УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА
1. Мітрясова О.П. Хімічна складова фундаментальної природничої освіти студентів екологічного напряму навчання
Подано модернізований зміст навчальної дисципліни «Хімія» для студентів-екологів. У пропонованому варіанті програми хімія вивчається не в традиційній
класичній формі, а із залученням широкого спектру міждисциплінарних зв ’язків.
Розширені межі вивчення об’єктів довкілля. Під час вивчення окремих питань
програми залучаються знання з біології, ґрунтознавства, геології, агрохімії,
загальної екології та інших природничих дисциплін. Зміст програми орієнтовано
на інтеграцію знань, на поєднання основ фундаментальної хімії та сучасних
закономірностей розвитку довкілля. При чому виключено фрагментарність
знань, що є негативною тенденцією створення сучасних інтегрованих курсів.

The modernised maintenance of a subject matter is presented «Chemistry» for
students-ecologists. In an offered variant of the program the chemistry is studied not in
the traditional classical form, and with use of a wide spectrum of interdisciplinary
communications. Borders of studying of objects of world around are expanded. At
studying of individual questions of the program knowledge of biology, soil science,
geology, agrochemistry, ecology and other natural-science disciplines are used. The
program maintenance is focused on integration of knowledge, on association of bases of
fundamental chemistry and modern laws of development of world around. The
fragmentariness of knowledge that is the negative tendency of creation of the integrated
courses is thus excluded.

Ключові слова: природнича освіта, екологізація змісту освіти, хімія, хімічна екологія.
2. Паласюк Г.Б. Наступність у системі неперервної підготовки медсестер вищих медичних закладів освіти
В статті розглядаються питання подальшого розвитку медсестринської
освіти в Україні на сучасному етапі. Наголошується, що фундаментальним
кроком в удосконаленні медсестринської освіти в Україні є впровадження
ступеневої освіти: молодша медична сестра – бакалавр – магістр медсестрин-ства. Обгрунтовано необхідність використання наступності в підготовці мед-сестер як основоположного принципу функціонування неперервної системи
освіти та виховання особистості.


The problems of nursing education in Ukraine at the present stage are discussed in
the article. The introduction of the continuous nursing education: nursing assistant –
bachelor’s in nursing – master’ s in nursing plays an essential role in the improvement of
Ukrainian nursing education.


Ключові слова: медсестринська освіта, наступність, бакалавр, магістр, неперервна підготовка медсестер.
3. Ігнатюк О.А Сутність професійного самовдосконалення майбутнього інженера як компонента його підготовки
Статтю присвячено проблемам формування сучасних інженерних кадрів. У
центрі уваги перебувають питання розвитку й реалізації особистісного потен-ціалу майбутнього інженера, у тому числі професійного. Автор у статті
зупиняється на обґрунтуванні дефініції «професійне самовдосконалення майбут-нього інженера».


The article is devoted to problems of formation of the modern engineering staff. In the
centre of attention there are questions of development and realization of personal
potential of the future engineer, including professional. The author in article stops on a
substantiation of a definition «professional self-perfection of the future engineer».


Ключові слова: готовність до професійної діяльності, компоненти системи підготовки, майбутній інженер, педагогічні умови успішності підготовки, профе-сійна підготовка, професійне самовдосконалення, критерії сформованої готов-ності, рівні сформованої готов
4. Костенко Р.В. Методичні засади формування у майбутніх економістів знань про валютний ринок та біржові валютні операції.
У статті розкрито методичні засади формування у майбутніх економістів
знань про валютний ринок та біржові валютні операції. Наголошується на тому,
що для успішного здійснення професійної діяльності на валютному ринку
майбутні економісти повинні оволодіти необхідними знаннями про валютний
ринок, біржові операції, портфельний аналіз, портфельне інвестування та ін.


The article demonstrates methodical bases of formation at the future economists of
knowledge about the currency market and exchange currency operations. For successful
realization of professional activity in the currency market the future economists should take
possession of necessary knowledge of the currency market, exchange operations etc.

