АРТ-ПЕДАГОГІКА ТА АРТ-ТЕРАПІЯ
1. Букач М.М. Музичне виховання – запорука здоров’я
У статті розглянуто проблему впливу музичного виховання на оздоровлення людини. Як педагоги, так і медики прийшли до висновку, що високий рівень духовної культури особистості є запорукою захищеності від багатьох хвороб.

Problem of music education impact on human health is considered in the article. Both teachers and doctors made the conclusion that high level of mental culture of a person is the ground for protection from a great number of disease.
2. Козир А.В. Впровадження арт-педагогічних методів у підготовку майбутніх учителів музики
У статті розглядаються використання арт-педагогічних і музико-терапевтичних засобів у роботі з різними категоріями дітей як необхідна галузь знань для сучасної підготовки майбутніх вчителів музики.

The usage of art-pedagogical and musical-therapy means in work with children of different categories are under the author’s consideration in this article. These means are considered as a necessary branch of knowledge for up-today training of music teachers.
3. Вознесенская Е.Л. Особенности и перспективы развития арт-терапии в Украине
Стаття присвячена аналізу стану арт-терапії як галузі допомоги особис-тості в Україні. Виділені особливості цього розвитку: мультимодальність, прагнення до новітніх технологій, поєднання арт-діяльності та психо-терапевтичних форм роботи, переважно розвиток у соціальній сфері та освіті. Зроблено висновок щодо перспектив розвитку арт-терапії в нашій країні.

The article is devoted to the state of art therapy as area of psychological assistance in Ukraine. Such features of art-therapy development are identified: multimodality, strive for new echnologies, combination of art activity and psychotherapeutic forms of work, primary development in the social area and education. The author comes to conclusion concerning the prospects of art therapy development in our country.
4. Калініна Л.А. Використання лялькотерапії як напряму арт-терапії у корекційній роботі з дітьми, які мають проблеми у розвитку
У статті розглядаються особливості методу арт-терапії, зокрема лялько-терапії як психолого-педагогічного напрямку корекційної роботи з дітьми, які мають проблеми розвитку.

The article covers the peculiarities of art- therapy, and, as a part of it, puppet therapy as psycho–pedagogicai trend of correctional work with invalid children.
5. Клименюк Н.В. Виховання гуманних якостей у студентів засобами бібліотерапії
Бібліотерапія – галузь діяльності на стику медицини і бібліотечної справи, пов’язана з активним заохоченням людини в читання ретельно підібраної літератури з метою її зцілення, чи вирішення особистих проблем. Стаття висвітлює форми та методи, які здатні зробити бібліотеку не тільки важливим освітнім закладом, а й надати студентові кваліфіковану психологічну допомогу.

Bibliotherapy is closely connected with medicine and reading, its aim is to involve people in reading literature which is choused with the purpose to solve their personal problems . The article describes different forms and methods which makes library not only an educational organization but an organization which could give a student qualify psychology help.
6. П’ятницька-Позднякова І.С. Арт-терапевтичні можливості видів мистецтва
У статті розглядається одна з важливих проблем формування арт-терапевтичної культури особистості, що розглядається нами в історичному та соціально-психолого-педагогічному аспектах. Мистецтво, як найпотужніший чинник дії на особистість людини, здатне допомогти сформувати арт-терапевтичну культуру як складову загальної культури кожного, що є загальнолюдським досвідом та підлягає засвоєнню.

The article is devoted to the problem of forming art-therapy culture of a personality, which we treat in historical, social, psychological and pedagogical aspects. Art influencing a personality can help forming art-therapy culture as a part of general human’s culture.
7. Іванова В.Л. Арт-терапія: проблеми становлення і розвитку
У статті досліджуються питання становлення і розвитку арт-терапії як сучасного методу лікування за допомогою психокорегувального впливу художньої творчості. Розглядаються різні види арт-терапевтичної роботи в їхній самостійності і поєднаності. Висвітлені основні можливості музичної арт-терапії.

In this article the questions of becoming and development art-therapy as method of curing by the psycho-correcting influence of the artistic creative is under research. Also in this article observed different spickies of art-therapy work in their independence and co-operation. Here main possibilities of musical art-therapy are represented.
8. Куненко Л.О. Використання арт-педагогічних методів у корекційній педагогіці
У статті розглядається використання арт-педагогічних методів у коректувальній педагогіці. Розкривається їх особливе корегуюче і загально-розвиваюче значення в роботі з дітьми з порушеннями зору.

