the future experts of social work and their professional values
are defined.
Ключові слова: ціннісні орієнтації, соціальний працівник, професійна діяльність, професійна самореалізація.
17. Шепелюк С. В. Організація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників: міжнародний досвід
Статтю присвячено розгляду особливостей організації професійної підготовки
майбутніх соціальних працівників за кордоном, а зокрема у США, Великобританії,
Швеції.


This article examines the features of professional training of future social workers
abroad, especially in the U.S., UK and Sweden.
Ключові слова: підготовка, професія, практична підготовка, соціальний працівник, освіта.
18. Файчук О. Л. Формування здорового способу життя особистості: історико-теоретичний аспект
У статті розкрито історико-теоретичний аналіз питання формування здорового
способу життя. Проаналізовано сутність понять«здоров’я», «спосіб життя»,
«здоровий спосіб життя». Подано короткий історичний екскурс питання формування
здорового способу життя у вітчизняній та зарубіжній науці.


This article considerate the historical and theoretical analysis of question of forming of
healthy way of life. There are the essence of the concepts «health», «way of life», «healthy
way of life». Short historical digression of question of forming of healthy way of life is
given in domestic and foreign science.
Ключові слова: здоров’я, спосіб життя, здоровий спосіб життя.
19. Діордієва А. В. Специфіка особистісних якостей соціальних працівників у контексті професійної міжкультурної взаємодії
Статтю присвячено проблемі визначення суб’єктних якостей соціальних
працівників, які працюють медіаторами та фасилітаторами у міжкультурних
відносинах. Автор аналізує дослідження в галузі суб’єктних характеристик соціальних
працівників і виділяє якості, необхідні їм для гармонізації міжкультурних взаємин.


The article deals with personal qualities of social workers who are involved in
facilitation and mediation activities. The author analyzes researchpapers dealing with
personal traits of character and states which ofthem are especially relevant for improving
cross-cultural relations.
Ключові слова: особистісні якості, професійна міжкультурна взаємодія.