Ключові слова: майбутні економісти, професійна підготовка, валютний ринок, портфельний аналіз, біржові операції.
5. Бухнієва О.А. Організація підготовки аспірантів щодо опанування основ педагогічного професіоналізму викладача вищої школи.
У статті представлено теоретичне обгрунтування концептуальних засад
підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру. Особливої уваги
приділено висвітленню теоретичних настанов, що зумовлюють становлення й
розвиток педагогічного професіоналізму аспірантів як викладачів вищої школи.
Означено педагогічні умови підготовки аспірантів до педагогічного діяльності зі
студентами. Розкрито їх сутність.

The article is dedicated to the theoretical justification of the conceptual basis of
scientific and teaching stuff training with the help postgraduate courses. Special attention
is paid to the theoretical points, which determine formation and development of
pedagogical professionalism of postgraduates as the members of highschool teaching
stuff. Also pedagogical conditions of the postgraduates’ training concerning pedagogical
communication with students are defined. Their essence is discovered.


Ключові слова: : аспіранти, професійно-педагогічна підготовка аспірантів, педагогічний професіоналізм викладача вищої школи, педагогічне спілкування.
6. Полякова Г.П. Сциєнтифікація освітнього середовища аспірантури як основа деонтологічної підготовки наукових кадрів
У статті висвітлено провідні норми, які складають зміст етосу науки й
регулюють діяльність і поведінку сучасного вченого як носія науково-дослід-ницької культури. Розкрито їх специфіка та сутність як аксіологічної основи
деонтологічної підготовки аспірантів – майбутніх кадрів вищої кваліфікації.


In the article the essence of the basic norms, composing the essence of the ethos of
science, regulating activities and behaviour of the modern scientist as a bearer of
scientific-research culture are highlighted. Also their specifics and contents are defined as
axiological basis of deontological training of postgraduates.Ключові слова: аспірантура, деонтологічна культура, наукове співтова-риство, науково-дослідницька культура, деонтологічна підготовка аспірантів.
7. Літвінчук С.Б. Інноваційна педагогічна діяльність у вищій школі: модульно-компетентнісний підхід.
В статті досліджуються дидактичні засади модульно – компетентністного
підходу до навчання студентів у вищій школі в контексті інноваційної педагогічної
діяльності. Аналізуються актуальні питання інноваційної педагогічної діяльності,
компетентністного підходу до навчання студентів та специфічні особливості
модульного навчання. Виділяються дидактичні умови модульно-компетент-ністного підходу до процесу навчання студентів, обумовлюючі забезпечення
якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищій школі.


In this article didactic methods of modular-competent attitude towards students’
studying at high school in context of innovative pedagogical activity are being researched .
Topical questions of innovative pedagogical activity, competent attitude towards students’
studying and specific peculiarities of modular studying are being analyzed. Didactic
conditions of modular-competent attitude towards students’ studying, сoursing
maintenance of quality of ensuing specialists’ professional background in high school are
being defined.


Ключові слова: вища школа, інноваційна педагогічна діяльність, майбутні спеціалісти, модуль, модульне навчання, модульно-компетентністний підхід, професійна компетентність, професійна підготовка.
8. Ковальчук В.В., Колесніченко О.Л., Мороз І.В. Фактори та критерії, що визначають якість освітньо-професійної програми
У статті показане, що система уніфікованої пізнавальної та навчальної
інформаційної служби може бути як складної так і простою за інтерфейсом
використання. Це досягається завдяки чіткому структуруванню. Результати
об’ємного експерименту кількісно підтверджують основні позиції дослідження.


In the article is demonstrated, that the system of a unitized cognitive and teaching
information service can be enough composite and at the same time enough simple time
on the interface of usage, that is reached due to legible structuring. The multistage
volumetric experiment quantitatively confirms the main position of research.


Ключові слова: фактори, програма, утвір.
9. Мозговий В.Л. Дослідження формування готовності до педагогічної діяльності майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю: планування педагогічного експерименту
У статті акцентується увага на розробці детального плану педагогічного
експерименту в контексті ступеневої аграрної освіти. Розглянуто основні
етапи дослідження сформованості готовності до педагогічної діяльності
майбутніх інженерів-педагогів аграрного профілю. Наводяться методи, розкри-ваються мета, завдання, предмет і гіпотеза дослідження.