In this article the usage of art-pedagogical methods in corrective pedagogy are under the author’s consideration. Their corrective and generally developing meaning in work with poor-sighted children is touched upon.
9. Бернацька О.Б. Використання елементів арт-терапії у вихованні самостійності молодших школярів інтернатних закладів різного типу
Cтаттю присвячено вивченню впливу арт-терапії на виховання самостійності у молодших школярів інтернатних закладів різного типу. В статті розкрита сутність застосування арт-терапії у роботі з соціально депривованими дітьми з різними поведінковими та емоційними розладами, що є наслідком руйнування прихильності. За висновком автора, арт-терапія у педагогічній інтерпретації розуміється як турбота про емоційне самопочуття і психологічне здоров’я особистості, групи, колективу засобами художньої (візуальної) творчості. У статті також розглянуто вплив арт-терапевтичних занять на розвиток емпатії у відносинах молодших школярів з вихователем, можливості поєднання когнітивно-орієнтованих бесід вихователя з творчими заняттями арт-терапією. Концептуальні положення проілюстровані впровадженням корекційно-розвивальної Програми «Сім кольорів життя» у виховну роботу інтернатних закладів різного типу. Програма інтегрує зусилля вихователя та психолога інтернатного закладу у підтримці природної потреби молодших школярів бути самостійними.

Article it is devoted the study of influencing of Art Therapy on education of independence for the junior schoolboys of state establishments of the education of different type. In the article essence of application of Art Therapy is exposed in work with social deprivation children with different behavioral and emotional disorders which are investigation of attachment destruction. Art Therapy can be determined as pedagogical direction of therapy, that in pedagogical interpretation can be understood as an anxiety about an emotional feel and psychological health of personality, group by facilities of artistic (visual) creation. In the article, influencing studies of Art Therapy on development of empathic of relationships a pupil with an educator, possibility of combination of the cognitive oriented conversations of educator is also considered with creative studies of Art Therapy. Conceptual positions are illustrated introduction of correction developing Program «Seven colors of life» for junior schoolboys in an educate work of state establishments of the education of different type. The program integrates effort of educator and psychologist of establishment in support of natural necessity of pupils to be independent.
10. Піхтар О.А. Активізація мислення у студентів засобами музикотерапії
У статті запропоновані різноманітні прийоми музикотерапії як ефективного методу активізації та розвитку мислення студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних закладів.

In the article various ways of music therapy as the most effective method of activization and development of thinking of musical specialization students in higher educational establishments of art are proposed.
11. Роговик Л.С. Використання тілесних символів як засобів комунікації в танцювально- психомоторному тренінгу
У статті досліджується сутність танцювальної символіки, простежується динаміка природи, характеру та функцій танцювальних символів на різних рівнях побудови рухів під час сеансів танцювально-психомоторного тренінгу. Показано психотерапевтичні ефекти використання тілесних символів на заключному етапі тренінгу в процесі діалогової взаємодії з учасниками групи на основі емоційного співпереживання фізичного та когнітивного змісту танцювальної дії.

The article studies the content of dancing symbolism, tracks dynamics of nature, character and functions of dancing’s symbols at different levels of movement formation during sessions of dancing psychomotor trainings. It shows psychotherapeutic effects of body symbol usage at the final stage of training in the process of dialogue interaction of the group participants on the basis of emotional empathy of physical and cognitive content of the dancing move.
12. Ушакова І.В. Особливості психокорекції емоційної сфери дітей засобами малюнку в арт-терапії
Стаття присвячена проблемі корекції емоційної сфери дітей. Здійснено спробу проаналізувати вікові особливості дитячих малюнків. Запропоновані найбільш цікаві техніки малювання, що можуть застосовуватися фахівцями в практичній роботі.

The article devoted to the problem of correction of children’s emotional sphere. The attempt of analyses of children’s drawings was done. The most interesting methods of drawing were suggested, which can be used by different specialists in their practical work.
13. Парфентьєва І.П. Розвиток мистецької рефлексії як основного компонента арт-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики
У статті розглядаються окремі аспекти арт-педагогічної підготовки майбутніх вчителів музики, а саме: мистецька рефлексія, її функції, моделі арт-педагогічного процесу, які ґрунтуються на принципах особистісно орієнтованого підходу та творчості.