In this article attention is given to the wonting out a detailed plan of pedagogical
experiment in context of the graded agrarian education. The main stages of formation of
future pedagogues-engineers in the field of agriculture are observed. The methods are
shoed, the object, the tasks, the subject and the hypothesis of the investigation are
revealed.


Ключові слова: готовність педагогічна діяльність планування педагогічний експеримент.
10. Букач М.М. Перспективи розвитку гендерної складової сучасного змісту професійної освіти майбутніх педагогів
Стаття присвячена проблемі активізації впровадження гендерних складових у
процес підготовки майбутніх педагогів. Акцент робиться на необхідність більш
прискіпливої уваги до гендерних особливостей під час організації навчально-виховного процесу.


The article is devoted to intensification of gender components’ implementation into the
process of future teachers’ training. The attention is focused on the need of more careful
attention to gender peculiarities during the organization of the educational process.


Ключові слова: гендерна культура, гендерне виховання, професійна освіта, майбутні педагоги, планування навчально-виховного процесу.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
11. Файчук О.Л. Історія підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в Україні
Стаття присвячена розгляду історії підготовки майбутніх соціальних пра-
цівників до професійної діяльності на території України.


This article considerate the history of preparation of social workers to professional
activity on territory of Ukraine.


Ключові слова: соціальна робота, соціальний працівник, професійна підго- товка, соціальна сфера.
12. Лупиніс Т.Б. Толерантність – необхідна умова морального розвитку суспільства
Визначається місце однієї з найвищих людських цінностей як міри розвитку
творчої особистості, здатної діяти у динамічному суспільстві. Пошук шляхів та
умов до позитивної взаємодії з іншими людьми актуалізується зверненням до
визначення поняття толерантності та її роль у суспільстві.


The role of one of the most important human values such as the measure of creativity
of personality development who is able to cope with challenges in a dynamic society is
being defined in this paper. A search of ways and conditions for a positive interaction of a
person with other people is actualized in a form of an appeal to define tolerance and its
role in a society.


Ключові слова: : Формування толерантності, моральні цінності, університет, освіта, особистісний розвиток, людський потенціал.
13. Гончарук Ю.В. Методичні й методологічні орієнтири процесу викладання іноземних мов у період зміни соціального замовлення
У статті розглядається сучасний стан вивчення іноземних мов на рівні вищої
школи, позитивний та негативний вплив традиційних підходів до формування
сучасної методики викладання, а також процеси асиміляції сучасних стратегій
іншомовної освіти у розвитку новітніх підходів до викладання іноземних мов у
ВНЗ.


The article makes clearer the modern state of learning foreign languages at the higher
educational level, positive and negative influence of traditional approaches to modern
teaching methodic formation and the process of assimilation of modern strategies in
foreign language education on the development of new approaches of teaching foreign
languages at High School are considered.

Ключові слова: : іншомовна освіта, стратегії мовної освіти, комунікативна компетенція, національно-культурний компонент змісту освіти.
ОСВIТА I КУЛЬТУРА
14. Макушин Ю.А. Вплив живопису на особистість
У статті розглядається питання взаємозв’язку живопису як виду образо-творчого мистецтва і емоційно-чуттєвої сфери особистості. Розкриваються
особливості психологічних законів сприйняття глядачами живописних творів як
процесу співпереживання, співтворчості. Особлива увага зосереджена на форму-ванні енергетичного, емоційного, духовного потенціалу особистості засобами
живопису.

The article discusses the relationship of painting as a form of art and emotionalsensual sphere of personality. The features of psychological laws of perception of the
viewers of paintings as a process of empathy, co-creation. Particular attention is focused
on building energy, emotional and spiritual potential of the individual by means of
painting.