In the article separate aspects are examined арт-педагогічної preparations of future music masters, namely is an artistic reflection, its functions, models арт-педагогічного to the process, which are based on principles of the personality oriented approach and creation.
14. Белая О.Н. Опыт практического исследования возможных оснований арт-терапии
Статья презентует попытку установить собственные основания арт-терапии и ее эффектов. Гипотезу создания пространственного измерения субъективного смысла в среде терапевтической коммуникации демонстри-ровано на материалах контролированного вмешательства согласно четко сформулированного протокола и на коротком клиническом примере. Позитивные результаты, которые были достигнуты, свидетельствуют о вероятном подтверждении этой гипотезы.

The article presents an effort of establishing the proper grounds for art therapy and its effects. The hypothesis of creating a spatial dimension of the subjective meaning within the therapeutic communication is demonstrated with a controlled intervention under the strict protocol provided and with a brief clinical vignette. Positive results obtained suggest some preliminary substantiation of the hypothesis.
15. Зінов’єва Г.Ю. Японські прикладні мистецтва як механізм гармонізації світу і особистості
У статті розглянуті аспекти використання каліграфії і орігамі в арт-терапії, наведений аналіз досвіду роботи в соціальних закладах і закладах освіти із лікувально-корекційно-просвітньоми цілями.

Modern art-therapy uses the wide spectrum of various methods and technologies. Report purpose is to tell about using in the art-therapy such kinds of Japanese arts as calligraphy and origami.
16. Ніколау І.В. Застосування арт-терапії та елементів методу «Занурення» у роботі зі спортсменами
У статті відображені результати дослідження можливостей методів арт-терапії для покращення психо-емоційного стану спортсменів. Автор також показує зміни таких показників, як аналітичне мислення та концентрація уваги після впровадження комплексу інноваційних психолого-педагогічних методів у програму підготовки спортсменів.

In the article, the results of the investigation of the possible ways of art-therapy usage for the imrovement of the psycho-emotional state of sportsmen are reflected. Author shows the changes of such indications as analytical thinking and concentration of the attention after the inculcation of the complex of innovational psychologically-pedagogical methods into the program of sportsmen preparation.
ФІЛОЛОГІЧНА ОСВІТА
17. Савенкова Л.О. Тренінг як засіб формування психолого-педагогічної компетентності викладачів
У статті розкриваються особливості тренінгової програми для викладачів розробленої та впровадженої в практику діяльності КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

This article examines distinctive features of the training programme for teachers, designed and implemented in practice the activity of the Kiev National Economic University.
18. Бутенко Т.О., Резнік С.М. Формування комунікативної компетентності фахівців у процесі управлінської підготовки
У статті проаналізовано та визначено поняття «спілкування», «комунікація», «комунікативна компетентність», а також розглянуто технологію формування комунікативної компетентності фахівців під час здійснення управлінської підготовки фахівців.

The concept of «intercourse» is analysed in the article and certain, «communication», «communicative jurisdiction», and also technology of forming of communicative jurisdiction of specialists is considered during realization of administrative education of specialists.
19. Мендрух Ю.М. Структура комунікативної компетентності фахівця з маркетингу
У статті розроблено структуру комунікативної компетентності фахівця з маркетингу.

In this article the structure of communication competence of marketing specialist is worked out.
20. Артемчук В.В. Застосування андрагогічних принципів навчання в процесі формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера
У статті обґрунтовується необхідність застосування андрагогічних прин-ципів навчання для формування комунікативної компетентності майбутнього менеджера в економічному ВНЗ.

This article substantiates the need for application of the andrrohogical training principles for a future manager’s communicative competence in economic university.
21. Кунашенко О.В. Сформованість підходів щодо культури спілкування та мовленнєвого етикету
У статті досліджено підходи: культурологічний, педагогічний, комуні-кативний, системний, комплексний, рефлексивно-інноваційний особистісний, екзістенціально-гуманістичний, які спрямовані на формування культури спілкування у студентів-аграріїв

The article deals with the following approaches: cultural, pedagogical, communicative, systematic, complex, reflexive and innovative, personal, existentialist and humanitarian which are focused on the formation of speech culture of the agrarian students.
22. Денищич Т.А. Психологічні основи формування професійно-комунікативних умінь і навичок майбутнього політолога
У статті розкривається важливість урахування психологічних чинників у формуванні професійно-комунікативних умінь і навичок майбутніх політологів.