Ключові слова: образотворче мистецтво, живопис, сприйняття, духовно-емоційна сфера особистості, художнє світосприйняття, художній драматизм, співтворчість, структура мистецького сприйняття, псевдокультура, психо-аналіз.
АРТ-ТЕРАПІЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
15. Карпушевська Л.Р. Аналітично-орієнтовна арт-терапія як засіб педагогічної підтримки статтєво-рольового самовизначення старшокласників інтернатних закладів
Cтаттю присвячено можливостям педагогічної підтримки статево-рольового самовизначення старшокласників загальноосвітніх закладів інтерна-тного типу засобами аналітично-орієнтованої арт-терапії.
В статті розкрито сутність позитивного та негативного розв’язання кризи
статево-рольового самовизначення старшокласників. Також розглянуто ґенеза
формування у старшокласників уявлень про самого себе та своє майбутнє,
включаючи плани щодо створення сім’ї та виконання ґендерних ролей, відобра-ження цих уявлень у творчих візуальних та письмових роботах старшокласників.
За висновком авторів, аналітично-орієнтована арт-терапія як технологія
педагогічної підтримки виступає дієвим засобом розвитку стійкого творчого та
цілісного Я. Особлива увага приділяється мовній інтерпретації візуальних образів
як смислотворення та рефлексії суб’єктивних переживань в процесі творчої
діяльності, обґрунтовано ефективність її впливу на самовизначення старшо-класників.
Концептуальні положення проілюстровані впровадженням Програми педаго-гічної підтримки статево-рольового самовизначення старшокласників у виховну
роботу інтернатних та загальноосвітніх закладів. Програма інтегрує зусилля
педагога та психолога інтернатного закладу у підтримці природної потреби
старшокласників до самовизначення.


This article is devoted to possibilities of pedagogical support of the genderrole selfdetermination of senior pupils in general educational establishments of boarding school
type due to analytically oriented art-therapy.
Essence of positive and negative permission of crisis of the genderrole selfdetermination of senior pupils is exposed in the article. Attention was also devoted to
forming of itself presentation and their future, including plans of family creation and
implementation of gender roles, reflection of these presentations in creative vi sual and
writing works of senior pupils.
According to authors, analytically oriented art-therapy as technology of pedagogical
support comes forward the effective method of development proof, creative and integral
self. Attention is devoted to vocal interpretation of visual appearances as consequence of
meaning (sense) the influencing of reflection of the subjective experiencing, arising up in
the process of creative activity, on self-determination is grounded also.
Conceptual positions are illustrated by introduction of Program of pedagogical support
of the genderrole self-determination of senior pupils in an educate work of general
educational establishments of boarding school type. The program integrates effort of
teacher and psychologist for support of natural necessity of senior pupils to selfdetermination.

Ключові слова: криза статево-рольового самовизначення, аналітично-орієнтована арт-терапія, старшокласники, фіктивні цілі, образне фантазування, інтерпретація переживань, програма педагогічної підтримки.
16. Бернацька О.Б. Філіо-арт-терапія як ефективна технологія виховання вчинкової самостійності в учнів 9-12 років
Cтаттю присвячено можливостям педагогічної підтримки виховання вчин-кової самостійності учнів 9-12 років закладів інтернатного типу засобами філіо-терапії.
В статті розкрито сутність філіо-арт-терапії як не директивного супроводу
діяльності вихованця та його вплив на виховання вчинкової самостійності.
Автором представлені у комплексній методиці критерії та показники здат-ності вихователів до не директивного супроводу діяльності вихованців та
здатності вихованців до прояву вчинкової самостійності. Концептуальні поло-ження проілюстровані впровадженням філіо-арт-терапії у виховну діяльність
інтернатних закладів з діагностичною та виховною метою. Застосування філіо-терапії інтегрує зусилля педагога та психолога інтернатного закладу у
підтримці прояву вихованцями вчинкової самостійності.


This article is devoted to folio-art-therapy as technology of education of independence
of act of pupils at 9-12 years of educational establishments.
In the article essence of folio-art-therapy is exposed as not directive accompaniment
of activity of pupil and his influence on education of independence of act.
An author is present in a complex method criteria and indexes of diagnostics of ability
of educators to not directive accompaniment of activity of pupils and diagnostics of ability
of pupils to the display of independence of act. Conceptual positions are illustrated
introduction of folio-art-therapy in an educate activity of интернатных establishments
with a diagnostic and educate purpose. Application of folio-art-therapy integrates efforts
of teacher and psychologist of educational establishment in support of display pupils 9-12
years of independence of act.