The article deals with the importance of considering the psychological formation basis for professional-communicative abilities and skills of political sciences students.
23. Козакевич О.О. Використання інтерактивних методів навчання для формування та розвитку граматичної компетенції в першокурсників
У статті висвітлюється думка, що граматичний матеріал, уміло застосований викладачем, може сприяти підвищенню інтересу до навчання, полегшенню засвоєння структур активного і пасивного граматичного мінімуму, що підвищує мовленнєву і мовну компетенцію студентів.

The main idea of the author is that grammar material used skillfully by a teacher can help to raise the interest to studies, and it makes learning of structures of active and passive grammar minimum easier, and raises speaking and language competence.
24. Гришкова Р.О. Англомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії
У статті висвітлено сучасні концепції навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю та обґрунтовано педагогічні засади англомовної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії.

In the article modern concepts of teaching English for specific purposes are highlighted. Pedagogical basics of the English language readiness for intercultural cooperation of students of non-philological specialities are confirmed.
25. Копил Г.О. Застосування тексту у формуванні інтеркультурологічної складової професійної компетентності майбутніх фахівців із міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов
У статті висвітлюється один із засобів формування інтеркультурологічної компетенції майбутніх фахівців із міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов завдяки відповідно налаштованій роботі з текстом. Розглянуто як теоретичні питання щодо тексту, так і представлені конкретні приклади його застосування у формуванні вказаної компетенції на заняттях із німецької мови.

In the article is discovered one of forming facilities of the intercultural competence for future specialists in international economy within the process of foreign languages study, due to directed work with the text. In the work are presented the theoretical questions in relation to the text and the concrete examples of its application in forming of the indicated competence during the lessons of German language.
26. Шмідт В.В. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей
Стаття присвячена проблемі визначення особливостей формування лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей на основі вправ інтерактивного спрямування. Автор пропонує огляд науково-методичних розвідок із даної проблеми, розглядає доцільність дотримання класичної класифікації етапів формування лексичних навичок та ілюструє подану концепцію завданнями, укладеними на основі практичних розвідок.

The article is devoted to the problem of defining the peculiarities of future non-linguists’ lexical competence formation on the basis of interactive exercises. The author submits a review of methodic achievements concerning this problem, envisages the necessity of abiding the classical classification of lexical skills formation stages, and illustrates this conception with exercises, created on the basis of practical investigations.
27. Казакова М.М. Запровадження європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів-філологів
Статтю присвячено виявленню й характеристиці педагогічних засад запровадження європейських освітніх стандартів у навчання англійської мови студентів філологічних спеціальностей.

The article is devoted to finding out and characteristic of pedagogical conditions of implementation of European educational standards in the process of teaching English to students of philological specialities.
28. Шерстюк Л.В. Організаційно-педагогічні засади навчання професійного іншомовного спілкування
Статтю присвячено визначенню організаційно-педагогічних засад, здатних забезпечити навчання професійно спрямованого іншомовного спілкування студентів нефілологічних спеціальностей.

The article is devoted to defining organizational and pedagogical principles of teaching foreign languages for specific purposes students of non-philological specialities.
29. П’янковська І.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної мови
Статтю присвячено аналізу провідного педагогічного поняття «професійна компетентність». У змісті наукової розвідки розкриваються загальні підходи до видів, компонентів, структури професійної компетентності. Порівнюються вітчизняний та європейський підходи до професійної компетентності майбутніх вчителів.

The article is devoted to the analysis of leading pedagogical concept «professional competence». The scope of the scientific research involves both the general approaches to the kinds, components, and the structure of professional competence, and the comparison of Ukrainian and European approaches towards professional competence of the future teachers.
30. Рудіна М.В. Модель професійного зростання молодого вчителя англійської мови
У статті розглянуто актуальність розробки моделі професійного зростання молодого вчителя англійської мови та шляхи її впровадження.

The article shows the topical development of the professional increasing model of the English teacher-beginner and the ways of its introduction.