Ключові слова: вчинкова самостійність, інтернатний заклад, недирективний аналітично-орієнтований підхід, ігрова філіо-арт-терапія, терапія відносин, відповідальний дорослий, здатність до не директивного супроводу.
17. Шуляк С.О. Використання сучасних ігрових форм у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні читачів дитячих бібліотек
Статтю присвячено дослідженню проблеми використання сучасних ігрових
форм в бібліотечно-інформаційному обслуговувані читачів дитячих бібліотек,
вивченню ролі гри у процесах формування та розвитку особистісних якостей
дитини, її пізнавальної діяльності. В статті також досліджено видову класи-фікацію ігрових матеріалів, що застосовуються у бібліотечно-інформаційному
обслуговуванні дітей, проаналізовано ігрові форми роботи з читачами-дітьми.


The article deals with the problem of use of modern play forms in library -informational
reader service in children’s libraries, with the study of the role of the play in the process of
the child’s personality and cognitive activity forming and development. In the article
specific classification of play materials which are used in library -informational children
service is studied, play forms of the work with readers-children are analyzed

Ключові слова: гра, ігрова діяльність, ігрові форми бібліотечно-інформаційного обслуговування, читачі-діти, дитяча бібліотека.
18. Подвальна Н.В. Проективне малювання як спосіб консультативного діалогу
Статтю присвячено діагностичним можливостям недирективного проектив-ного малювання, метою якого є визначення підсвідомих переживань та внут-рішніх конфліктів особистості. Інструкція у проективному малюванні, на думку
автора, може бути директивною або не директивною. Саме не директивна
інструкція націлює людину рухатися у напрямі своїх підсвідомих реакцій, надає
людині більше вільного простору та можливостей розповідати про себе за
допомогою власних проекцій на зображені об`єкти.
Особливо ефективним є в консультативній психологічній практиці недирек-тивний супровід творчої діяльності дитини та підлітка. В статті надається
приклад використання недирективного супроводу візуальної творчості на прик-ладі застосування методики з малюванням коміксів Лінди МакКарлей. Автором
надається власна модифікація методики під назвою «Гра в дзеркало», що є корисною
при проведенні первинного інтерв’ ю з підлітком та сприяє встановленню
довірливого та щирого діалогу між психологом-консультантом та клієнтом-підлітком.


The article is devoted to diagnostic possibilities of the undirective project drawing the
purpose of which is determination of the subconscious experiencing and internal conflicts
of personality. Instruction in the project drawing, in opinion of author, can be a directive or
undirective. Exactly undirective instruction aims a person to move in the direction of the
subconscious reactions, gives to the person more free space and possibilities to tell
about itself by own projections on the represented objects.
Especially effective in consult psychological practice is undirective accompaniment of
creative activity of child and teenager. In the article is given the example of the use of
undirective accompaniment of visual creation on the example of application of method
with drawing of comics of Linda MakKarley. An author is give own modification of method
under the name «Playing a mirror» which is useful during the leadthrough of primary
interview with a teenager and promote the establishment of trustful and sincere dialog
between a psychologist-consultant and a client-teenager.


Ключові слова: недирективне проективне малювання, проблемне поле, внутрішні глибинні переживання.
19. Роговик Л.С. Особливості використання танцю як проективної методики в арт-терапії
В статті досліджуються теоретичні підходи до діагностики експресивної
поведінки особистості в арттерапії з допомогою проективних методів, одним з
яких є танець. Танець аналізується в контексті психомоторної активності з
позицій теорії рівневої побудови рухів М.О.Бернштейна. Пропонується опис та
інтерпретація тестових танцювальних методик у груповій роботі.


Studied were theoretical approaches to diagnostics of individual expressive behaviour
in art therapy with the help of projective methods , dance being one of them. Dance is
analysed in the context of psychomotor activity from a position of theory of level motion
structuring by Bernstein N.A. Suggested was description and interpretation of test
dancing methodologies in group work.

Ключові слова: «проективна методика», «психомоторна активність», «рівні побудови танцювальних рухів», «танцювальні тести»
20. Хозраткулова І.А. Гра з піском як метод психологічної роботи з дітьми молодшого шкільного віку
У статті розглянуто можливість упровадження у психологічну службу школи
методу гри з піском для дітей молодшого шкільного віку.


The possibility of introducing a school psychological service method of playing with
sand for children of primary school age.

Ключові слова: метод гри з піском, пісочна композиція, психологічне консультування, молодший шкільний вік
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
21. Кіршова О.В. Реалізація міжпредметних зв’язків у професійно-орієнтованій мовній підготовці магістрантів
Статтю присвячено професійно орієнтованій мовній підготовці майбутніх
викладачів німецької мови. Визначено мету і завдання, що мають бути вирішені у
ході цієї підготовки. Запропоновано реалізовувати міжпредметні зв’язки через
виконання магістрантами проектних робіт на практичних заняттях з німецької
мови і розробку проектів із студентами при проходженні педагогічної практики в
університеті.


The article focuses on the problem of professionally-oriented language training of
would-be teachers of the German language in higher institutes of education. There is
investigated the process of forming master ’ s degree students’ professional skills during
their performance of project works in practical classes in German and project e laboration
with students during teaching practice at university.


Ключові слова: магістранти, практичне заняття, педагогічна практика, професійно орієнтована комунікативна компетенція, мовленнєва компетенція, професійно орієнтовані проекти.
22. Рахлецька В. Критерії ефективності комп’ютерного тестування у викладанні іноземної мови
Стаття присвячена аналізу та визначенню ключових характеристик
ефективності, якості та адекватності комп’ютерних тестових технологій у
викладанні іноземної мови. Розкрито зміст понять «валідність, надійність,
економність, практичність, автентичність, інтерактивність, квантифікація,
визначеність, однозначність, диференціація.


The paper discusses and analyses the key efficiency,quality, adequacy characteristics
of the computer assisted language testing (CALT). The terms «validity, reliability,
economy, practicality, authenticity, interactivity, quantification, determinacy, monosemanticity, differentiation» are defined.

Ключові слова: комп’ютерне тестування, критерії ефективності, тестова валідність та надійність.
ОСВІТА І ЗДОРОВ’Я
23. Бобошко В.В., Колода Д.Р. Формування педагогічної майстерності тренера на прикладі розробки моделі підготовки юних футболістів
У статті наведено алгоритм розробки моделі підготовки юних футболістів,
який може бути використаний студентами, тренерами-педагогами для вдоско-налення їхньої педагогічної майстерності.


This article presents an algorithm for development of model of young footballers
preparation, which can be used by students, trainers-teachers for the improvement of
their pedagogical trade.


Ключові слова: педагогічний експеримент, футбол, учень, студент, тренер.
24. Кучеренко Г.В. Виховання спеціальної витривалості студентів молодших курсів
У статті наведені результати дослідження формування спеціальної
витривалості у студентів молодших курсів на прикладі Одеської національної
юридичної академії (ОНЮА).


Thе results of the investigation of the special training of the student 1 -2 course of the
Odessa national uridical academy.

Ключові слова: витривалість, фізична культура, студент.
25. Федірко М.О., Антіпова Ж.І. Вплив занять з фізичної культури на розвиток координаційних здібностей студентів
У статті наведені результати досліджень динаміки координаційних якостей
студентів, виявлених під час проведення занять фізичною культурою на базі
національного університету «Одеська національна юридична академія» (ОНЮА).


This article analyzes the dynamics of the coordination of the students during the
physical exersises lessons at the Odessa national law academy.

Ключові слова: фізична культура, координація, динаміка, вплив.
26. Молорова Л.В. Формування естетичних уподобань учнів підліткового віку в умововах сільської школи
У статті розкрита актуальна для сучасної науки проблема формування
естетичних переваг учнів підліткового віку в умовах сільської школи.


This article is dedicated to the problem of pedagogical management of developing
esthetic standards of pupils-teenagers in country schools. The author substantiates and
experimentally approves pedagogical conditions of such development.
Ключові слова: естетичні переваги, підлітковий вік, сільська школа, педагогічні технології, естетичне виховання дітей.